Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 132 Zarządzanie współczesną organizacją | 27-42
Tytuł artykułu

Wybrane cechy demograficzne i indywidualne a intencje przedsiębiorcze studentów

Warianty tytułu
Selected Demographic and Individual Features Vs Entrepreneurial Intentions of Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badań intencji przedsiębiorczych studentów trzech lubelskich uczelni, obejmujące ocenę stopnia zainteresowania respondentów podjęciem własnej działalności gospodarczej oraz prawdopodobieństwa założenia firmy. Uzyskane wyniki posłużyły do weryfikacji założenia o wpływie wybranych cech demograficznych (płci, wieku i miejsca pochodzenia respondentów) oraz indywidualnych (m.in. tradycji przedsię-biorczości, doświadczenia zawodowego, poziomu i obszaru studiów) na zróżnicowanie obu badanych zagadnień. Z przyjętych kryteriów, w pełni potwierdzono wpływ płci, tradycji przedsiębiorczości oraz doświadczenia zawodowego respondentów na poziom intencji oraz prawdopodobieństwo podjęcia działalności gospodarczej w ciągu dwóch i pięciu lat po ukończeniu kształcenia wyższego. W przypadku pozostałych cech, wskazano na ich częściowe oddziaływanie (miejsce pochodzenia respondenta, poziom studiów) lub brak wpływu na badane aspekty.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on entrepreneurial intentions of students of three Lublin universities, including the assessment of the respondents' interest in starting their own business and the probability of starting their own business. The obtained results were used to verify the assumption about the influence of selected demographic features (gender, age and birthplace of the respondents) and individual features (e.g. tradition of entrepreneurship, professional experience, level and area of study) on differentiation of both examined issues. The adopted criteria fully confirmed the influence of gender, tradition of entrepreneurship and professional experience of respondents on the level of intentions and the probability of starting a business within two and five years after graduation from higher education. In case of other characteristics, their partial impact (respondent's place of origin, level of studies) or lack of impact on the studied issues were indicated.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • 1. Anderson, A.R., Drakopoulou Dodd, S., Jack, S.L. (2012). Entrepreneurship as connecting: some implications for theorising and practice. Management Decision, 50(5), 958-971, https://doi.org/10.1108/00251741211227708.
 • 2. Arent, A., Walczyna, A. (2014a). Środowisko uczelni a postawy przedsiębiorcze studentów - wyniki badań pilotażowych. Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy, 3(27), 5-21.
 • 3. Arent, A., Walczyna, A. (2014b). Przedsiębiorczość studentów - wyniki badań pilotażowych. W E. Bojar, T. Żminda, J. Bis (red.), Region i edukacja a procesy rozwojowe (ss. 133-144), Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej.
 • 4. Bae, T.J., Qian, S., Miao, Ch., Fiet, J.O. (2014). The relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: a meta-analytic review. Entrepreneurship Theory and Practice, 2(38), 217-254, doi: 10.1111/etap.12095.
 • 5. Barba-Sánchez, V., Atienza-Sahuquillo, C. (2017). Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education. European Research on Management and Business Economics, 24(1), 53-61, http://dx.doi.org/10.1016/j.iedeen. 2017.04.001.
 • 6. Białek, J., Kurczewska, A. (2013). Ocena zależności między postrzeganiem edukacji w zakresie przedsiębiorczości a intencjami przedsiębiorczymi studentów. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 280, 49-59.
 • 7. Borowska, A. (2013). Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Economics and Management, 3, 152-162, doi: 10.12846/j.em.2013.03.11.
 • 8. Carree, M.A., Thurik, A.R. (2010). The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth. In Z. Acs, D. Audretsch (ed.), International Handbook of Entrepreneurship Research. An Interdisciplinary Survey and Introduction. Second Edition (pp. 557-594). New York-Dordrecht-Heidelberg-London: Springer.
 • 9. Doran, J., McCarthy, N., O'Connor, M. (2018). The role of entrepreneurship in stimulating economic growth in developed and developing countries. Cogent Economics & Finance, 6(1442093), https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1442093.
 • 10. Engle, R.L., Dimitriadi, N., Gavidia, J.V., Schlaegel, Ch., Delanoe, S., Alvarado, I., He X., Buame, S., Wolff, B. (2010). Entrepreneurial intent A twelve-country evaluation of Ajzen's model of planned behavior. Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(1), 35-57, https://doi.org/10.1108/13552551011020063.
 • 11. Fabiańska, M. (2016). Droga kobiet do sukcesu biznesowego w dobie polityki równych szans. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics), 449, 130-141, doi: 10.15611/pn.2016.449.11.
 • 12. Franco, M., Haase, H., Lautenschläger, A. (2010). Students' entrepreneurial intentions: an inter-regional comparison. Education + Training, 4(52), pp. 260-275. https://doi.org/10.1108/00400911011050945.
 • 13. Franke, N., Luthje, C. (2004). Entrepreneurial intentions of business students: a benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology Management, 1(3), pp. 269-288 - http://epub.wu.ac.at/3097/ - pp. 1-24.
 • 14. Gartner, W.B., Carter, N.M., Reynolds P.D. (2010). Entrepreneurial Behavior: Firm Organizing Processes, In: Z. Acs, D. Audretsch (ed.) International Handbook of Entrepreneurship Research. An Interdisciplinary Survey and Introduction. Second Edition (pp. 99-127), New York Dordrecht Heidelberg London: Springer.
 • 15. Gelderen, M., Brand, M., Praag, M., Bodewes, W., Poutsma, E., Gils, A. (2008). Explaining entrepreneurial intentions by means of the theory of planned behaviour. Career Development International, 13(6), 538-559, https://doi.org/10.1108/13620430810901688.
 • 16. Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 • 17. Guerrero, M., Rialp, J., Urbano, D. (2008). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model. International Entrepreneurship Management Journal, 4, 35-50, https://doi.org/10.1007/s11365-006-0032-x.
 • 18. Harris, M.L., Gibson, S.G. (2008). Examining the entrepreneurial attitudes of US business students. Education + Training, 7(50), 568-581, https://doi.org/10.1108/00400910810909036.
 • 19. Jin, Q., Gilmartin, S.K., Sheppard, S.D., Chen, H.L. (2015). Comparing Engineering and Business Undergraduate Students' Entrepreneurial Interests and Characteristics. The Journal of Engineering Entrepreneurship, 6(2), 1-24, https://doi.org/10.7814/ jeenv6n2p1.
 • 20. Joensuu, S., Viljamaa, A., Varamäki, E., Tornikoski, E. (2013). Development of entrepreneurial intention in higher education and the effect of gender - a latent growth curve analysis. Education + Training, 8/9(55), 781-803, https://doi.org/10.1108/ET-06-2013-0084.
 • 21. Kraśnicka, T. (2011). Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów. Ekonomia, 4, 187-200.
 • 22. Kuckertz, A., Wagner, M. (2010). The influence of sustainability orientation on entrepreneurial intentions - Investigating the role of business experience. Journal of Business Venturing, 25, 524-539, https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.09.001.
 • 23. Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. Warszawa: PWE.
 • 24. Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4(36), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/768.
 • 25. Maes, J., Leroy, H., Sels, L. (2014). Gender differences in entrepreneurial intentions: A TPB multi-group analysis at factor and indicator level. European Management Journal, 5(32), 784-794, http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2014.01.001.
 • 26. Mazzarol, T., Volery, T., Doss, N., Thein V. (1999). Factors influencing small business start-ups. A comparison with previous research. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 2(5), 48-63, https://doi.org/10.1108/13552559910274499.
 • 27. Oleksyn, T. (2012). Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać? Problemy Zarządzania, 1(36), t. 2, 8-25, doi: 10.7172/1644-9584.36.1.
 • 28. PARP (2017). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska. Warszawa: PARP - GEM, http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/754.
 • 29. Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • 30. Piróg, D. (2013). Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 146-159.
 • 31. Popowska, M. (red.) (2015). Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej, 51-59, https://zie.pg.edu.pl/documents/10693/38995566/ Przedsiebiorczosc_jej_przejawy_i_szanse_rozwoju.pdf.
 • 32. Rachwał, T., Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 405-415.
 • 33. Schwarz, E.J., Wdowiak, M.A., Almer-Jarz, D.A., Breitenecker, R.J. (2009). The effects of attitudes and perceived environment conditions on students' entrepreneurial intent. An Austrian perspective. Education + Training, 4(51), 272-291, https://doi.org/10.1108/ 00400910910964566.
 • 34. Sieger, P., Fueglistaller, U., Zellweger, T. (2016). Student Entrepreneurship 2016: Insights From 50 Countries. St.Gallen/Bern: KMU-HSG/IMU, http://www.guesssurvey.org/ resources/PDF_InterReports/GUESSS_2016_INT_Report_final5.pdf.
 • 35. Tomski, P. (2014). Entrepreneurial Intentions of Management Students as Roots for New Ventures. Empirical Investigation. Problems of Management in the 21st century, 1(9), 84-94, http://www.scientiasocialis.lt/pmc/files/pdf/84-94.Tomski_Vol.9-1_pmc.pdf.
 • 36. Tsordia, Ch., Papadimitriou, D. (2015). The Role of Theory of Planned Behavior on Entrepreneurial Intention of Greek Business Students. International Journal of Synergy and Research, 1(4), 23-37, doi: http://dx.doi.org/10.17951/ijsr.2015.4.1.23.
 • 37. Twarowski, B. (2016). Entrepreneurship determinants among the students of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in the light of the conducted research. International Journal of Synergy and Research, 5, 125-134, doi: 10.17951/ijsr.2016.5.0.125.
 • 38. Wach, K. (2015a). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 24-37.
 • 39. Wach, K. (2015b). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsię-biorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7(XVI), 25-40.
 • 40. Wach, K., Wojciechowski, L. (2016). Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the view of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 83-94, doi: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040106.
 • 41. Walczyna, A., Arent, A. (2014). Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów - wyniki badań pilotażowych. Modern Management Review, 4(XIX), 243-255, doi: 10.7862/ rz.2014.mmr.60.
 • 42. Wronowska, G. (2016). Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsię-biorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji. Horyzonty Wychowania, 15(35), 199-215, doi: 10.17399/HW.2016.153510.
 • 43. Zieliński, T. (1999). Jak pokochać statystykę. Kraków: Wydawnictwo StatSoft.
 • 44. Zioło, Z. (2008). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość i Edukacja, 4, 12-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171553173
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.