Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 33 | 78-91
Tytuł artykułu

Prawne aspekty zakładania szkół niepublicznych w polskim systemie oświaty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Aspects of Establishing Private Schools in the Polish Education System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono prawne aspekty zakładania szkół niepublicznych w polskim systemie oświaty. Scharakteryzowane zostały podmioty uprawnione do tworzenia szkół niepublicznych, wskazane zostały warunki, jakie muszą spełnić osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego żeby móc starać się o założenie placówki oświatowej. Przede wszystkim zaś omówiono treść pierwszego statutu szkoły, który jest niezbędny do skutecznego jej utworzenia. Zaprezentowano także pod jakimi warunkami szkołę wpisuje się do ewidencji szkół niepublicznych, a także zasady udzielania szkole niepublicznej uprawnień szkół publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the legal aspects of establishing private schools in the Polish education system. There were characterized eligible entities to create non-public schools and there were indicated the conditions which must be fulfilled by individuals and legal entities other than local governments to apply for the establishment of an educational institution. Above all, the content of the first statute of the school was discussed, which is necessary for effective establishing of school. The article also presents the conditions under which the school is entered in the register of non-public schools, and the rules for granting private school privileges of public schools. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78-91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2757).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270).
 • Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu (Dz. U. Nr 50, poz. 473).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).
 • Wyrok SN z dnia 9 listopada 2001r., III RN 149/00, OSNP 2002, nr 7, poz. 153.
 • Wyrok NSA z dnia 24 lutego 1989 r., I SA 1104/88, źródło: <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2000 r., I SA 1463/99, Lex nr 55782.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 października 2010 r., I OSK 1061/10, Lex nr 744921.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r., II FSK 1811/10, Lex nr 1137603.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r., I SA/Wa 1363/07, Lex nr 1006806.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2007 r., III SA/Kr 271/07, Lex nr 459801.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r. I SA/Wa 1414/06, Lex nr 386445.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2010 r. IV SA/Wr 398/09, Lex nr 600354.
 • Barański A., Rozwadowska-Skrzeczyńska J., Szkoły niepubliczne. Przepisy i wyjaśnienia według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1997 r., Warszawa 1998.
 • Główny Urząd Statystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012.
 • Olszewski A., Zakładanie szkoły przez osobę fizyczną lub prawną, "Dyrektor Szkoły" 2012, nr 9.
 • Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Przyborowska B., Szkoły niepubliczne w Polsce. Oczekiwania i rzeczywistość, Toruń 1997.
 • Putkiewicz E., Wiłkomirska A., Szkoły publiczne i niepubliczne. Porównanie środowisk edukacyjnych, Warszawa 2004.
 • Sawisz A., Przeciw monopolowi w oświacie. O powstaniu i programie STO, [w:] Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990.
 • Statut Szkoły Podstawowej "Promienie".
 • <http://www.istota.edu.pl/files/zezwolenie%20MEN.pdf>.
 • <http://www.malopolska.edu.pl/szkoly/gimnazja/1_gimnazjum_mce/>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442628
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.