Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 123-138
Tytuł artykułu

Reguła wyłączności polskiego ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako "przestępstwa skarbowego" lub "wykroczenia skarbowego"

Warianty tytułu
The Rule of Exclusivity of the Polish Fiscal Criminal Code in the Area of Standardisation of a Prohibited Act as a 'Fiscal Offence' or a 'Fiscal Petty Crime'
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reguła wyłączności polskiego ustawodawstwa karnego skarbowego w zakresie typizacji czynu zabronionego jako "przestępstwa skarbowego" lub "wykroczenia skarbowego" jest jednym z podstawowych unornomowań świadczących o autonomiczności tej wyspecjalizowanej dziedziny, jaką jest prawo karne skarbowe, wyrażonym wprost przez przepis art. 53 § 1 zd. 2 k.k.s. Pomimo braku wyraźnego unormowania tej reguły w sposób, w jaki uczynił to normodawca na gruncie art. 53 § 1 zd. 2 k.k.s. (tzw. duża nowela z 2005 r.), obowiązywała ona już od 1926 r., czyli od pierwszej ustawy karnej skarbowej. Jest to zatem jedno z tradycyjnych - tak jak w szczególności odpowiedzialność posiłkowa, instytucja czynnego żalu, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, interwencja, idealny zbieg czynów karalnych - rozwiązań normatywnych wyróżniających prawo karne skarbowe na tle prawa karnego powszechnego (pospolitego). (fragment tekstu)
EN
The rule of exclusivity of fiscal criminal legislation in the area of standardisation of a prohibited act as a 'fiscal offence' or 'fiscal petty crime' has been a traditional normative regulation of fiscal criminal law since 1926. It is one of the specifics of that law. Despite the fact that the above rule is in force and binding, there occur problems related to the location of this category of prohibited acts in legislative practice. Whether a certain prohibited act is classified as a fiscal offence or a fiscal petty crime is decided by the legislator who locates a given act in the Detailed Part of the Fiscal Penal Code. Acts that have been included in that part of the Fiscal Penal Code are either fiscal offences or fiscal petty crimes while all other acts, not included in that part, are either common offences or common petty crimes. In practice this means that Articles 1-53 of the Fiscal Penal Code apply only to fiscal offences and fiscal petty crimes referred to in the Detailed Part of the Fiscal Penal Code. A further analysis leads to a conclusion that the provisions of the Fiscal Penal Code cannot be divided and transferred to the Criminal Code regulations and the Code of Petty Crimes. The rule of exclusivity of fiscal criminal legislation in the area of standardisation of a prohibited act as a 'fiscal offence' or 'fiscal petty crime' is a well-founded and indispensable regulation of fiscal criminal law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123-138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ułomne przepisy karne skarbowe dotyczące VAT, "Glosa" 2002, nr 7.
 • A. Marek, T. Oczkowski (red.), Kodeks karny a Kodeks karny skarbowy - zbieżności i różnice skłaniające do refleksji nad zasadnością utrzymania odrębnych kodyfikacji, Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Toruń 20-22 września 2010 r.
 • A. Mogilnicki, Dwutorowość represji karnej przy przestępstwach zwykłych i skarbowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1937, z. 3.
 • A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1: Komentarz do art. 1-116 k.k., wyd. 3, Warszawa 2007.
 • Dyskusja, w: Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania - ocena i perspektywa zmian. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • F. Prusak, Niekompletna kodyfikacja, "Rzeczpospolita" z 30 stycznia 1997 r., nr 25.
 • F. Prusak, Nowe podwyższenie granic kar majątkowych oraz progów rozgraniczających przestępstwa i wykroczenia skarbowe, "Przegląd Sądowy" 1996, nr 4.
 • G. Bogdan et al., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007.
 • G. Bogdan, Relacja pojęć przestępstwa i przestępstwa skarbowego w polskim prawie karnym, "Przegląd Sądowy" 1997, nr 5.
 • G. Łabuda, T. Razowski, Nowa kodyfikacja karna. Wybrane zagadnienia noweli Kodeksu karnego skarbowego z 28 lipca 2005, z. 34, Warszawa 2005.
 • J. Bafia et al., Ustawa karna skarbowa z komentarzem, Warszawa 1973.
 • J. Raglewski, Relacja pojęć "przestępstwo", "przestępstwo skarbowe" oraz "wykroczenie" - "wykroczenie skarbowe" w polskim systemie prawa karnego, "Prokuratura i Prawo" 1998, nr 5.
 • J. Sawicki, Zaniechanie ukarania sprawcy jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011.
 • Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Nowe kodeksy karne - z 1997 r. z uzasadnieniem, Warszawa 1997.
 • L. Wilk, Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa 2012.
 • L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy, Komentarz, Warszawa 2007.
 • L. Wilk, Problematyka części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego (ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw i wykroczeń podatkowych) próba oceny i kierunki zmian, w: Z. Siwik (red.), Ustawa karna skarbowa. Przepisy wprowadzające i związkowe. Tabele zmian. Warszawa 1996.
 • L. Wilk, Systemowa lokalizacja przepisów karnych dotyczących hazardu, "Państwo i Prawo" 2011, z. 10.
 • L. Wilk, Szczególne cechy odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, Katowice 2006.
 • L. Wilk, Uwagi o tzw. pozakodeksowym prawie karnym (w świetle idei zupełnej kodyfikacji karnej), "Państwo i Prawo" 2011, z. 7-8.
 • M. Błaszczyk, Pozakodeksowe prawo karne - czy utrzymać status quo?, w: L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska (red.), Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Warszawa 2005.
 • M. Bojarski, W. Radecki, O pełną kodyfikację prawa karnego, "Prokuratura i Prawo" 1995, z. 5.
 • M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. 2: Przestępstwa gospodarcze oraz przestępstwa przeciwko środowisku. Komentarz, Warszawa 2003.
 • O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003.
 • O. Włodkowski, Przepisy karne ustawy o rachunkowości, Warszawa 2012.
 • O. Włodkowski, Rola wskaźnika bazowego "minimalnego wynagrodzenia" w Kodeksie karnym skarbowym, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 28, Wrocław 2012.
 • O. Włodkowski, Znaczenie słowniczka tekstu aktu prawnego na przykładzie Kodeksu karnego skarbowego, "Przegląd Prawa i Administracji" 41, 2012.
 • R. Zawłocki, Kryminalizacja obrotu gospodarczego w Polsce, w: T. Dukiet-Nagórska(red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Bielsko-Biała 2006.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 60, poz. 571 ze zm.
 • S. Kowalski, Kilka uwag o "wykroczeniu skarbowym" z ustawy hazardowej, "Monitor Prawniczy" 2012, nr 3.
 • T. Bojarski, Kodeks karny skarbowy a kodeks karny - kilka uwag porównawczych, w: P. Hofmański, K. Zgryzek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszala, Katowice 2003.
 • Uchwała SN (pełnego składu) z 4 kwietnia 2005 r., I KZP 7/05, OSNKW 2005, nr 5, poz. 44.
 • Ustawa z 10 września 1999 r., Dz. U. 2007, Nr 111, poz. 765 ze zm.
 • Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 13, poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. 10, Nr 33, poz. 109 ze zm.
 • Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 178, poz. 1479.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553.
 • Uzasadnienie, w: Nowa kodyfikacja kama. Kodeks karny skarbowy, z. 25, Warszawa 1999.
 • V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2010.
 • Z. Gostyński, W prawie karnym skarbowym bez zmian, Polemika z F. Prusak, "Przegląd Sądowy" 1996, nr 10.
 • Z. Siwik, "Odpowiednie" stosowanie przepisów Kodeksu karnego w prawie karnym skarbowym, "Przegląd Prawa i Administracji" 1987.
 • Z. Siwik, System środków penalnych w prawie karnym skarbowym, Wrocław 1986.
 • Z. Siwik, Wprowadzenie, w: Ustawa karna skarbowa. Przepisy wprowadzające i związkowe. Tabele zmian. Warszawa 1996.
 • Z. Siwik, Wspólne zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe de lege lata i de lege ferenda, "Finanse Komunalne" 2005, nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436804
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.