Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 19-35
Tytuł artykułu

Patent europejski o jednolitym skutku - konstrukcja prawna i treść

Autorzy
Warianty tytułu
European Patent with Unitary Effect - the Legal Construct and Content
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych zmierzających do utworzenia jednolitej ochrony patentowej, przewidzianych w rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1257/2012 wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz w rozporządzeniu Rady nr 1260/2012 wprowadzającym wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń. Ze względu na ścisłe powiązanie obu rozporządzeń z umową międzynarodową mającą utworzyć nowy system rozstrzygania sporów patentowych analizie została poddana również wspomniana umowa międzynarodowa, tj. Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Po zwięzłym przedstawieniu obecnego stanu ochrony patentowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wynikającej z patentów europejskich i patentów krajowych, autorka analizuje 1) konstrukcję prawną patentu europejskiego o jednolitym skutku, przyjętą w rozporządzeniu nr 1257/2012; 2) treść praw przyznanych patentem europejskim o jednolitym skutku, na którą składają się: prawo zakazania bezpośredniego korzystania z wynalazku oraz prawo zakazania pośredniego korzystania z wynalazku. Ostatnia część tej analizy obejmuje ograniczenia skutków patentu. Jak podkreśla autorka, przepisy regulujące treść patentu i jego ograniczenia dotyczyć będą nie tylko patentów europejskich o jednolitym skutku, lecz także "klasycznych" patentów europejskich. Autorka formułuje krytyczną ocenę wymienionych aktów prawnych. Jeśli Polska ratyfikuje Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym, patenty europejskie o jednolitym skutku będą obowiązywać w naszym kraju, co będzie miało wysoce niekorzystne konsekwencje prawne i gospodarcze, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wysoce negatywne konsekwencje wynikać będą również z faktu przekazania przez Polskę jurysdykcji w sprawach patentowych na rzecz sądu międzynarodowego, którym będzie Jednolity Sąd Patentowy. Dopuszczalność przekazania kompetencji w tej dziedzinie budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents legal regulations aimed to create unitary patent protection envisaged in Regulation (EU) No 12572012 of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, and Council Regulation (EU) No 1260 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements. Since both regulations are closely connected with the Agreement on a Unified Patent Court, the latter will also be discussed. After a brief presentation of the current state of affairs in individual EU Member States regarding patent protection under European patents and national patents regulations, the legal construct of a European patent with unitary effect adopted in Regulation No 1257 2012 is analysed, with subsequent analysis of the content of the rights conferred by to European patents with unitary effect (i.e. the right to prevent the direct use of the invention and the right to prevent the indirect use of the invention). The last part of the analysis covers limitations of the effects of a patent. It is emphasised that the provisions regulating both the content of the patent and its limitations will not only apply to European patents with unitary effect, but will extend to include the 'classical' European patents as well. A critical opinion of the three legal acts is formulated. It is argued that once Poland ratifies the Agreement on a Unified Patent Court, European patents with unitary effect will come into force in Poland, and this will result in highly undesirable legal and economic consequences, and be particularly disadvantageous for small and medium-sized enterprises. Further, handing over jurisdiction over patent-related matters to the Unified Patent Court will also bring negative consequences and, what is more, there are serious reasons to believe that doing so would be contrary to Poland's Constitution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19-35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Nowicka, Jednolita ochrona patentowa i Jednolity Sąd Patentowy - zagrożenia i niekorzystne konsekwencje w Polsce, www.rzecznikpatentowy.org.pl.
 • A. Nowicka, Kontrowersje dotyczące utworzenia jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego. Analiza prawna (stan na 27 stycznia 2012 r.), "Rzecznik Patentowy" 2011 [2012], nr 2-4.
 • A. Nowicka, Patent europejski a próby ustanowienia patentu Unii Europejskiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, z. 4.
 • A. Nowicka, Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, w: System prawa prywatnego, t. 14A: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
 • A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski), "Europejski Przegląd Sądowy" 2013, nr 4.
 • Agreement Relating to Community Patents, Dz. Urz. WE L 401 z 30 grudnia 1989 r.
 • Convention for the European Patent for the Common Market, Dz. Urz. WE L 17 z 26 stycznia 1976 r.
 • Dz. U. 2004, Nr 79, poz. 737.
 • Dz. U. 2007, Nr 236, poz. 1736.
 • Dz. Urz. EUP 2001, nr 12.
 • Dz. Urz. UE C 171 z 15 czerwca 2013 r.
 • Dz. Urz. UE C 175 z 20 czerwca 2013 r.
 • Dz. Urz. UE C 219 z 23 lipca 2011 r.
 • Dz. Urz. UE C 232 z 6 sierpnia 2011 r.
 • Dz. Urz. UE L 361 z 31 grudnia 2012 r.
 • Dz. Urz. WE L 311 z 28 listopada 2001 r., ze zm.
 • European Patent Lawyers Association, The Unified Patent Court. EPLAW Resolution on the Draft Agreement 13751/11 of September 2, 2011.
 • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz. U. 1996, Nr 32, poz. 143.
 • R. Krasser, Effects of an Inclusion of Regulations Concerning the Content and Limits of the Patent Holder's Rights to Prohibit in an EU Regulation for the Creation of Unitary European Patent Protection, http://www.eplawpatentblog.com.
 • Rozporządzenie nr 1610/96, Dz. Urz. WE L 198 z 8 sierpnia 1996 r.
 • Rozporządzenie nr 207/2009, Dz. Urz. UE L 78 z 24 marca 2009 r.
 • Rozporządzenie nr 469/2009, Dz. Urz. UE L 152 z 16 czerwca 2009 r.
 • Rozporządzenie nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz. Urz. WE L 3 z 5 stycznia 2002 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE L 351, 20 grudnia 2012 r.
 • S. Sołtysiński, O projekcie jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej, w: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Warszawa 2012.
 • Ustawa z 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm.
 • Ustawa z 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. Nr 80, poz. 432.
 • www.jednolitypatent.wordpress.com.
 • www.rzecznikpatentowy.org.pl
 • www.sejm.gov.pl.
 • www.unified-patent-court.org.
 • Wyrok Federalnego Sądu Najwyższego (BGH) z 7 maja 2013 r., X ZR 69/11 Frasverfahren, www.bundesgerichtshof.de. Wyrok Sądu Apelacyjnego dla Anglii i Walii z 28 listopada 2002 r., Menashe Business Mercantile Limited v. William Hill Organization Limited, [2002] EWCA Civ 1702, www.bailii.org/.
 • Wyrok TS w sprawach C-274/11 i C-295/11, Dz. Urz. UE C 164 z 8 czerwca 2013 r.
 • Wyrok TS z 18 lipca 2013 r., C-414/11 Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon, Dz. Urz. C 260 z 7 września 2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429270
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.