PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 | 22-27
Tytuł artykułu

System zarządzania jakością w ocenie zgodności i badaniach środków ochrony indywidualnej

Warianty tytułu
Quality Management System in a Conformity Assessment and Laboratory Tests of Personal Protective Equipment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie podstawowych elementów systemu zarządzania jakością w działalności jednostki notyfikowanej w kontekście wpływu na jakość prowadzonych procesów certyfikacji wyrobów. Omówiono najważniejsze aspekty prowadzenia procesów oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy nr 89/686/EWG. Przedstawiono wpływ niektórych obszarów systemu zarządzania akredytowanych laboratoriów badawczych na miarodajność wyników badań, ich wykorzystanie w procesach oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Uwzględniono podstawowe wymagania dokumentów odniesienia, a także aspekty praktyczne wynikające z wieloletniej działalności jednostki notyfikowanej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to indicate the basic elements of quality management system of a notified body in the context of the influence over the quality of product certification processes. Most important information on the process of conformity assessment of personal protective equipment (PPE) with essential health and safety requirements of the directive 89/686/EEC is discussed. The influence of selected areas of the management systems of accredited test laboratories on the reliability of test results and their application in the process of PPE conformity assessment is presented. The basic requirements of reference documents as well as practical aspects resulting from many years of experience of the notified body are taken into consideration. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
22-27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej. Dz. Urz. WE L 399 z 30.12.1989 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Dz. U. 2005 r., nr 259, poz. 2173.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. Nr 768/2008/EC w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję 93/465/EWG, Dz. Urz. L 218, z 13.8.2008.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. Nr 765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Dz. Urz. L 218, z 13.8.2008.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz. U. 2010 r., nr 138, poz. 935 z późn. zm.
 • Trybuch Danuta. 2012. Szkolenia jako działania zapobiegawcze w systemie zarządzania jakością. Problemy Zarządzania, vol. 10, nr. 2 (37): 245-257.
 • Szczepańska Katarzyna. 2012. Doskonalenie i samoocena w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie. Problemy Zarządzania, vol. 10, nr. 2 (37): 9-27.
 • Bulska Ewa. 2012. "Podejście laboratorium do zapewnienia miarodajności wyników okiem auditora", materiały z XVIII Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB "Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej - 4. Miarodajność wyników badań", 9-12.
 • Przewodnik "Wyrażanie niepewności pomiaru", 1999, Główny Urząd Miar.
 • ILAC-G8:3/2009 "Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją".
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (EN ISO/IEC 17025:2005) "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".
 • Dokument Polskiego Centrum Akredytacji DA-06 "Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej", wyd. 5 z 20.01.2015.
 • PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 "Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane".
 • Dokument Polskiego Centrum Akredytacji DA-05 "Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości", wyd. 5 z 17.11.2011.
 • Deptuła Halina. 2010. Porównania międzylaboratoryjne jako element sterowania jakością badań w zespole laboratoriów badawczych Instytutu Techniki Budowlanej. Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej". Nr 3 (155) 2010: 35-45. http://www.itb.pl/wydawnictwa/prace-itb-kwartalnik. (dostęp na dn. 29.03.2016 r.).
 • "Recommendation for use" nr CNB/P/00.123 (rewizja 5, zatwierdzona w dn. 01.10.2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429954
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.