Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 | 34-53
Tytuł artykułu

Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rozwój gospodarstw rolnych

Warianty tytułu
The Impact of Economic Insurance for the Development of Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena wpływu ubezpieczeń gospodarczych na rozwój gospodarstw rolnych poprzez zbadanie ich rozwoju w podziale na gospodarstwa z nich korzystające i niekorzystające. Przez rozwój gospodarstwa rolnego rozumiano proces prowadzący do ilościowych i jakościowych zmian w strukturze tej zbiorowości. Dane do badania uzyskano w sondażach przeprowadzonych bezpośrednio z właścicielami (lub zarządzającymi) gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego. Okres badania obejmował rok 2012, a dla niektórych pytań ujętych w ankiecie - lata 2004-2011. Sformułowano hipotezę badawczą, że ochrona ubezpieczeniowa jest ważnym czynnikiem determinującym rozwój gospodarstw rolnych. W opracowaniu wykorzystano metodę wzorca Hellwiga oraz klasyfikację gospodarstw opartą na porządkowaniu obiektów. W każdej zbiorowości wyodrębniono cztery grupy gospodarstw. Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, że dobrowolne ubezpieczenia gospodarcze są stymulantą rozwoju gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to assess the impact of economic insurance for the development of farms by exploring their development in the division on the farm with them and enjoying not benefit. As the development of farm the authors understand the process leading to the quantitative and qualitative changes in the structure of this group. Data for the study were obtained in surveys conducted directly with the owners (or managers) of Middle Pomerania farms. The study period covered the year 2012 and for some of the questions included in the survey - 2004-2011. Research hypothesized that the insurance coverage is an important factor in determining the development of farms. The study used Hell-wig's standard method and classification of households based on arranging objects. Each community was divided into four groups of households. Based on the obtained results it can be concluded that the voluntary insurance are economic stimulant for the development of farms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
34-53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Adamowicz, M., Janulewicz, P. (2012). Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Warszawa.
 • Balicki, A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bednarczyk, T.H. (2007). Sektor ubezpieczeń jako stymulator wzrostu gospodarczego. W: Karpuś, P., Węcławski, J. (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Bielecki, M. (2013). Dobrowolne ubezpieczenie zwierząt w gospodarstwie rolnym. Pismo Rzecznika Ubezpieczonych, Nr 53.
 • Borys, T. (1984). Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 284, Seria: Monografie i opracowania, nr 23, Wrocław.
 • Chróścicki, A. (2008). Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz. Wolters Kluwers, Warszawa.
 • Gawrońska, A. (2012). Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim. Wieś i Rolnictwo, Nr 3 (156).
 • Gołębiewska, B. (2009). Czynniki determinujące powiązania gospodarstw rolnych z otoczeniem. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 96, Zeszyt 3, Warszawa.
 • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, nr 15(4), Warszawa, s. 307-327.
 • Hellwig, Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielo-cechowych obiektów gospodarczych. Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 • Jaworska, M., Rusin, M. (2011). Zróżnicowanie stanu środowiska naturalnego w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 1, vol. 19, Poznań.
 • Klepacki, B. (2000). Zrównoważony rozwój terenów wiejskich - wybrane aspekty teoretyczne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom 2, Zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Zamość.
 • Kurdyś-Kujawska, A. (2013). Ocena funkcjonowania rynku dobrowolnych ubezpieczeń w rolnictwie w latach 2002-2011. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Miśkiewicz-Nawrocka, M., Zeug-Żebro, K. (2015). Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005-2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4(940), Kraków.
 • Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Nahvi, A., Reza Kohansal, M., Ghorbani, M., Shahnoushi, N. (2014). Factors Affecting Rice Farmers to Participate in Agricultural Insurance. Journal of Applied Science and Agricultural, no. 9, vol. 4.
 • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 • Orlicki, M., Pokrzywniak, J. (2007). Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji Kodeksu Cywilnego. Wolters Kluwers, Warszawa.
 • Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. SGH, Warszawa.
 • Perenc, J. (red.) (2004). Rynek usług ubezpieczeniowych. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Podstawka, M. (2011). Podstawy finansów. Teoria i praktyka. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Ronka- Chmielowiec, W. (2002). Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. PWE, Warszawa.
 • Sangowski, T. (red.) (1998). Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext, Warszawa.
 • Sompolska-Rzechuła, A. (2013). Zastosowanie miar pozycyjnych do porządkowania liniowego województw Polski ze względu na poziom jakości życia. Przegląd Statystyczny, nr 4.
 • Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa.
 • Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Zawadzka, D. (2009). Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego. W: Zawadzka, D. (red.), Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, s. 247 i 248. PTE O/Koszalin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447834
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.