Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (129) | 101-126
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie społeczne pracowników organizacji międzynarodowej - Unia Europejska a Organizacja Narodów Zjednoczonych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Security for Employees of an International Organisation - the European Union and the United Nations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pracownicy organizacji międzynarodowych są często objęci szczególnymi systemami zabezpieczenia społecznego. Zarówno Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak i Unia Europejska stworzyły dla swoich pracowników odrębne fundusze emerytalne. Ponadto w przypadku UE odrębne rozwiązania istnieją również w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego - w odniesieniu do którego sytuacja w ONZ jest bardziej złożona - oraz, w niektórych przypadkach, ubezpieczenia od bezrobocia. Omawiane systemy, choć pod pewnymi względami uproszczone, zawierają również przykłady interesujących rozwiązań prawnych. Analiza porównawcza zabezpieczenia społecznego, obejmującego pracowników różnych organizacji międzynarodowych może zatem mieć znaczenie zwłaszcza w związku z rosnącą praktyczną doniosłością tego rodzaju rozwiązań dla Polaków zatrudnionych w instytucjach UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Persons employed by international organisations are frequently covered by specific social security systems. Both the United Nations as well as the European Union have created separate pension schemes for their employees. In the EU they are also covered by a separate, Joint Sickness Insurance Scheme (as well as, in some cases, by unemployment insurance), while their health insurance status in the UN is more complex. Even though these systems may appear simplified in some aspects, they also consist of interesting legal solutions. A comparative analysis of the social security for the employees of various international organisations is therefore merited, particularly. Due to its growing practical importance for Poles employed in EU institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101-126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Anioł W., Polityka socjalna Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Bahrani S., Chevreul K., Durand-Zaleski I., Hernández-Quevedo C., Mladovsky P., Health Systems in Transition: France. Health system review, Copenhagen 2010.
 • Barcz J., Pojęcie suwerenności w świetle współzależności między sferą ponadnarodową i państwową [w:] Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, red. J. Kranz, Warszawa 2006.
 • Barcz J., Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania w ramach Unii Europejskiej [w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 2, Warszawa 2011.
 • Bartholomew J., The Welfare of Nations, London 2015.
 • Bierzanek R., Symonides I. Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 6, Warszawa 2001.
 • Bińczycka-Majewska T., Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 12.
 • Chintz D., Wismar M., Le Pen C., Governance and (self-)regulation in social health insurance systems [w:] Social health insurance systems in Western Europe, red. R.B. Saltman, R. Busse, J. Figueras, Maidenhead-New York 2004.
 • Comité de gestion du Régime Commun d'Assurance Maladie, Rapport annuel du Comité de gestion du Régime Commun d'Assurance Maladie pour l'anneé 2013, CGAM, Bruxelles 2014.
 • Czapliński W., Zarys prawa europejskiego, wyd. 2, Warszawa 2001.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa-Kraków 2002.
 • Dębicka A., Dębicki M., Dmochowski M., Prawo urzędnicze Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • Gabryszak D., Wyzwania demograficzne dla europejskiej polityki społecznej [w:] Europejska polityka społeczna, red. R. Gabryszak, D. Magierek, Warszawa 2011.
 • Gerkens S., Merkur Sh., Health systems in transition: Belgium. Health system review, Copenhagen 2010.
 • Giziński J., W ONZ pracuje za mało Polaków, "Rzeczpospolita", 19.06.2013.
 • Goldman J.C., Musgrave G.L., Herrick D.M., Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej, tłum. J.M. Fijor, Warszawa 2008.
 • Golinowska S., Ewolucja i kierunki reform bazowych systemów emerytalno-rentowych w świecie [w:] Bazowe systemy emerytalne, red. S. Golinowska, t. I, Warszawa 1993.
 • Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty, Warszawa 2000.
 • Goossen D.J., The International Civil Service Commission Revisited (1989-1994) [w:] International Administration. Law and Management Practices in International Organisations, red. C. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009.
 • Góra M., Preserving social models while regaining competitiveness: can Europe do both?, "European View" 2012, nr 1.
 • Huffschmid J., Economic Policy for a Social Europe, Basingstoke-New York 2005.
 • International Civil Service Commission, United Nations Common System of Salaries, Allowances and Benefits, New York 2012.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 2, Warszawa 1999.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, wyd. 6, Warszawa 2014.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Warszawa 2003.
 • Kleinman M., A European welfare state? European Union social policy in context, Basingstoke-New York 2002.
 • Klich J., Planowanie strategiczne [w:] J. Klich, M. Kautsch, P. Campbell, Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Planowanie, Kraków 1998.
 • Komisja Europejska, Distribution of officials and temporary agents by genders, nationalities, function groups and grades (all budgets), Bruksela 2015.
 • Komisja Europejska, Termination of service of temporary and contract staff . Practical Guide, Brussels 2010.
 • Księżopolski M., Modele polityki społecznej, Warszawa 1999.
 • Lach D.E., Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, "Prawo i Medycyna" 2006, nr 3.
 • Lechevalier A., Francuski system Protection Sociale w XX wieku [w:] Państwo socjalne w Europie. Historia - rozwój - perspektywy, red. K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, tłum. M. Bratkowska-Zariczna, P. Zariczny, Toruń 2008.
 • Mahony H., Austrian PM calls for EU pensions reform, EUObserver.com, 07.12.2007.
 • Małecki M., Tomaszewski K., Status urzędnika Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Marier P., Pension Politics. Consensus and social conflict in ageing societies, London-Florence 2008.
 • Maydell B. von, et al., Enabling Social Europe, Berlin 2006.
 • Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, wyd. 2, Warszawa 2010.
 • Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004.
 • Misiński W., Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Wrocław 2007.
 • Morgenstern F., No authority without responsibility: A Fable [w:] International Administration. Law and management practices in international Organisations, red. C. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009.
 • Morgenstern F., Social security problems in international organisations [w:] International Administration. Law and management practices in international organisations, red. C. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009.
 • Moro C., Healthcare in Belgium, Brussels 2010.
 • Moussé J., Le droit à la santé des fonctionnaires internationaux, s. 477 [w:] Liber Amicorum Profesor Ignaz Seidl-Hohenveldern: In honour of his 80th birthday, red. G. Hafner, The Hague-London-Boston 1998.
 • Muszalski W., Podstawowe zmiany ubezpieczenia społecznego w świecie, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 6.
 • Neubourg C. de, Castonguay J., Ranking Orders: Performance Indicators for Social Protection Systems [w:] International Cooperation in Social Security, red. B. Cantillon, I. Marx, Antwerp-Oxford-New York 2005.
 • Olszewska M., Prawo do emerytury w systemie zdefiniowanego świadczenia [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2003.
 • Overbye E., "Everyone has the right to social security" - Yeah, in your dreams [w:] International cooperation in social security, red. B. Cantillon, I. Marx, Antwerp-Oxford-New York 2005.
 • Paulitz R., Presentation of the joint sickness insurance scheme, Brussels 2008.
 • Pawlicki J., Polski desant na posady w Brukseli, "Gazeta Wyborcza", 26.06.2009.
 • Przepisy umożliwiające przenoszenie praw emerytalnych urzędników instytucji unijnych, "Kronika Sejmowa" 2008, nr 7 (643).
 • Ravelli F., The ECJ and supplementary pensions discrimination in EU law, "European Journal of Social Law" 2012, nr 1.
 • Saltman R.B., Social health insurance in perspective: the challenge of sustaining stability [w:] Social health insurance systems in Western Europe, red. R.B. Saltman, R. Busse, J. Figueras, Maidenhead-New York 2004.
 • Schermers H.G., Blokker N.M., International institutional law, wyd. 5, Leiden 2011.
 • Schiltz C.B., Die EU sitzt auf einer Zeitbombe, "Die Welt", 5.12.2007.
 • Sejm RP VI kadencji, Uzasadnienie do projektu ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnoty Europejskiej - druk nr 69, Warszawa 2008.
 • Suchecka J., Wprowadzenie [w:] Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. J. Suchecka, Warszawa 2011.
 • Szpor G., Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego [w:] System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, wyd. 5, Warszawa 2009.
 • Szubert W., Studia z polityki społecznej, Warszawa 1973.
 • Ślebzak K., Prawo do emerytury w systemie zdefiniowanej składki [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2003.
 • Tassin J., Administrative Co-ordination in the United Nations family [w:] International Administration. Law and Management practices in international organisations, red. C. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009.
 • Ullrich G., Pension Schemes for Staff at International organisations - Institutional Structures of Pension Protection Funds [w:] International Administration. Law and Management Practices in International Organisations, red. C. De Cooker, wyd. 8, Leiden 2009.
 • United Nations, United Nations Joint Staff Pension Fund. Participation, New York-Geneva 2008.
 • United Nations Joint Staff Pension Fund, Annual Report 2015, New York 2015.
 • Vandenbegh S., Van Garsse S., Zorgverzekering kalft af, "Brussel Deze Week", 25.04.2013.
 • Verschueren H., De regionalisering van de sociale zekerheid in België in het licht van het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake de Vlaamse zorgeverzekering / La régionalisation de la sécurité sociale en Belgique à la lumière de l'arrêt de la cour de justice européenne portant sur l'assurance-soins fl amande, "Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid" / "Revue Belge de Sécurité Sociale" 2008, nr 2.
 • Włodarczyk C., Prakseologiczny dylemat polityki ochrony zdrowia w Polsce, Łódź 1988.
 • Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Kraków 2001.
 • Wojtyczek K., Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym, Kraków 2007.
 • Ziegelmayer V., Państwo socjalne w Niemczech: zmiana systemu? [w:] Państwo socjalne w Europie. Historia - rozwój - perspektywy, red. K. Kraus, T. Geisen, K. Piątek, tłum. M. Bratkowska-Zariczna, P. Zariczny, Toruń 2008.
 • Zimniewicz K., Zarządzanie przedsiębiorstwem [w:] Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, wyd. 3, Warszawa-Poznań 2000.
 • Żukowski M., Systemy emerytalne w Unii Europejskiej w świetle "otwartej koordynacji" [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. T. Szumlicz, M. Żukowski, Warszawa 2004.
 • Żylińska J., UE - w Komisji Europejskiej pracuje 1183 polskich urzędników, wiadomość w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Prasowej, 14.01.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445912
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.