Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 7-8 | 147-163
Tytuł artykułu

Materialnoprawne i proceduralne związanie podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków oraz księgą wieczystą - relacja danych ewidencyjnych wobec danych wieczystoksięgowych z perspektywy podatkowej

Warianty tytułu
Substantive Law and Procedural Law Connection of Local Taxes with the Records of Land and Buildings and the Land and Mortgage Register - Relationship of Registration Data and the Land and Mortgage Register Data from the Tax Point of View
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest rola ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej w podatku rolny, podatku leśny oraz podatku od nieruchomości w świetle tezy o rozgraniczeniu materialnoprawnego i proceduralnego (dowodowego) związania dokumentem elementów konstrukcji podatku. Księga wieczysta wiąże materialnoprawnie w zakresie działu II oraz tych danych z działu I-O, które identyfikują nieruchomość; w konsekwencji przysługuje jej tu prymat względem ewidencji i stanu rzeczywistego. W zakresie pozostałych danych z działu I-O - jak zaznacza autor - prymat przysługuje ewidencji, przy czym tam, gdzie jest ona tylko źródłem dowodowym, a nie wiąże materialnoprawnie, "ostatecznie" rozstrzyga stan rzeczywisty. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the role of the records of land and buildings and the land and mortgage register in agricultural tax, forestry tax and property tax in the light of the argument of the substantive law and procedural (evidentiary) law demarcation of the connection of the document with components of the structure of the tax. The land and mortgage register is binding under substantive law with regard to section II and that data in section I-O which identifies the property; consequently, it has primacy here over the records and the actual situation. With regard to the other data in section I-O, as the author notes, the records have primacy, whereby, wherever it is only a source of evidence and is not binding under substantive law, the actual situation is "final". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
147-163
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • A. Hanusz, W kwestii autonomii prawa podatkowego [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, red. A. Kostecki, Kraków 2000, s. 70-72.
 • A. Kostecki, Gospodarcze implikacje ustawodawstwa podatkowego [w:] Studia z prawa gospodarczego i handlowego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Kraków 1996, s. 239 i n.
 • A. Oleszko, Glosa do wyroku SN z dnia 23 grudnia 1988 r. (III CRN 434/88), "Rejent" 1992/6, s. 211.
 • A. Oleszko, Uzgodnienie stanu prawnego w dziale drugim księgi wieczystej a rzeczywiste stosunki prawnorzeczowe nieruchomości, "Rejent" 2002/9, s. 36.
 • A. Oleszko, Wyrok sądowy jako podstawa wpisu do księgi wieczystej, "Przegląd Sądowy" 1993/5, s. 60-61.
 • A. Stelmachowski, W kwestii przyszłości ksiąg wieczystych, "Nowe Prawo" 1964/3, s. 230 i n.
 • A. Szpunar, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 grudnia 1994 r., III CZP 158/94, "Rejent" 1995/10, s. 96.
 • A. Zawisza, Wyrok ustalający nieważność czynności prawnej jako podstawa wpisu w księdze wieczystej, "Rejent" 2016/1, s. 125-136).
 • B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 333 i n.
 • B. Barłowski, E. Janeczko, Księgi wieczyste - rejestr nieruchomości, Warszawa 1988, s. 9.
 • B. Brzeziński, J. Jezierski, Z problematyki wykładni prawa podatkowego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iurudica" 1992/54, s. 155-157.
 • B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, W. Morawski, Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2006, s. 270-271.
 • C. Kosikowski, Autonomia prawa podatkowego - głos krytyczny, "Przegląd Podatkowy" 2006/7, s. 8 i 10.
 • D. Felcenloben, Domniemanie prawdziwości i wiarygodności wpisów w katastrze nieruchomości, "Rejent" 2012/6, s. 21 i n.
 • E. Gniewek [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 139.
 • E. Gniewek Miejsce ksiąg wieczystych w systemie prawa cywilnego [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.), red. M. Sawczuk, Warszawa 2006, s. 127-131.
 • E. Skowrońska, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa rzeczowego za lata 1989-1990, "Przegląd Sądowy" 1992/2, s. 64.
 • H. Ciepła, E. Bałan-Gonciarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego, Warszawa 2011, s. 30 i 40.
 • J. Ignatowicz, J. Wasilkowski [w:] System Prawa Cywilnego, t. 2, Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977, s. 889-890 i 893-894.
 • J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 348.
 • J. Krajewski, Glosa do wyroku SN z dnia 6 marca 1974 r., II CR 46/74, OSPiKA 1975/3, poz. 63, s. 122.
 • J. Kuropatwiński, Powództwo o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2012 r. (III CSK 181/11), "Przegląd Sądowy" 2013/1, s. 116-118.
 • J. Marowski, Niektóre zagadnienia kodyfikacji prawa rzeczowego, "Nowe Prawo" 1952/8-9, s. 33-34.
 • J. Skąpski, Funkcja ksiąg wieczystych [w:] Prace z prawa cywilnego wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora Józefa Stanisława Piątowskiego, red. B. Kordasiewicz, E. Łętowska, Ossolineum 1985, s. 123-129.
 • J. Wasilkowski, Zagadnienie hipoteki i ksiąg wieczystych w przyszłym polskim prawie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1955, nr 4-5, s. 598 i n.
 • K. Gołębiowski, Materialnoprawne skutki oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej, "Rejent" 2007/2, s. 144.
 • K. Gołębiowski, O domniemaniach związanych z wpisami w księgach wieczystych, ich obalaniu oraz konstytutywnym charakterze wpisu, "Przegląd Sądowy" 2014/11-12 (cz. II), s. 61-62.
 • K. Radzikowski, Artykuł 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego a moc wiążąca ewidencji gruntów i budynków przy wymiarze podatków lokalnych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013/12.
 • K. Radzikowski, Ewidencja gruntów i budynków - materialnoprawny element konstrukcji podatków lokalnych czy środek dowodowy?, "Monitor Podatkowy" 2014/5.
 • K. Radzikowski, Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 2014/10.
 • K. Radzikowski, Odrzucenie danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wymiaru podatków lokalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny" 2016/4.
 • P. Borkowski, J. Trześniewski-Kwiecień, Wpisy do ksiąg wieczystych, Warszawa 2008, s. 23 i 62-63.
 • P. Dziurzyński, Rejestracja stanu własności w ewidencji gruntów, "Nowe Prawo" 1970/12, s. 1794-1797.
 • P. Hoffman, Dane i informacje z ewidencji gruntów i budynków a księgi wieczyste, "Rejent" 2002/5, s. 99.
 • P. Karwat, Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu, Warszawa 2003, s. 190-197, 202 i 205.
 • R. Domański, Czy istnieje możliwość nabycia nieruchomości gruntowej o cechach innych niż te, które wynikają z księgi wieczystej, "Rejent" 2005/12, s. 61.
 • R. Mastalski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2003, s. 150.
 • R. Mastalski [w:] System Prawa Finansowego, t. 3, Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010, s. 353-355.
 • R. Mastalski, Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa, "Przegląd Podatkowy" 2003/10, s. 12.
 • R. Mastalski, Prawo podatkowe I - część ogólna, Warszawa 1998, s. 21.
 • R. Strzelczyk, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., IV CSK 272/11, "Nowy Przegląd Notarialny" 2013/1, s. 89.
 • S. Bogucki, K. Winiarski, Zakres związania danymi z ewidencji gruntów i budynków w sprawach wymiaru podatków lokalnych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2015/2, s. 18-19.
 • S. Breyer, Problem ksiąg wieczystych, "Nowe Prawo" 1964/3, s. 239 i 243-244.
 • S. Rosmarin, Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Lwów 1939, s. 135, 139, 170-172, 186, 224-225, 233-234.
 • S. Rudnicki, Dwa problemy rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, "Przegląd Sądowy" 2002/6, s. 12-13.
 • S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 266.
 • S. Rudnicki, Własność nieruchomości, Warszawa 2008, s. 307.
 • T. Czech, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014, s. 443-444.
 • T. Ereciński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, red. T. Ereciński, Warszawa 2009, s. 705.
 • T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 304.
 • W. Prądzyński, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, "Przegląd Notarialny" 1948/9-10, s. 221-222.
 • Z. Resich [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975, s. 425.
 • Z.K. Nowakowski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 257-262.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171476551
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.