Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 187-196
Tytuł artykułu

Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effectiveness of the Institution of Conditional Discontinuation of Criminal Proceedings in Preparatory and Jurisdiction Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych i innych autorów dotyczących warunkowego umorzenia postępowania karnego i jego efektywności w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym w przedmiocie zastosowania niniejszej instytucji. Prezentację wyników badań własnych przeprowadzono za pomocą czynników zwiększających i zmniejszających badaną efektywność, opisujących tytułową badawczą problematykę w ujęciu prawa materialnego i prawa procesowego z uwzględnieniem ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247). Wybór niniejszych czynników został dokonany przez analizę obowiązujących przepisów prawnych, krytyczny przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki analizy badań własnych 405 spraw wylosowanych metodą losowania zespołowego wieloetapowego, dotyczących efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, opatrzonych sygnaturą postępowań prowadzonych w 6 powszechnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa należących do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie i wszczętych w okresie od 1 lipca 2003 r. do 1 lipca 2009 r., z punktu widzenia 5 sytuacji procesowych związanych ze sposobem zakończenia okresu próby. Tytułowa problematyka została przedstawiona poprzez kolejne etapy postępowania karnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the effectiveness of preparatory and jurisdiction proceedings in the application of conditional discontinuation of the criminal proceedings institution. The analysis has been based on factors that increase and reduce effectiveness of its application, results reported in literature, also in light of the amendments to the Polish criminal procedure of 27 September 2013 and results of own research. The proceedings that were the subject of the analysis were randomly selected from those carried out in court units within the jurisdiction of the Regional Court in Kraków between 1 July 2003 and 1 July 2009, and consisted of 405 cases. The issue in question will be analysed in this paper throughout all stages of criminal proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
187-196
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • A. Bałandynowicz, Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002.
 • A. Gubiński, Z. Welfeld, Oceny spraw o drobne kradzieże umorzonych z mocy art. 27 k.k. i art. 26 § 1 k.k. (Wyniki badań aktowych), "Państwo i Prawo" 27, 1976, z. 8-9.
 • A. Kordik, Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków probacyjnych i jego efektywność, Wrocław 1998.
 • A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011.
 • A. Marek, Rola amerykańskiej probacji i jej efektywność, "Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu" 1978, Prawo XVI, z. 89.
 • A. Rękas, Korzyści sprawiedliwości naprawczej dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem z punktu widzenia sędziego, w: Materiały międzynarodowej konferencji pt. "Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego", zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Centrum Mediacji w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2009 r., wyd. 1, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2010.
 • A. Rękas, Mediacja w Polsce na tle doświadczeń państw Unii Europejskiej, w: Konferencje i Seminaria 4(48)03, Mediacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Materiały z seminarium dla posłów Sejmu IV kadencji, zorganizowanego 28 kwietnia 2003 r. przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu oraz Polskie Centrum Mediacji, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • A. Rękas, Mediacja w teorii i praktyce, w: Ks. A. Gretkowski, D. Karbarz (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009.
 • A. Zoll, "Drobna przestępczość" jako problem dogmatyki prawa karnego i polityki karnej, w: J. Czapska et al. (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000.
 • A. Zoll, Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze", z. 62, Warszawa-Kraków 1973.
 • A. Zoll, Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, w: idem (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 2012.
 • A. Zoll, Założenia polityczno-kryminalne kodeksu karnego w świetle wyzwań współczesności, "Państwo i Prawo" 53, 998, z. 9-10.
 • B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Głosy uczestników konferencji, w: Materiały międzynarodowej konferencji pt. "Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego", zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Centrum Mediacji w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2009 r., wyd. 1, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2010.
 • B. Kunicka-Michalska, Warunkowe umorzenie postępowania karnego w praktyce prokuratorskiej, "Studia Prawnicze" 1977, z. 4.
 • D. Gorzkiewicz, Warunkowe umorzenie postępowania karnego w praktyce (uwagi de lege ferenda do art. 66 § 3 k.k.), "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2007, nr 4.
 • D. Kużelewski, Wpływ prawa karnego materialnego na mediacje między pokrzywdzonym i oskarżonym - wybrane aspekty, w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009.
 • D.B. Handler, Violence, fear and communication: the variable impact of domestic violence on mediation, "Mediation Quarterly" 7, 1990, nr 4.
 • E. Bieńkowska, Istota i znaczenie mediacji w prawie karnym, w: O. Górniok (red.), U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, Katowice 1999.
 • E. Bieńkowska, Mieszkańcy Warszawy o przestępczości i karaniu za przestępstwa (refleksje na tle wyników badania ankietowego), "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1997, nr 14.
 • E. Bieńkowska, Pojednanie środkiem polityki karnej, "Jurysta" 1995, nr 10.
 • E. Bieńkowska, Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, w: G. Rejman (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.
 • E. Skrętowicz, Problem efektywności i sprawności wykonania kary ograniczenia wolności, "Palestra" 1976, nr 12.
 • E.A. Wdzięczna, Warunkowe umorzenie postępowania karnego a postulaty restorative justice - wybrane zagadnienia, w: G. Rejman et al. (red.) Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, Warszawa 2008.
 • G. Łabda, Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, w: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007.
 • http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-karne/download,1649,1.html [dostęp: 10.09.2014].
 • http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/194900/194903/194904/dokument96306.pdf [dostęp: 10.09.2014].
 • http://www.czpk.pl/2012/05/18/zapis-video-ix-bielanskiego-kolokwium-karnistycznego-2012/ [dostęp: 10.09.2014].
 • IX Bielańskie Kolokwium Karnistyczne, "Środki związane z poddaniem sprawcy próbie", Warszawa, 16 maja 2012 r. - zapis dyskusji, w: J. Majewski (red.), Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. Pokłosie IX Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2013.
 • K. Hamai et al. (eds.), Probation Round the Word. A Comparative Study, London-New York 1995.
 • K. Juszka, Stan badań nad efektywnością instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego przez pryzmat sposobu zakończenia okresu próby, w: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, B. Orłowska-Zielińska, Tożsamość prawa karnego, Olsztyn 2011.
 • K. Maksymowicz, Kilka uwag o obowiązku naprawienia szkody w prawie karnym, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego", t. 8, 2001.
 • K. Nowicki, Wpływ pojednania oskarżonego (podejrzanego) z pokrzywdzonym na warunkowe umorzenie postępowania, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego", t. 4, 1999.
 • K. Nowicki, Wybrane zagadnienia z zakresu warunkowego umorzenia postępowania na posiedzeniu przed rozprawą główną w świetle przepisów nowego k.p.k., "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego", t. 3, 1998.
 • L. Bogunia, W. Rodakiewicz, Problemy wykonywania warunkowego umorzenia postępowania karnego, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego", t. 16, 2004.
 • M. Heine, Warunki efektywności resocjalizacji nieletnich poddanych dozorowi sądowych kuratorów społecznych, Wrocław 1982.
 • M. Leonieni, Podjęcie postępowania umorzonego warunkowo przez sąd, "Problemy Wymiaru Sprawiedliwości" 1973, nr 2.
 • M. Leonieni, W. Michalski, Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w praktyce sądowej, Warszawa 1975.
 • M. Leonieni, W. Michalski, Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle ustawy i praktyki sądowej, Warszawa 1972.
 • M. Płatek, Wstęp I, czyli o miejscu i roli sprawiedliwości naprawczej w systemie sprawiedliwości karnej, w: eadem, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005.
 • M. Siwik, Glosa do Wyroku SA w Lublinie z dnia 27 września 2000 r., II AKa 180/00, "Palestra" 2003, z. 7-8.
 • M. Szczepaniec, J. Zygmunt, Obowiązek naprawienia szkody w systemie środków probacyjnych, w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Warszawa 2010.
 • M.O. Warren, Correctional Treatment in Community Settings: A Report of Current Research, Washington 1972.
 • R. Zasępa, Metoda reprezentacyjna, Warszawa 1972.
 • T. Kozioł, Mechanizmy selekcji w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego, (rozprawa doktorska obroniona na WPiA UJ), Kraków 2007.
 • Uzasadnienie uchwały SN z 24 maja 2005 r., I KZP 17/05, OSNKW 2005, nr 7-8, poz. 59.
 • W. Ciechanowicz, Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w praktyce prokuratury wojskowej, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1978, nr 2.
 • W. Daszkiewicz, Pojednanie, ugoda, mediacja w procesie karnym. Zagadnienia procesowe, w: B. Kubiak, M. Romanowski (red.), Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Kodeks postępowania karnego, z. 8, Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998.
 • W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013.
 • Z. Gostyński, Obowiązek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym, Kraków 1999.
 • Zebrania Naukowe Katedry Prawa Karnego umieszczone na stronie internetowej "Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych": http://www.czpk.pl/2011/12/23/komentarz-online-zebranie-naukowe-katedry-prawa-karnego-uj-nowelizacja-czesci-ogolnej-kodeksu-karnego/ [dostęp: 10.09.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425556
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.