Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4(46) | 63-85
Tytuł artykułu

Innowacyjność jako wyzwanie rozwojowe - uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest podkreślenie znaczenia innowacji i działalności innowacyjnej jako kluczowych źródeł konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw oraz wskazanie uwarunkowań wpływających na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. W części pierwszej artykułu wyjaśniono podstawowe zagadnienia odnoszące się do problematyki w ujęciu teoretycznym, dokonując przeglądu literatury specjalistycznej. Część druga, dotycząca kształtowania się poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz głównych barier w podnoszeniu innowacyjności tych podmiotów, została oparta na przeglądzie wyników badań różnych ośrodków badawczych wraz z rekomendacjami dla przedsiębiorstw. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest rezultatem uwarunkowań zewnętrznych (wynikających z otoczenia) i wewnętrznych (związanych z przedsiębiorstwem). Relacje zachodzące między działalnością innowacyjną a ich uwarunkowaniami mają charakter sprzężenia zwrotnego. Uwzględniając fakt, że czynniki otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa mają ograniczony wpływ, w artykule wyeksponowano znaczenie czynników wewnętrznych, których rola w budowaniu i wzmacnianiu innowacyjności przedsiębiorstw jest współcześnie szczególnie istotna. Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw wciąż jest niski, a przyczyny mają zróżnicowany charakter. Zmiana podejścia kadry zarządzającej i pracowników do rozumienia istoty i znaczenia innowacyjności jest konieczna. To obecnie i w najbliższej przyszłości jedno z istotniejszych wyzwań rozwojowych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to emphasise the importance of innovations and innovative activities as the key sources of competitiveness of contemporary enterprises as well as to indicate the determinants affecting enterprises' innovative activities. In the first part of the article, the author explained the basic issues relating to the problems in a theoretical approach, carrying out a review of the specialist literature. The second part, concerning formation of the level of innovativeness of Polish enterprises and the main barriers in raising innovativeness of those entities, is based on the review of findings of research carried out by various research centres together with recommendations for enterprises. The enterprises' innovative activities are a result of external determinants (issuing from the environment) and internal ones (related to the enterprise). The relationships occurring between the innovative activities and their determinants are of the feedback nature. Taking into consideration the fact that the external environment's factors of the enterprise have a limited impact, the author emphasised in the article the importance of internal factors whose role in building and reinforcement of enterprises' innovativeness is contemporarily significantly important. The level of innovativeness of Polish enterprises is still low and the reasons are of a different character. The change of the approach of managers and employees towards understanding of the essence and importance of innovativeness is vital. This is now and in the nearest future one of more substantial developmental challenges for enterprises. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63-85
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bakalarczyk S., Pomykalski P. (red.) (2008), Innowacyjność organizacji, Difin, Warszawa.
 • Baran M., Kłos M. (2007), Formy sieciowego współdziałania przedsiębiorstw, (w:) Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz Z. (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Bitkowska A. (2010), Innowacyjność w zarządzaniu wiedzą, (w:) Nowacki R. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Baruk J. (2002), Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 • Bogdaniecko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.) (2007), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Bollen L., Vergauwen P., Schnieders S. (2005), Linking Intellectual Capital and Intellectual Property to Company Performance, "Management Decision", Vol. 43, No. 9.
 • Bontis N. (1998), Intellectual Capital: an Exploratory Study that Develops Measures and Models, "Management Decision", No. 36/2.
 • Choo Ch., Bontis N. (2002), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge: A Collection of Readings, Oxford University Press, New York.
 • Chyba Z. (2008), Wiedza pracowników źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw akademickich, (w:) Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Vizja Press&IT, Warszawa.
 • Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 (2014), GUS, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Galunic C.D., Anderson E. (2000), From Security to Mobility: Generalized Investment In Human Capital and Agent Commitment, "Organization Science, Vol. 11(1).
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Godziszewski B. (2007), Zasoby wiedzy jako źródło konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, (w:) Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Heiduk I.K. (red.) (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 • Hamel S., Getz J. (2004), Funding Growth in an Age of Prosperity, "Harvard Business Review", July-August.
 • Janasz K. (2009), Proces zarządzania ryzykiem innowacyjnym, (w:) Janasz W. (red.), Innowacje w strategicznym rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk.
 • Jasiński A.H. (1997), Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Jasiński A.H. (red.) (2007), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Keskin H. (2006), Market Orientation, Learning Orientation, and Innovation Capabilities in SMEs, "European Journal of Innovation Management", Vol. 9, No. 4.
 • Kowalik J. (2007), Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, (w:) Sobolak L. (red.), Innowacyjne aspekty przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Leszczyńska A. (2007), Zarządzanie wiedzą a innowacyjność przedsiębiorstwa - raport z badań, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 • Lovingsson F., DelPOrto S., Baladin P. (2000), Navigating with New Managerial Tools, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 1(2).
 • Łobejko S., Sosnowska A. (2011), Firma innowacyjna w sieci, (w:) Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje - Technologie - Kryzys, Difin, Warszawa.
 • Łuczkiewicz G. (2005), Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes, Czarnów.
 • Mamica Ł. (2014), Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, (w:) Geodeci T., Mamica Ł. (red.), Polityka innowacyjna, PWE, Warszawa.
 • Maraques D.P., Simon F.J.G., Caranana C.D. (2006), The Effect of Innovation on Intellectual Capital: an Empirical Evaluation in the Biotechnology and Telecommunications Industries, "International Journal of Innovation Management", Vol. 10, No. 1.
 • Mroczko F. (2007), Kreowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, (w:) Adamkie- wicz-Drwiłło H.G. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T. (2007), Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Nowacki R. (2010), Zarządzanie - konkurencyjność - innowacyjność, (w:) Nowacki R. (red.), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Nowak-Far A. (2000), Globalna konkurencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 • Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Podręcznik Oslo (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat.
 • Popławski W. (2007), Kultura innowacyjna i jej znaczenie w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, (w:) Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M.E. (1998), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Przybylska K. (2008), Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów, (w:) Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Report: Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skrzeszewska K. (2007), Model wielopłaszczyznowy otoczenia dalszego przedsiębiorstwa, (w:) Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skrzypek E. (2009), Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw, (w:) Okoń-Horodyńska E., Wisła R. (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171429011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.