Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 7-8 | 57-82
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości

Warianty tytułu
Social Capital as a Factor Determining the Effectiveness of the Instruments Promoting Entrepreneurship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy badają w artykule związki pomiędzy poziomem kapitału społecznego a skutecznością instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, rozpatrywane przez pryzmat nowo tworzonych podmiotów gospodarczych. Artykuł ma tym samym na celu ustalenie odpowiedzi na pytanie o to, w jakim zakresie obecny na danym terenie kapitał społeczny stanowi stymulantę czy destymulantę dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, co stanowi kluczowy aspekt projektowania polityki wsparcia przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego. Poziom kapitału społecznego może bowiem skutecznie wzmacniać działania stymulacyjne we wspólnotach o jego wyższym potencjalne, ale równocześnie redukować skuteczność tych samych polityk i narzędzi wsparcia w samorządach odznaczających się jego niższym poziomem. Ustalenie odpowiedzi na pytanie o związek na linii: kapitał społeczny - instrumenty wspierania przedsiębiorczości wiąże się z efektywnością uruchamianych przez samorządy działań stymulacyjnych. Jest tym bardziej istotne, że przeprowadzone przez autorów badania wykazały, iż samorządy lokalne nie identyfikują zasobów kapitału społecznego, a tym samym nie uzależniają stosowanych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości od jakości jego potencjału. Autorzy próbują ustalić również, czy istnieje możliwość dostosowania polityk wsparcia do zasobu kapitału społecznego, a jednocześnie takiego kształtowania polityk samorządowych, aby ten potencjał zarówno konsumować, jak i wzmacniać, stymulując jego rozwój. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the authors study the relationship between the level of social capital and the effectiveness of instruments promoting entrepreneurship examined from the point of view of newly-created business entities. Similarly, the article has the objective of answering the question of the extent to which the social capital in the given area constitutes a simulant or destimulant for creating new business entities, which is a key aspect of the design of an entrepreneurship support policy by the territorial self-government. This is because the level of social capital can effectively strengthen the stimulating activities in communities where it has a higher potential, but simultaneously reduce the effectiveness of the same policies and support tools in self-governments where its level is lower. The determination of the answer to the question of the relationship between social capital and entrepreneurship promotion instruments is related to the effectiveness of the stimulating activities activated by territorial self-governments. This is all the more important that the research conducted by the authors has shown that the local authorities do not identify resources of social capital and therefore do not make the application of the entrepreneurship promotion instruments contingent on the quality of its potential. The authors also try to determine that it is possible to adapt policies promoting the resource of social capital and simultaneously to define the self-government policies in such a way as to both consume and strengthen this potential, while stimulating its development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57-82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • A. Piekara, Cele i skuteczność reformy administracji RP w latach 1999-2001, Warszawa 2003, s. 326-327.
 • A. Wojewódzka, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym [w:] Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, red. M. Adamowicz, Warszawa 2006.
 • B. Fine, Social Capital versus Social Theory: Political economy and social science at the turn of the millennium, London 2001.
 • B. Łopaciuk-Gonczaryk, Kapitał społeczny a nowa ekonomia instytucjonalna [w:] Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, red. M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki, Katowice 2008, s. 50.
 • B. Skubiak, Kapitał społeczny współczesnym czynnikiem rozwoju regionów [w:] Rozwój kapitału społecznego: możliwości, bariery, różnice. Wybrane zagadnienia, red. M. Młokosiewicz, Szczecin 2013, s. 26.
 • B. Uzzi, The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations: The network effect, "American Sociological Review" 1996/61, s. 674-698.
 • C.S. Galbraith, C.L. Rodriguez, C.H. Stiles, Social capital as a club good: The case of ethnic communities and entrepreneurship, "Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy" 2007/1, s. 38-53.
 • D. Moroń, Aktywność w trzecim sektorze jako jeden z wymiarów kapitału społecznego [w:] Kapitał ludzki i społeczne. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. D. Moroń, Wrocław 2009, s. 119-130.
 • E. Inglot-Brzęk, T. Skica, Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy, "Samorząd Terytorialny" 2017/6, s. 24-53.
 • E. Kośmicki, Koncepcja kapitału społecznego a społeczny wymiar trwałego i zrównoważonego rozwoju [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Poznań 2005, s. 194-206.
 • E.A. Locke, Some reservations about social capital, "The Academy of Management Review" 1999/24, s. 8-9.
 • E.L. Glaeser, D. Laibson, B. Sacerdote, An economic approach to social capital, "The Economic Journal" 2002/112, s. 437-458.
 • F. Sabatini, The empirics of social capital and economic development: a critical perspective [w:] Social capital, lifelong learning and the management of place, red. M. Osborne, K. Sankey, B. Wilson, London-New York 2007, s. 76-94.
 • G. Crow, Social networks and social exclusion: An overview of the debate [w:] Social networks and social exclusion, red. C. Phillipson, G. Allan, D. Morgan, Aldershot 2004, s. 7-19.
 • H.E. Aldrich, P.H. Kim, Small worlds, infinite possibilities? How social networks affect entrepreneurial team formation and search, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2007/1, s. 147-165.
 • I. Light, L.P. Dana, Boundaries of Social Capital in Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, "Special Issue: Social Capital and Entrepreneurship" 2013/3, s. 603-624.
 • I. Light, The religious ethic of the Protestant ethnics [w:] Entrepreneurship and religion Cheltenham, red. L. Dana, Cheltenham 2010, s. 168-183.
 • J. Bartkowski, Więź społeczna i aktywność stowarzyszeniowa [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczną, red. A. Gniewkowska, P. Gliński, A. Kościański, Warszawa 2005, s. 54 i 56.
 • J. Czapiński, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne" 2008/2, s. 8.
 • J. Czapiński, Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny [w:] Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków - raport, "Special Issue Contemporary Economics" 2013/7, s. 285-297.
 • J. Dworak, Samorządowe wspomaganie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw poprzez kreowanie kapitału społecznego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku" 2011/12, s. 248-249.
 • J. Nahapiet, Capitalizing on connections: Social capital and strategic management [w:] Social capital: Reaching out, reaching in, red. V.O. Bartkus, J.H. Davis, Cheltenham 2009, s. 205-236.
 • J. Przybysz, Kapitał społeczny a poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), "Optimum" 2011/2, s. 208 i n.
 • J. Sztumski, Społeczeństwo i wartości, Katowice 1997, s. 16.
 • J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań 2001, s. 22.
 • J.S. Coleman, Foundations of social capital theory, Cambridge 1990.
 • K. Kukowska, Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej" 2011/9, s. 21.
 • M. Adamczyk, Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Lublin 2013, s. 76-77.
 • M. Gagacka, Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw, s. 309-328, (http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Maria_Gagacka_UJ_SGH.pdf; dostęp: 15.07.2016 r.).
 • M. Gajowiak, Kapitał społeczny. Przypadek Polski, Warszawa 2012, s. 35-40.
 • M. Granovetter, The Strength of Weak Ties: A Network Theory revisited, "Sociological Theory" 1983/1, s. 201-233.
 • M. Kucharska-Mularek, Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi, Łódź 2012, s. 39-40.
 • M. Mustafa, S. Chen, The strength of family networks in transnational immigrant entrepreneurship, "Thunderbird International Business Review" 2010/52, s. 97-106.
 • M. Theiss, Krewni - znajomi - obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2007, s. 76-101.
 • M. Woolcock, D. Narayan, Social capital: Implications for development theory, research, and policy, "The World Bank Research Observer" 2000/15, s. 225-249.
 • P. Kaczmarczyk, Kreowanie i pobudzanie rozwoju kapitału społecznego na poziomie lokalnym [w:] Kapitał społeczny i polityka. W procesie transformacji ustrojowej Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, M. Dyduch, Katowice 2013, s. 25.
 • P. Sztompka, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005, s. 397 i n.
 • P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 • P.S. Adler, S.W. Kwon, Social capital: Prospects for a new concept, "Academy of Management Review" 2002/27, s. 17-40.
 • R. LaPorta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny, Trust in large organizations, "American Economic Review" 1997/57, s. 333-338.
 • R.D. Putnam, Better together. Restoring the American community, New York 2003.
 • R.D. Putnam, Bowling alone: The collapse and revival of American community, New York 2000.
 • R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995, s. 269.
 • S. Beugelsdijk, S. Smulders, Bridging and bonding social capital: Which type is good for economic growth? [w:] The cultural diversity of European unity. Findings, explanations and reflections from the European values study, red. W.A. Arts, J.A.P. Hagenaars, L. Halman, "European Values Studies" 2003/6, s. 147-184.
 • S. Knack, P. Keefer, Does social capital have an economic payoff? A cross-country investigation, "Quarterly Journal of Economics" 1997/112, s. 1251-1288.
 • S. Slotte-Kock, N. Coviello, Entrepreneurship research on network processes: A review and ways forward, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2010/34, s. 31-57.
 • S. Tarrow, Making social science work across space and time: A critical reflection on Robert Putnam's making democracy work, "American Political Science Review" 1996/2.
 • S. Terjesen, A. Elam, Transnational entrepreneurs' venture internationalization strategies: A practice theory approach, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2009/33, s. 1093-1120.
 • T. Kaźmierczak, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd pojęć [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Warszawa 2007, s. 55-63.
 • T. Kaźmierczak, Praca socjalna: animacja społeczna, kapitał społeczny, networking [w:] Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, red. T. Kaźmierczak, Warszawa 2007, s. 20.
 • W. Stypułkowski, Kapitał społeczny pracowników gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2012/25, s. 235.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171476385
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.