Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 7-8 | 19-31
Tytuł artykułu

Ewolucja sieci współpracy samorządów lokalnych na przykładzie związków międzygminnych

Warianty tytułu
Evolution of the Cooperation of Territorial Self-Governments Using the Example of Unions of Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza ewolucji sieci współpracy międzygminnej rozumianej przede wszystkim jako zmiany partnerów, zakresu dziedzinowego oraz sposobu współdziałania. Autorka stawia pytania, czy układy kooperacyjne ewoluują oraz - odwołując się do retoryki spill-over - jaki jest dominujący kierunek i wymiar ich przekształceń: rozszerzanie czy też zawężanie (dziedzinowe bądź przestrzenne) współpracy. Swoją uwagę skupia na związkach międzygminnych. Analizę dokonuje na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli ich biur, która wykazała, że zmiany w dziedzinach działalności były rzadsze niż te w ich składach członkowskich. Autorka stwierdza pozytywną zależność między rozszerzeniami przestrzennymi a dziedzinowymi współdziałania. Pogłębione badania wybranych studiów przypadków wskazują na duże zróżnicowanie intensywności i kierunków przekształceń, które zależą m.in. od postaw aktorów tworzących sieć, ich indywidualnej oceny opłacalności dotychczasowej i dalszej współpracy, a także od zmian otoczenia prawnego i politycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the evolution of the inter-municipality cooperation network, understood primarily as changes of partners, the range of subjects and the method of collaboration. The authoress questions whether the cooperative systems are evolving and, addressing the spill-over rhetoric, what the main direction and dimension is of their transformations: expanding or narrowing the collaboration (in terms of subject matter and territorially). She focuses her attention on unions of municipalities. She conducts the analysis on the basis of a survey held among the representatives of their offices which demonstrated that changes in the areas of activity were rarer than those in their membership. The authoress concludes that there is a positive relationship between extensions in terms of territory and areas of collaboration. An in-depth examination of selected case studies indicates a large variation in the intensity and directions of the transformations that depend, inter alia, on the attitudes of actors making up the network, their individual assessments of the cost-effectiveness to date and the further cooperation, as well as of the changes in the legal and political environment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19-31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorantka
Bibliografia
 • A. Perska, Czynniki kształtujące międzysamorządową współpracę samorządów gminnych w Polsce, rozprawa doktorska, Poznań 2016.
 • A.F. Tavares, R.C. Feiock, Intermunicipal Cooperation in Regional Governance in Europe: An Institutional Collective Action Framework, Glasgow 2014, s. 8.
 • B. Kołsut, Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce, niepubl. rozprawa doktorska, Poznań 2015.
 • D.J. Brass i in. za: M. Lackowska, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Warszawa 2009.
 • E. Klijn, J. Koppenjan, Zarządzanie publiczne i sieci powiązań. Podstawy podejścia do rządzenia opartego na teorii sieci, "Zarządzanie Publiczne" 2011/2-3, s. 130-131.
 • Inter-Municipal Cooperation in Europe, red. R. Hulst, A. Montfort, Dordrecht 2007.
 • J. Krukowska, M. Lackowska, Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja ZIT w kontekście doświadczeń współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2016/1, s. 100.
 • K. Szmigiel-Rawska, S. Dołzbłasz, Trwałość współpracy przygranicznej, Warszawa 2012, s. 42.
 • M. Hatch za: M. Furmankiewicz, Umocowanie lokalnych i regionalnych sieci gmin na przykładzie Dolnego Śląska [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Gdańsk-Poznań 2003, s. 101.
 • P. Swianiewicz, A. Gendźwiłł, J. Krukowska, M. Lackowska, A. Picej, Współpraca międzygminna w Polsce. Związek z rozsądku, Warszawa 2016.
 • P. Swianiewicz, Demanded but Diffi cult: Intermunicipal Cooperation in Central and Eastern Europe [w:] Working Together. Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries, red. P. Swianiewicz, Budapest 2011, s. 3.
 • P. Swianiewicz, Współpraca międzygminna - formy, zakres, motywacje, "Samorząd Terytorialny" 2016/5, s. 13.
 • R. Atkinson, C. Rossignolo za: M. Lackowska, Miejska polityka "zagraniczna". Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Warszawa 2014, s. 59.
 • R. Domański za: K. Szmigiel, Regionalnie po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw, Warszawa 2009, s. 39.
 • R.J. Bennett za: M. Furmankiewicz, Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002/1, s. 8.
 • Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, red. K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, J. Szlachta, Warszawa 2010, s. 10.
 • T. Kaczmarek, Ł. Mikuła, Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej, Poznań 2011, s. 76-77.
 • Taylor za: S. Konopacki, Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga, "Studia Europejskie" 1998/3, s. 112.
 • Working Together. Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries, red. P. Swianiewicz, Budapest 2011.
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju, red. T. Potkański, Poznań 2016, s. 28-30.
 • Współpraca JST w Polsce: stan i potrzeby, red. A. Porawski, Poznań 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171476281
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.