Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 57-69
Tytuł artykułu

"Interes publiczny", "interes społeczny" i "interes społecznie uzasadniony". Próba dookreślenia pojęć

Autorzy
Warianty tytułu
'Public Interest', 'Social Interest' and 'Socially Justified Interest'. An Attempt to Specify the Notions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z najważniejszych klauzul generalnych w prawodawstwie polskim jest klauzula interesu publicznego, ma bowiem charakter konstytucyjny, choć i ustawodawca zwykły często do niej sięga. Czasem klauzula ta stanowi podstawę ograniczania praw i wolności, a czasem jest przesłanką wdrażania mechanizmów służących ochronie wybranych wartości. Ma więc zróżnicowany charakter. Związana jest przede wszystkim z prawem publicznym: głównie administracyjnym, w mniejszym stopniu karnym procesowym. Zasadniczo jest ona dyrektywą kierowaną do organów publicznych, które swoje zadania wypełniają, a przynajmniej powinny, w interesie publicznym. Ta kluczowa dla prawa publicznego klauzula była i jest przedmiotem refleksji i bardzo skrajnych ocen - uznaje się ją za kategorię normatywną bądź traktuje jako kategorię polityczną, socjologiczną, czy wszelką inną, byle nie normatywną, jako niedającą się prawnie kategoryzować. (fragment tekstu)
EN
One of the most important general clauses in Polish legislation is, because of its constitutive character, a clause of public interest. This clause is also frequently used by ordinary legislators. The clause of public interest constitutes first and foremost the basis for limiting the rights and freedoms of citizens. In some cases, however, it is a premise for implementation of certain mechanisms for the protection of selected values (in, e.g. competition law or consumer protection law). Therefore, it has a diverse character. Connections between the law and the social life are wide, as is manifested by the theoretical and legal reflection, and a reflection of other social sciences. The law, in particular public law, results inter alia, from the realisation of a specific policy and is also a carrier and reflection of socially important values. This, in turn, triggers a need for a normative analysis and exploration of the normative content of the above clause and similar ones which include clauses of 'social interest' and 'socially justified interest'. These clauses are sometimes used interchangeably in the doctrine, but such an approach is not justified. This paper aims to analyse these clauses in detail to prove that they should not be treated synonymously. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57-69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • A. Banaszkiewicz, Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXV, Wrocław 2005.
 • A. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008.
 • A. Pązik, Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego, "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" 2010, z. 109.
 • A. Wilczyńska, Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2009, czerwiec.
 • A. Wróbel, Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym, w: Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000.
 • A. Żurawik, Interes publiczny w prawie gospodarczym, Warszawa 2013.
 • A. Żurawik, Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, "Europejski Przegląd Sądowy" 2012, nr 12.
 • E. Bodenheimer, Prolegomena to a Theory of the Public Interest, w: C.J. Friedrich (red.), The Public Interest, New York 1962.
 • E. Modliński, Pojecie interesu publicznego w prawie administracyjnem, Warszawa 1932.
 • F. Longchamps, Osobiste świadczenia wojenne, Lwów 1936.
 • J. Dobosz, Działanie w obronie uzasadnionego interesu jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych, w: J.S. Piątowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.
 • J. Drążkiewicz, Interesy a struktura społeczna, Warszawa 1982.
 • J. Lang, Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972.
 • J. Mucha, Konfliktowe modele społeczeństwa we współczesnej socjologii niemarksistowskiej - próba typologii, "Studia Socjologiczne" 1975, nr 1.
 • J. Nawrot, s.v. Interes publiczny, w: A. Powalowski (red.), Leksykon prawa gospodarczego publicznego, Warszawa 2009.
 • J. Raglewski, Komentarz do art. 212 Kodeksu karnego, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Kraków 2006.
 • J. Wyporska-Frankiewicz, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2009.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
 • J.W. Hedemann, Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr fur Recht und Staat, Tubingen 1933, za: A. Szpunar, Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947.
 • K. Wójcik, Teoretyczna konstrukcja klauzuli generalnej, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 44, 1990.
 • Księga Pierwsza Kodeksu Cywilnego. Projekt wraz z uzasadnieniem, Warszawa 2008. Projekt opublikowany na: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/ (dostęp: 22.08.2012).
 • L. Leszczyński, Kategoria interesu w stosowaniu prawa administracyjnego. Przykład art. 7 KPA, w: A. Korybski, M.W. Kostyckij, L. Leszczyński (red.), Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, Lublin 2006.
 • L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.
 • L. Leszczyński, Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
 • L. Leszczyński, Wykładania generalnych klauzul odsyłających prawa administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • M. Pazdan, Dobra osobiste i ich ochrona, w: System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007.
 • M. Szaraniec, Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre - próba wyodrębnienia tych pojęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w: B. Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2011.
 • M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
 • P. Księżak, Komentarz do art. 24 Kodeksu cywilnego, wersja elektroniczna, Lex/el. 2012.
 • P.J. Suwaj, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 • Postanowienie SN z 27 września 2001 r., III KKN 740/98.
 • R. Flathman, The Public Interest. An Essay Concerning the Normative Discourse of Politics, New York-London-Sydney 1966.
 • S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych w przepisach ogółnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.
 • Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, Nr 50, poz. 331 ze zm.).
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.jedn.: Dz. U. 2010, Nr 220, poz. 1447 ze zm.).
 • Ustawa z 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24).
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn.: Dz. U. 2012, Nr 647).
 • Ustawa z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010, Nr 47, poz. 278 ze zm.).
 • V. Held, The Public Interest and Individual Interests, New York-London 1970.
 • V. Van Dyke, Values and Interests, "The American Political Science Review" 3, 1962.
 • W. Jakimowicz, Wykładania w prawie administracyjnym, Warszawa 2006.
 • W. Sokolewicz, Komentarz do art. 213 Konstytucji, w: L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003.
 • W. Wołodkiewicz (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986.
 • Wyrok SN z 18 listopada 1993 r., III ARN 49/93.
 • Wyrok TK z 20 marca 2006 r., K 17/05, OTK-A2006, nr 3, poz. 30.
 • Wyrok TK z 25 lutego 1999 r., K 23/98.
 • Wyrok z 25 września 1973 r., V KRN 358/73, OSNKW 1974, nr 2, poz. 27.
 • Wyroki TK z 25 listopada 2003 r., K 37/02; z 30 czerwca 2003 r., K 8/02; z 4 listopada 2003 r., K 1/03.
 • Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej, w: J.S. Piątkowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986.
 • Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, "Przegląd Legislacyjny" 2001, nr 2.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne - cześć ogólna, Warszawa 2009.
 • Z. Ziembiński, Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, "Państwo i Prawo" 1989, z. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436660
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.