Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 130 | 621-638
Tytuł artykułu

Marketingowa multiwartość odpadów komunalnych - ujęcie systemowe

Warianty tytułu
Marketing Multivalue of Municipal Waste - Systemic Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpady komunalne stanowią wartość jako produkt na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Są one narzędziem budowy prospołecznej strategii wizerunkowej poprzez kreację warunków dobrostanu społecznego w strategicznej perspektywie czasowej, dzięki zastosowanym procesom biologiczno-mechanicznego przetwarzania i gospodarce obiegu zamkniętego. Poza tym, odpady są nośnikiem informacji, użytecznych w procesie badań marketingowych, tych o charakterze retrospektywnym i bieżących, dotyczących zachowań konsumpcyjnych i nabywczych społeczeństwa. Mogą również stanowić wartość na rynku tzw. ponownego użycia. Multiwartość odpadów budowana jest w systemie relacji podmiotów rynku zasileń, rynku wtórnego, podmiotów około biznesowych, przy zaangażowaniu innowacyjnych technologii procesowych. Celem artykułu jest więc wykazanie wartości marketingowej odpadu komunalnego, budowanej w sposób systemowy, dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów i nowoczesnych technologii, która nosi z całą pewnością charakter multiwartości. W artykule przede wszystkim wykorzystano metody badań konceptualnych oraz jakościowych badań empirycznych (case stady). Wyniki badań pokazują, że efektywna gospodarka odpadami nosi znamiona marketingowe, a przedmiot działania - odpady komunalne posiadają wartość marketingową i z całą pewnością są narzędziem realizacji koncepcji marketingu społecznego, marketingu strategicznego i marketing integralnego, przy dużym zaangażowaniu nowoczesnych technologii. Badania nad problematyką marketingowej multiwartości odpadów komunalnych otwierają szerokie pole możliwości, jeszcze niedostatecznie wykorzystywane, w relacjach podmiotów rynków pierwotnego i wtórnego, podmiotów badanego sektora z agencjami/działami badań marketingowych, czy tworzonymi punktami "ponownego życia".(abstrakt oryginalny)
EN
The municipal waste has a value as a product on the primary and secondary market. They are a tool for building a pro-social image strategy by creating the conditions of social well-being in a strategic time perspective, especially thanks to the applied processes of the biological-mechanical processing and the closed-circuit economy. Waste is a carrier of information useful in the marketing research process, in retrospective and current perspective, concerning consumption and purchasing behaviour of the society, too. They can also be a value on the so-called re-use consumption. The waste value is built in a system of relations between the market entities, the secondary market, business entities, and the involvement of innovative process technologies. Therefore, the aim of the article is to demonstrate the marketing value of municipal waste, built in a systemic way, thanks to the involvement of many entities and modern technologies, which certainly carries the nature of multi-valence. In the article, conceptual and qualitative research methods of empirical research (case stady), mainly were used. The results of the research show that effective waste management, that carries marketing signs, and the subject of research - municipal waste has a marketing value and it is certainly a tool of implementation of the concept of social marketing, strategic marketing and integral marketing, with high involvement of modern technologies. The research on the issues of marketing of the multi-valued municipal waste opens up a wide field of possibilities, that haven't been sufficiently used, especially in the relations of primary and secondary market entities, firms of the sector under review with marketing research agencies / departments, and "re-life/re-use" points.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
621-638
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Angell, I., Kietzmann, J. (2006). RFID and the end of cash? Communications of the ACM. http://beedie.sfu.ca/files/Research/Journal_Articles/Journal_Articles_misc/RFID_and_the_end_of_Cash.pdf (dostęp: 9.11.2016).
 • 2. Baguchinsky, J. (1999). Adventures in Garbology: What Trash Can Tell Us. Florida Gulf Coast University, http://itech.fgcu.edu/&/issues/vol2/issue2/garbology.htm (dostęp: 9.11.2017).
 • 3. Das, R. (2017). RFID Forecasts, Players and Opportunities 2017-2027. The complete analysis of the global RFID industry. New in August 2017, https://www.idtechex.com/research/reports/rfid-forecasts-players-and-opportunities-2017-2027-000546.asp (dostęp: 9.11.2017).
 • 4. Dyrektywa 2008/98/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz. U. UE L 312 z 22.11.2008.
 • 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2008/98/WE, z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, http://www.infor.pl/akt-prawny/E0L.2008.312.0000030,dyrektywa-parlamentu-europejskiego-i-rady-200898we-w-sprawie-odpadow-oraz-uchylajaca-niektore-dyrektywy.html (dostęp: 2.12.2016).
 • 6. European Commission. (2012). Guidance on the interpretation of key provision of Directive 2008/98/EC on waste, June.
 • 7. Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizacja NSRO. (2015). Wykonawca: Konsorcjum: Uniwersytet Zielonogórski i Zakład Utylizacji Odpadów, Spółka z o.o., Zielona Góra, www.ekspertyzambp.com.pl (dostęp: 1.12.2016).
 • 8. Humes, E. (2012). Garbology: Our dirty love affair with trash. USA-Kalifornia: Penguin Group.
 • 9. Kowalski, H., Szczelina, M. (2017). Let's talk about garbage, www.leststalkaboutgarbage.com (dostęp: 10.11.2017).
 • 10. Krajowy Program zapobiegania powstawaniu odpadów. (2014). Warszawa.
 • 11. Ministerstwo Środowiska. (2006). Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik dla przemysłowego przetwarzania odpadów; http://ippc.mos.gov.pl (dostęp: 16.02.2015).
 • 12. Perry, Ch. (2001). Case Research In Marketing. The Marketing Review, No 1.
 • 13. Rathje, W., Murphy, C. (2001). Rubbish!: The Archaeology of Garbage Paperback. Arizona: University of Arizona Press.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. Nr 112/2001, poz. 1206.
 • 15. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań - Dz. U. Nr 94, poz. 927 z późniejszymi zmianami, http://wlaczoszczedzanie.pl/znaki-ekologiczne/oznaczenia-produktow-ekologicznych/ oznaczenie-opakowan-ze-wzgledu-na-sklad-chemiczny/ (dostęp: 15.03.2017).
 • 16. Stromczyński, B., Waszkiewicz, P. (2014). Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych. Prokuratura i Prawo, Nr 5.
 • 17. Styś, T., Foks, R. (2014). Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 • 18. Sztangret, I. (2016). Zrównoważony rozwój przez zarządzanie wiedzą w eko-systemie interesariuszy, na przykładzie przedsiębiorstwa usług komunalnych. Studia i Prace WNEiZ US, nr 43/2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 19. Sztangret, I., Sobociński, S. (2017). Ekoinnowacyjne modele biznesu na przykładzie wybranych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Modern Management Review, XXII, (January-March), Research Journal 24/1 ed. K. Kud, Publishing House of Rzeszow University of Technology.
 • 20. Taylor, S., Todd, P. (1997). Understanding the Determinants of Consumer Composting Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 27/7.
 • 21. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, lub technologii, Dz. U. Nr 39, art. 143 i 207, poz. 251, z późn. zm.
 • 22. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.
 • 23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, Dz. U., poz. 796.
 • 24. Żabińska, T., Żabiński, L. (red). (2007). Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Katowice: Wyd. AE Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171556201
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.