Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 131 Zarządzanie współczesną organizacją | 39-50
Tytuł artykułu

Podmioty ekonomii społecznej jako czynnik wspomagający rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego - wyzwanie dla wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych

Warianty tytułu
Social Economy Entities as a Factor Supporting Development Socio-Economic Development of the Opolskie Voivodeship - a Challenge for the Implementation of Integrated Territorial Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania w ramach artykułu naukowego stanowią ocenę istoty zmian instytucjonalno-organizacyjnych na rzecz rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej w regionie opolskim ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w UE na lata 2014-2020. Efektem badań będzie stworzenie zintegrowanego modelu koncepcji rozwoju sektora ES, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych (problemowych) w układzie regionalnym: regionu opolskiego. Celem badań jest zrozumienie racjonalizacji szeroko rozumianych korzyści, bądź racjonalizacji i minimalizacji strat w funkcjonowaniu oraz sprawności i konkurencyjności podmiotów sektora ES. W warstwie teoretycznej stworzony zostanie, w tym celu analityczny model organizacyjny sektora ES, umożliwiający skorelowanie działań instytucjonalno-organizacyjnych z obszarami funkcjonalnymi w polityce regionalnej UE, umożliwiający, tym samym określenie ich potencjalnego wpływu na rozwój i konkurencyjność polskich regionów. W warstwie empirycznej wykorzystano metodę macierzy problemów decyzyjnych wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w celu skorelowania działań w warunkach zmian sytuacji społeczno-gospodarczej w kierunku budowania konkurencyjności regionu opolskiego. Wyniki badań umożliwią wsparcie dla wdrożenia ZIT z uwzględnieniem modelu instytucjonalno-organizacyjnego ES. Praktyczne zastosowanie badań umożliwi odpowiednio usprawnienie oraz wsparcie sektora ES w Polsce, jak również funkcjonowanie ZIT, a także w ostatecznym efekcie zapewni odpowiednie kompetencje w budowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów funkcjonalnych w układzie regionalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The research within the scientific article is an assessment of the essence of institutional and organizational changes for the development of entities in the social economy sector in the Opole region, with particular emphasis on the implementation of Integrated Territorial Investments in the EU for the years 2014-2020. The result of the research will be the creation of an integrated model of the ES sector development concept, including functional areas in the regional layout: the Opole region. The aim of the research is to understand the rationalization of broadly understood benefits, or to rationalize and minimize losses in the functioning and efficiency and competitiveness of ES sector entities. The theoretical layer will create, for this purpose, an analytical organizational model of the ES sector, enabling the correlation of institutional and organizational activities with functional areas in the EU regional policy, thus enabling the determination of their potential impact on the development and competitiveness of Polish regions. In the empirical layer, the matrix method of decision problems for the implementation of Integrated Territorial Investments (ITI) was used to correlate activities in the conditions of changes in the socio-economic situation towards building the competitiveness of the Opole region. The research results will support the implementation of ITI, taking into account the ES institutional and organizational model. The practical application of research will enable the proper improvement and support of the ES sector in Poland, as well as the functioning of ITI, and ultimately provide appropriate competences in building a balanced development of functional areas in a regional configuration.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • 1. Baza danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), https://ems.ms.gov.pl/krs/ wyszukiwaniepodmiotu, 27.05.2018.
 • 2. Baza danych stowarzyszenia KLON/JAWOR, http://www.mojapolis.pl/web/guest; jsessionid=277B02AB20CA63A1EFB851E75E6823A3, 27.05.2018.
 • 3. Broniszewski, M., Goleński, W., Mesjasz, K. (2013). Trzy formy kapitału w Podmiotach Ekonomii Społecznej województwa opolskiego. W A. Zagórowska, Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej. Opole: Wyd. ROPS.
 • 4. Broniszewski, M. (2016). Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego - uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne. Ekonomia Społeczna, 2.
 • 5. Giza-Poleszczuk, A., Hausner, J. (2008). Wprowadzenie- ekonomia społeczna i rozwój. W A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań. Warszawa.
 • 6. Kaźmierczak, T. (2007). Zrozumieć ekonomię społeczną. W T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • 7. Klimowicz, M. (2008). Ekonomia społeczna w Polsce jako element zwiększania spójności gospodarczo-społecznej. Integracja społeczności lokalnej w sferze gospodarczej. W A. Wiktorska-Święcka (red.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wrocław: Wyd. OW ATUT.
 • 8. Komisja Europejska (2010). Europa 2020 - Strategia na rzecz intelektualnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM 2010), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, 27.05.2018.
 • 9. Komisja Europejska (2011). Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji. Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2011:0682:FIN:PL:PDF, 27.05.2018.
 • 10. Mair, J., Robinson, J., Hockerts, K. (2010). Współczesna polityka społeczna. Przedsiębiorczość społeczna. Warszawa: Wyd. Elipsa.
 • 11. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (2011). Projekt. Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie.
 • 12. Portal czasopisma Gazety Podatnika (2015). Przedsiębiorstwa społeczne doczekają się własnej ustawy, nr 67/2017(2197), http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przedsie biorstwa_spoleczne_doczekaja_sie_wlasnej_ustawy-a_19862.htm, 27.05.2018.
 • 13. Projekt ustawa o przedsiębiorstwie społecznych i wspieraniu ekonomii społecznej (2015). Warszawa: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ ekonomiaspoleczna.pl/public/InstytucjeWspierajaceES/Zespol_strategiczny/ustawa_o_przedsiebiorstwie_spolecznym.pdf, 27.05.2018.
 • 14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (2015). Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 2016-2025. Opole, http://rops-opole.pl/strategie_i_programy/Zal. Nr 1 Program pomocy i integracji spolecznej 2016-2025.pdf, 27.05.2018.
 • 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (2016). Wojewódzkiej strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2016-2025. Opole, http://rops-opole.pl/strategie_i_programy/ STRATEGIA POLITYKI SPOLECZNEJ 2016-2025.pdf, 27.05.2018.
 • 16. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (2016). Opolski program rozwoju ekonomii społecznej na lata 2016-2022. Opole, http://rops-opole.pl/strategie_i_programy/ Opolski Program Rozwoju Ekonomii SpoÅ‚ecznej na lata 2016-2022_.pdf, 27.05.2018.
 • 17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004, nr 99, poz. 1001.
 • 18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873.
 • 19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, DzU 2006, nr 94, poz. 651.
 • 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997, nr 123, poz. 776.
 • 21. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, DzU 1984, nr 21, poz. 97.
 • 22. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, DzU 1989, nr 20, poz. 104.
 • 23. Zarząd Województwa Opolskiego (2015). Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2016-2025. Opole, http://www.rops-opole.pl/aktualnosci/0276/ STRATEGIA polityki spolecznej 2016-2025-PROJEKT-30.10.2015.pdf, 27.05.2018.
 • 24. Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej (2012). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wersja robocza. Warszawa, http://www.ekonomia spoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/portal_ekonomiaspoleczna/KPRES8.06.2012.pdf, 27.05.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557640
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.