Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 79-90
Tytuł artykułu

Judykatura a proceduralne aspekty prawa

Warianty tytułu
Judges and the Procedural Aspects of Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamierzeniem artykułu jest refleksja nad przyczynami i konsekwencjami proceduralizacji prawa. Materiał źródłowy stanowią wypowiedzi sędziów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, pochodzące z publikowanych uzasadnień uchwał lub orzeczeń tych sądów. Diagnozie poddano przede wszystkim orzecznictwo pochodzące z ostatnich kilku roczników, przyjmując, że jego treść odnotowująca dorobek wcześniejszy obejmuje aktualne problemy stosowania prawa procesowego. Z przeprowadzonych badań wynikają tezy o wzroście aktywności sędziów w sferze prawa procesowego, skutkujące poszerzaniem jurysdykcji sądowej oraz autonomizowaniem instytucji proceduralnych. Jednak kłopoty ze sprawnością i efektywnością rozpoznawania spraw powodują, że w dyskursie sędziowskim zaczynają dominować problemy organizacyjne lub techniczne. Wynikają one, w ocenie autora, nie tylko z niedostatków prawodawstwa, lecz także z określonej postawy sędziów wobec problemów proceduralnych. Utrwalanie zachowań legitymistycznych oraz brak zaangażowania aksjologicznego sprzyjają tworzeniu barier komunikacyjnych, co w konsekwencji godzi w materialne funkcje i cele ochrony sądowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to discuss the role that judges may play in the field of procedural law. The considerations are based on opinions delivered by judges of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court and presented in published reasons for resolutions or decisions of these courts. The analysis covered, predominantly, judicial decisions contained in the last recent court annuals in the presumption that previous solutions and judgments are relevant and apply to current problems of procedural law application. The results of the research suggest an increased role of judges in procedural law, whose jurisdiction widens and leads, in consequence, to greater repetitiveness of procedures. However, the very effectiveness and efficiency of recognising cases continues to pose difficulties, the result of which is that judicial discourse remains dominated by organisational or technical problems. These are due to still inadequate legislation on the one hand, and judges' fixed attitudes to procedural issues, on the other. The maintenance of legitimised behaviour and lack of axiological involvement on the part of judges are conducive to creating communications barriers, which in turn is detrimental to the material functions and purposes of court protection. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79-90
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Hanusz, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2006.
 • D. Strzelec, Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego w postępowaniu podatkowym - wątpliwości praktyczne i teoretyczne, "Palestra" 2011, nr 3-4.
 • J. Gudowski, Wpływ Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na pojecie dopuszczalności drogi sądowej, w: T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa 2010.
 • J. Wróblewski, Materialne i proceduralne aspekty prawa w teorii prawa, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 45, 1990.
 • L. Morawski, Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988.
 • M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.
 • M. Zieliński, Zasady i wartości konstytucyjne, w: A. Bałaban, P. Mijał (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), Szczecin 2011.
 • M. Zirk-Sadowski, Uniwersalna pragmatyka a teoria i filozofia prawa, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 37, 1986.
 • O. Bogucki, M. Zieliński, Zasada bezstronności - art. 4 k.p.k. a podstawy środka odwoławczego, "Palestra" 2009, nr 11-12.
 • O. Bogucki, Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym modelu postępowania cywilnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000, z. 1.
 • O. Bogucki, Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej, Szczecin 2011.
 • Postanowienie NSA z 18 maja 2010 r., I OZ 316/10, Lex, nr 672958.
 • Postanowienie NSA z 18 stycznia 2011 r., I OSK 2120/10, Lex, nr 687104.
 • Postanowienie NSA z 21 grudnia 2011 r., II FZ 447/11, Lex, nr 1096194.
 • Postanowienie NSA z 25 stycznia 2008 r., II FZ 646/07, OSP 2008, nr 7-8, poz. 86.
 • Postanowienie NSA z 26 listopada 2008 r., I OSK 1401/08, Lex, nr 466382.
 • Postanowienie NSA z 27 czerwca 2008 r., I OZ 430/08, Lex, nr 493811.
 • Postanowienie NSA z 5 lipca 2006 r., II OSK 1024/06, ONSAiWSA2006, nr 6, poz. 156.
 • Postanowienie SN z 10 marca 1999 r., II CKN 340/98, OSNC 1999, nr 9, poz. 161.
 • Postanowienie SN z 10 stycznia 2000 r., IV KKN 32/99, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 5 (wkł.), poz. 5.
 • Postanowienie SN z 11 kwietnia 2006 r., V KK 360/2005, OSNK 2006, nr 1, poz. 819.
 • Postanowienie SN z 11 marca 2009 r., II PZ 47/08, Lex, nr 489013.
 • Postanowienie SN z 12 października 2007 r., V CSK 309/07, OSNC-ZD 2008, nr 3, poz. 81.
 • Postanowienie SN z 13 grudnia 2012 r., IV KK 326/12, Lex, nr 1243089.
 • Postanowienie SN z 13 października 2005 r., II PZ 39/05, OSNP 2006, nr 17-18, poz. 274.
 • Postanowienie SN z 16 kwietnia 2008 r., V CZ 17/08, OSNC-ZD 2009, nr 1, poz. 8.
 • Postanowienie SN z 16 lutego 2006 r., V KK480/05, OSNK 2006, nr 1, poz. 377.
 • Postanowienie SN z 16 marca 2001 r., V KKN 19/99, Lex, nr 51668.
 • Postanowienie SN z 16 stycznia 2007 r., V KK 345/2006, OSNK 2007, nr 1, poz. 161.
 • Postanowienie SN z 17 lipca 2008 r., II CZ 54/08, Lex, nr 447663.
 • Postanowienie SN z 17 maja 2006 r., II PZ 17/06, OSNP 2007, nr 9-10, poz. 136.
 • Postanowienie SN z 18 grudnia 2008 r., V KK 267/08, Lex, nr 485030.
 • Postanowienie SN z 19 grudnia 2006 r., V CZ 105/06, Lex, nr 610107.
 • Postanowienie SN z 19 maja 2004 r., I CK 37/04, OSNC 2005, nr 5, poz. 90.
 • Postanowienie SN z 19 października 2006 r., V KK 254/2006, Lex, nr 198109.
 • Postanowienie SN z 21 grudnia 2001 r., III KKN 443/98, Lex, nr 52010.
 • Postanowienie SN z 21 marca 2000 r., II CKN 711/00, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 151.
 • Postanowienie SN z 22 kwietnia 1998 r., I CKN 1000/97, OSNC 1999, nr 1, poz. 6.
 • Postanowienie SN z 22 kwietnia 2010 r., IV KZ 20/10, OSNK 2010, nr 1, poz. 892.
 • Postanowienie SN z 23 listopada 2011 r., IV CZ 99/11, Lex, nr 1102548.
 • Postanowienie SN z 25 listopada 2007 r., IIPZ 44/07, OSNP 2009, nr 1-2, poz. 13.
 • Postanowienie SN z 29 stycznia 2008 r., II PZ 68/07, OSNP 2009, 7-8, poz. 100.
 • Postanowienie SN z 3 marca 2005 r., II CZ 197/04, Lex, nr 177247.
 • Postanowienie SN z 3 października 2001 r., V KKN 81/00, Lex, nr 51921.
 • Postanowienie SN z 30 sierpnia 1999 r., III KZ 74/99, OSNK 1999, nr 9-10, poz. 57.
 • Postanowienie SN z 8 maja 2006 r., V KK 362/2005, Lex, nr 186966.
 • Postanowienie SN z 8 marca 2001 r., III KKO 5/2000, OSNP 2002, nr 5, poz. 128.
 • Postanowienie SN z 9 lipca 1996 r., IV KZ 32/96, OSNK 1996, nr 9-10, poz. 60.
 • Postanowienie TK z 19 października 2010 r., SK 8/09, OTK 2010, nr 8, poz. 94.
 • Postanowienie WSA w Gdańsku z 19 listopada 2007 r., II SO/Gd 5/07, ONSAiWSA 2009, nr 4, poz. 69.
 • S. Czepita, Formalizacja a konwencjonalizacja działań w prawie, w: idem (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Szczecin 2006.
 • T. Gizbert-Studnicki, Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, "Państwo i Prawo" 2009, z. 7.
 • T. Zembrzuski, Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2009.
 • Uchwała 7 sędziów SN z 19 maja 2000 r., III CZP 4/2000, OSNC 2000, nr 11, poz. 195.
 • Uchwała 7 sędziów SN z 20 kwietnia 1970 r., III CZP 4/70, OSNC 1970, nr 9, poz. 146.
 • Uchwała 7 sędziów SN z 27 czerwca 2007 r., III CZP 152/06, OSNC 2007, nr 12, poz. 175.
 • Uchwała 7 sędziów SN z 31 maja 2000 r., III ZP 1/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 1.
 • Uchwała NSA z 1 czerwca 1998 r., OPS 3/98, ONSA 1998, nr 4, poz. 109.
 • Uchwała NSA z 1 marca 2010 r., II FPS 9/09, OSP 2010, nr 12, poz. 122.
 • Uchwała NSA z 11 października 2010 r., I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011, nr 1, poz. 4.
 • Uchwała NSA z 11 października 2011 r., I FPS 1/10, ONSAiWSA 2011, nr 1, poz. 4.
 • Uchwała NSA z 13 października 2011 r., II GPS 1/11, Lex, nr 951321.
 • Uchwała NSA z 20 maja 2010 r., OPS 13/09, ONSAiWSA 2010, nr 5, poz. 82.
 • Uchwała NSA z 21 lipca 2008 r., I OPS 4/08, ONSAiWSA 2008, nr 6, poz. 90.
 • Uchwała NSA z 22 lutego 2007 r., II GPS 2/06, ZNSA 2007, nr 3.
 • Uchwała NSA z 23 lutego 2010 r., II GPS 6/09, ZNSA 2010, nr 3.
 • Uchwała NSA z 27 kwietnia 2009 r., II FPS 1/09, ONSAiWSA 2009, nr 5, poz. 88.
 • Uchwała NSA z 27 lipca 2000 r., FPS 12/99, ONSA 2001, nr 1, poz. 7.
 • Uchwała NSA z 29 marca 2006 r., II GPS 1/06, OSP 2006, nr 11, poz. 122.
 • Uchwała NSA z 4 lutego 2008 r., I OPS 3/07, OSP 2008, nr 7-8, poz. 89.
 • Uchwała NSA z 5 grudnia 2011 r., I OPS 2/11, Lex, nr 1052438.
 • Uchwała NSA z 5 grudnia 2011 r., I OPS 3/11, Lex, nr 1089623.
 • Uchwała NSA z 6 września 2000 r., OPS 11/00, ONSA 2001, nr 2, poz. 52.
 • Uchwała NSA z 9 marca 2009 r., I FPS 4/08, ONSAiWSA2009, nr 3, poz. 47.
 • Uchwała pełnego składu NSA z 26 października 2009 r., I OPS 10/09, ZNSA 2009, nr 6.
 • Uchwała składu 3 sędziów SN z 26 września 2002 r., I KZP 23/02, OSNKW 2002, nr 11-12, poz. 98.
 • Uchwała SN z 14 grudnia 2001 r., III CZP 67/01, "Prokuratura i Prawo" 2002, nr 6 (wkł.), poz. 38.
 • Uchwała SN z 16 listopada 2006 r., SNO 69/06, Lex, nr 470208.
 • Uchwała SN z 17 czerwca 2005 r., III CZP 26/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 63.
 • Uchwała SN z 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03, OSNC 2005, nr 5, poz. 77.
 • Uchwała SN z 17 stycznia 2002 r., III CZP 78/2001, "Monitor Prawniczy" 2002, nr 4.
 • Uchwała SN z 18 listopada 2009 r., II PZP 7/09, OSNP 2010, nr 7-8, poz. 82.
 • Uchwała SN z 20 grudnia 2006 r., I KZP 29/2006, OSNK 2007, nr 1, poz. 1.
 • Uchwała SN z 21 grudnia 2006 r., III CZP 131/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 152.
 • Uchwała SN z 23 lutego 2005 r., III CZP 85/04, OSNC 2006, nr 1, poz. 4.
 • Uchwała SN z 30 maja 2001 r., III CZP 19/2001, OSNC 2001, nr 12, poz. 170.
 • Uchwała SN z 4 czerwca 2004 r., III CZP 27/04, OSNC 2005, nr 7-8, poz. 119.
 • Uchwała SN z 4 czerwca 2004 r., III CZP 28/04, OSNC 2005, nr 4, poz. 63.
 • Uchwała SN z 5 kwietnia 2006 r., III CZP 121/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 178.
 • Uchwała SN z 6 czerwca 2012 r., III CZP 24/12, OSNC 2013, nr 1, poz. 5.
 • Uchwała SN z 8 lutego 2000 r., I KZP 51/99, OSNK 2000, nr 3-4, poz. 30.
 • Uchwała z 16 maja 2007 r., III CZP 35/07, OSNC 2008, nr 7-8, poz. 72.
 • Uchwała z 26 października 2009 r., I OPS 10/09, ZNSA 2009, nr 6.
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn.: Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.).
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
 • W. Piątek, Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2011.
 • Wyrok 7 sędziów NSA z 17 maja 1999 r., OSA 1/99, ONSA 1999, 4, poz. 109.
 • Wyrok 7 sędziów NSA z 6 listopada 2000 r., OSA 2/00, ONSA 2001, nr 2, poz. 48.
 • Wyrok NSA z 12 maja 2011 r., I FSK 837/10, Lex, nr 1080670.
 • Wyrok NSA z 14 grudnia 2005 r., I FSK 186/05, Lex, nr 195825.
 • Wyrok NSA z 15 stycznia 2013 r.
 • Wyrok NSA z 16 listopada 2004 r., FSK 908/04, Lex, nr 147835.
 • Wyrok NSA z 17 stycznia 2006 r., I FSK 511/05, Lex, nr 187601.
 • Wyrok NSA z 19 grudnia 2000 r., III SA 1715/99, Lex, nr 46516.
 • Wyrok NSA z 19 grudnia 2006 r., FSK 84/06, Lex, nr 283911.
 • Wyrok NSA z 19 kwietnia 2005 r., FSK 955/04, Lex, nr 799402.
 • Wyrok NSA z 2 lutego 1996 r., II SA 2875/95, "Wokanda" 1996, nr 6.
 • Wyrok NSA z 20 maja 2009 r., I FSK 380/08, Lex, nr 593951.
 • Wyrok NSA z 21 października 2008 r., I FSK 1189/07, Lex, nr 496275.
 • Wyrok NSA z 23 listopada 2005 r., IOSK 133/05, Lex, nr 196679.
 • Wyrok NSA z 25 listopada 2005 r., FSK 2702/04, Lex, nr 799007.
 • Wyrok NSA z 26 października 2005 r., I FSK 188/05, Lex, nr 173261.
 • Wyrok NSA z 31 stycznia 2007 r., II FSK 199/06, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2008, nr 1, poz. 6.
 • Wyrok NSA z 5 stycznia 2007 r., II FSK 86/06, Lex, nr 286675.
 • Wyrok NSA z 7 czerwca 2005 r., FSK 2509/04, Lex, nr 173225.
 • Wyrok NSA z 9 stycznia 2007 r., I FSK 347/06, Lex, nr 284343.
 • Wyrok SN z 1 października 2003 r., IV KK 292/03, Lex, nr 82324.
 • Wyrok SN z 10 lutego 2010 r., V KK 264/2009, OSNK 2010, nr 1, poz. 277.
 • Wyrok SN z 10 sierpnia 2006 r., III KK 457/05, OSNK 2006, nr 1, poz. 1553.
 • Wyrok SN z 12 września 2006 r., SNO 41/06, Lex, nr 470193.
 • Wyrok SN z 14 lutego 2001 r., V KKN 395/98, Lex, nr 52027.
 • Wyrok SN z 17 stycznia 1997 r., I PKN 62/96, OSNP 1997, nr 17, poz. 313.
 • Wyrok SN z 19 kwietnia 2011 r., II KK 285/2010, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 10 (wkł.), poz. 17.
 • Wyrok SN z 19 stycznia 2005 r., I CK 410/04, OSNC 2006, nr 1, poz. 7.
 • Wyrok SN z 20 lipca 2011 r., V KK 167/11, OSNK 2011, nr 9, poz. 85.
 • Wyrok SN z 22 lutego 2006 r., III CK 341/05, OSNC 2006, nr 10, poz. 174.
 • Wyrok SN z 22 sierpnia 2000 r., IV CKN 1181/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 19.
 • Wyrok SN z 23 czerwca 2010 r., III KK 265/09, Lex, nr 598843.
 • Wyrok SN z 23 listopada 1994 r., ARN 55/94, OSNAPiUS 1995, nr 7, poz. 83.
 • Wyrok SN z 23 października 2007 r., III CSK 108/2007, Lex, nr 358857.
 • Wyrok SN z 23 września 2004 r., II KK 132/04, Lex, nr 126695.
 • Wyrok SN z 24 czerwca 2009 r., I CSK 535/08, Lex, nr 518133.
 • Wyrok SN z 26 września 2000 r., IV CKN 1518/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 39.
 • Wyrok SN z 28 marca 2008 r., III KK 484/07, Lex, nr 370249.
 • Wyrok SN z 28 marca 2008 r., III KK 484/2007, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 9 (wkł.), poz. 10.
 • Wyrok SN z 30 I 2009, CSK 440/2008, Lex, nr 527122.
 • Wyrok SN z 4 kwietnia 1997 r., IICKN 68/97, Lex, nr 50793.
 • Wyrok SN z 4 stycznia 2007 r., V CSK 377/06, OSP 2008, nr 1, poz. 8.
 • Wyrok SN z 7 kwietnia 1997 r., III CKN 29/97, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 96.
 • Wyrok TK z 1 kwietnia 2008 r., SK 77/06, OTK 2008, nr 3, poz. 39.
 • Wyrok TK z 13 stycznia 2004 r., SK 10/03, OTK 2004, nr 1, poz. 2.
 • Wyrok TK z 2 października 2006 r., SK 34/06, OTK 2006, nr 9, poz. 118.
 • Wyrok TK z 20 grudnia 2007 r., P 39/06, OTK2007, nr 11, poz. 161.
 • Wyrok TK z 20 września 2006 r., SK 63/05, OTK 2006, 8, poz. 108.
 • Wyrok TK z 26 czerwca 2008 r., SK 20/07, OTK 2008, nr 5, poz. 86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429282
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.