Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 193-204
Tytuł artykułu

Pomiar umiędzynarodowienia szkół wyższych

Warianty tytułu
The Role and Forms of the Measurement of the Internationalisation of Higher Education Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szkolnictwo wyższe stoi przed wyzwaniem ciągłego rozwijania umiędzynarodowienia, intensyfikowania zakresu, form i obszarów aktywności zagranicznej. Dla planowania i skutecznej realizacji strategii rozwoju niezbędny jest pomiar efektów, ukierunkowany na analizę, ocenę i doskonalenie działalności o wymiarze międzynarodowym. Problematyka pomiaru internacjonalizacji szkół wyższych jest złożona i wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań, wynikających z roli i specyfiki działalności, określenia zasad, celów, zakresu i sposobów mierzenia założonych rezultatów. Celem rozważań podjętych w artykule jest opis istoty, uwarunkowań, form pomiaru internacjonalizacji oraz przesłanek formułowania i doboru miar, wskaźników uwzględniających zakres i specyfikę działalności uczelni. Podkreślając konieczność dokonywania pomiaru internacjonalizacji uczelni w ujęciu jakościowym i ilościowym, zwrócono uwagę na aspekty związane ze strategicznym, kompleksowym podejściem do mierzenia internacjonalnych wartości i korzyści. Wnioski końcowe dotyczą rekomendacji, odnoszących się do planowania pomiaru internacjonalizacji, uwarunkowań formułowania oraz doboru miar i wskaźników. Dla realizacji celów badawczych przyjętych w artykule posłużono się metodą analizy literatury i dokumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Higher education faces the challenge of continuously developing of internationalisation, intensifying the scope, forms and areas of international activity. The measurement of effects, focused on the analysis, assessment and improvement of activities with an international dimension is essential for the planning and effective implementation of the development strategy. The issue of measuring the internationalisation of higher education institutions is complex and requires taking into account a number of conditions resulting from the role and specificity of the activity, defining the principles, objectives, scope and methods of measuring the assumed results. The aim of the considerations undertaken in the article is to describe the nature, conditions, forms of internationalisation measurement and the premises of formulating and selection of measures, indicators taking into account the scope and specificity of the university's activity. Emphasizing the need to measure the internationalisation of universities in qualitative and quantitative terms, the attention was paid to aspects related to a strategic, comprehensive approach to measuring international values and benefits. The final conclusions concern recommendations related to planning the measurement of inter-nationalisation, conditions of formulation and selection of measures and indicators. In order to achieve the research objectives adopted in the article, the method of analysing literature and documents was used. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
 • 1. Beerkens, E., Brandenburg, U., Evers, N., van Gaalen, A., Leichsenring, H., Zimmermann, V. (2010). Indicator Projects on Internationalisation - Approaches, Methods and Findings, A report in the context of the European project "Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation" (IMPI), CHE Consult GmbH, April 2010. https://www.nuffic.nl/en/internationalisation/quality-assurance/indicators-for-mapping-and-profiling-internationalisation.
 • 2. De Wit, H. (2010). Internationalisation of Higher Education in Europe and its assessment, trends and issues, The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), Colophon, December 2010. https://www.eurashe.eu/library/wg4-r-hans-de-wit-internationalisation_of_higher_ education_in_europe_def_december_2010-pdf/.
 • 3. del Carmen Bas, M., Boquera, M., Carot José, M. (2017). Measuring internationalization performance of higher Education institutions through composite indicators. Conference Paper, Valencia, 3149-3156, doi: 10.21125/inted.2017.0815.
 • 4. Dörrenbächer, Ch. (2000). Measuring Corporate Internationalisation: A Review of Measurement Concepts and Their Use. Intereconomics, 35(3), 119-126.
 • 5. Duliniec, E. (2004). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 • 6. Dymyt, M. (2013). Internacjonalizacja w strategii szkoły wyższej. Rozprawa doktorska niepublikowana. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Nauk Ekonomicznych.
 • 7. EAIE (2018). https://www.eaie.org/blog/culture-measuring-internationalisation.
 • 8. FEP. (2018). http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-uczelni-akademickich/meto dologia-rankingu-uczelni-akademickich-2017.
 • 9. Frączkiewicz-Wronka, A. (2010). Pomiar efektywności i interesariusze oraz ich znaczenie dla strategii organizacji publicznych. W R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie. Wałbrzych, 283-301.
 • 10. Hudzik, J.K., Stohl, M. (2009). Modelling assessment of the outcomes and impacts of internationalization. W H. de Wit, H., Measuring success in the internationalisation of higher education. EAIE Occasional Paper 22. European Association for International Education (EAIE), 9-21.
 • 11. IMPI (2018). http://www.impi-toolbox.eu/pdf/full_list_of_indicators.pdf.
 • 12. Knight, J. (2008). Higher Education in Turmoil. The Changing World of Internationalisation. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.
 • 13. MNiSW (2015). Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ program-umiedzynarodowienia-szkolnictwa-wyzszego.html.
 • 14. PKA. (2018). http://www.pka.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/1.-Szczegółowe-kryteria-oceny-programowej_OA.pdf.
 • 15. Pluta-Olearnik, M. (2013). Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie inter-nacjonalizacji. Warszawa: PWE.
 • 16. Romanowska, M. (2009). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • 17. Rymarczyk, J. (2012). Biznes międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 • 18. THE. (2018). https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/metho dology-world-university-rankings-2018.
 • 19. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego studium (2015). Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Bruksela. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015) 540370(SUM01)_PL.pdf.
 • 20. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU 2018, poz. 1668).
 • 21. Wach, K. (2016). Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII, 10, I. Wydawnictwo SAN, 109-126.
 • 22. Wiktor, J., Oczkowska R., Żbikowska A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557140
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.