Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 419-429
Tytuł artykułu

Aktywizacja zawodowa ludzi młodych w koncepcji aktywnej polityki społecznej

Warianty tytułu
Professional Activation of Young People in the Concept of Active Social Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest omówienie - poprzez analizy literaturowe - w wybranych aspektach zjawiska, które związane jest z populacją ludzi młodych nieposiadających zatrudnienia i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (dalej - NEET co oznacza w języku angielskim Not in Education, Employment or Training). W obszarze rynku pracy Unii Europejskiej omawiane zjawisko powoduje liczne i rozległe negatywne skutki społeczne i gospodarcze. W tym świetle warto podkreślić, że poza celem głównym zawarta w artykule refleksja ma pobudzać dyskusję na temat zjawiska NEET, w którego świetle, niezależnie od wielkości stopy bezrobocia, nie można pomijać problematyki aktywizacji zawodowej ludzi młodych, którzy na rynkach pracy krajów unijnych zaliczani są do grupy znajdującej się w trudnej sytuacji. Jak zauważają Attewell i Newman (Attewel, Newman, 2010) zjawisko NEET należy obecnie do jednego z najważniejszych problemów społecznych, które wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji w większości państw Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is to discuss - through literature analyses - in selected aspects of phenomenon that is related to population of young people without employment and not participating in education or training (hereinafter - NEET which means in English, Not in Education, Employment or Training). In the area of the European Union labour market, the discussed phenomenon causes numerous and widespread negative social and economic effects. In this light, it is worth stressing that apart from the main objective, reflection contained in the article is to stimulate a discussion on the phenomenon of NEET, in the light of which, regardless of the unemployment rate size, the issue of professional activation of young people who are included in a group in a difficult situation on the labour markets of EU countries. As Attewell and Newman (Attewel, Newman, 2010) the NEET phenomenon is currently one of the most important social problems that require rapid and decisive intervention in most European Union countries. (original abstract)
Twórcy
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski w I kwartale 2015 roku (2016). GUS, Warszawa, 11-25.
 • 2. Ashton, D.N. (2007). Globalisation and the Future of the Youth Labour Market. Leicester: De Montfort University.
 • 3. Attewell, P., Newman, K.S. (red.) (2010). Growing Gaps: Educational Inequality Around the World. New York: Oxford University Press, 181.
 • 4. Balcerowicz-Szkutnik, M., Wąsowicz, J. (2017). Pokolenie NEETS na rynku pracy - aktualne problemy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 132, 7-17.
 • 5. Elder, S. (2015). What Does Neets Mean and Why Is the Concept So Easily Misinterpreted? Technical Brief, 1. International Labour Office, 1-3.
 • 6. Eurostat (2009). Youth in Europe. A statistical portrait. Luxembourg, 17.
 • 7. Eurostat (2018). Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submit ViewTableAction, 23.11.2018.
 • 8. Furmanek, W. (2018). Zarys humanistycznej teorii pracy. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 57, 210.
 • 9. Gagacka, M., Głąbicka, K. (2014). Przedsiębiorczość społeczna. Wyzwania dla rynku pracy. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, 11.
 • 10. Jakimiuk, B. (2017). Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, XXX, 4, sectio J.
 • 11. Jungblut, J.M., Mascherini M., Meierkord A., Salvatore L. (2012). NEET - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 1.
 • 12. Karwacki, A. (2008). Aktywizacja "Rzeczypospolitej obcych" - o współczesnych podziałach, włączaniu i wyłączaniu. W A. Karwacki, H. Kaszyński (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Toruń: Wyd. Naukowe UMK, 67.
 • 13. Karwacki, A. (2010). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji w Polsce. Toruń: Wyd. UMK.
 • 14. Karwacki, A., Rymsza, M. (2011). Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce. W M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Warszawa, Wyd. WSP TWP, 34.
 • 15. Komuda, Ł. (2018). Ekonomia Społeczna PL, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/ wiadomosc2187747 html, 21.11.2018.
 • 16. Krause, E. (2016). Zjawisko NEET, czyli o młodzieży trzy razy nic. Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne. Problemy Profesjologii, 2, 67-81.
 • 17. Kryńska, E. (red.) (2009). Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań. Warszawa: MPiPS.
 • 18. Mrozowska, S. "Młodzież" w strategii Unii Europejskiej Europa 2020. W M. Boryń, B. Duraj i inni (red.), Polityka Młodzieżowa Unii Europejskiej. Toruń: Wyd. A. Marszałek, 29.
 • 19. Orczyk, J., Żukowski, M. (red.) (2007). Aktywizująca polityka społeczna. Poznań, Akademia Ekonomiczna.
 • 20. Serafin-Juszczak, B. (2014). Neet - nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 49.
 • 21. Szarfenberg, R. (2009). Modele polityki społecznej w teorii i praktyce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1-33.
 • 22. Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 9.
 • 23. Szcześniak, M., Rondón, G. (2011). Pokolenie "ani-ani": o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie. Psychologia Społeczna, 63, 245-248.
 • 24. The Social Exclusion Unit, Office of the Deputy Prime Minister 7th floor, Eland House (2004). Bressenden Place London SW1E 5DU, 1-12.
 • 25. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ (2014). Monitor Polski, 4 lutego. Poz. 115, Warszawa.
 • 26. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2004). DzU Nr 99, poz. 1001 ze zm., art. 49.
 • 27. Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (2011). Efektywność polityki rynku pracy w Polsce. Toruń: WUP, UMK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171559233
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.