Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 105-117
Tytuł artykułu

Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju oraz integrowanie danych finansowych i pozafinansowych - prawne uwarunkowania w Polsce i na świecie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reporting on Sustainable Development and the Integration of Financial and Non-Financial Data: Legal Conditions in Poland and Worldwide
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój idei zrównoważonego rozwoju jest obecnie szeroko propagowany nie tylko w biznesie, lecz także w sektorze non profit. Wraz z wbudowaniem tej idei w strategię rozwoju organizacji sprawozdawczość z tego zakresu wydaje się naturalną konsekwencją, podobnie jak przy raportowaniu danych finansowych. Potrzeba rozwijania sprawozdawczości na rzecz rozwoju zrównoważonego znajduje także swoje udokumentowanie w Agendzie 21. W dokumencie tym zaleca się opracowywanie zintegrowanych systemów rachunkowości środowiskowej (ekologicznej) i gospodarczej (IEEA), które winny stanowić uzupełnienie tradycyjnych zasad rachunkowości. Jedyną formą realizacji tej rekomendacji jest publikowanie przez organizacje raportów zintegrowanych. Wiele z nich upowszechnia takie raporty z własnej inicjatywy, mając świadomość wymiernych korzyści takich działań. Niemniej większość organizacji nie podejmuje tej aktywności, czego przyczyną jest prawdopodobnie brak wiedzy na temat wszystkich istotnych zależności między wynikami finansowymi a niefinansowymi oraz niedostatecznie rozwinięte ustawodawstwo w tym zakresie. Zarówno Unia Europejska, jak i kraje wysoko rozwinięte dostrzegają potrzebę i korzyści płynące z kompleksowego uregulowania prawnego tego obszaru. Stąd też Unia Europejska, a także Dania, Francja czy Brazylia dają temu wyraz w konkretnych aktach prawnych, których podstawowym celem jest zobligowanie do sporządzania raportów zintegrowanych dużych organizacji oraz spółek giełdowych, a także wdrożenie zewnętrznej weryfikacji spójności ujawnianych danych w formie audytów. W Polsce istnieją regulacje w tym zakresie, jednak ciągle niski odsetek podmiotów publikujących raporty zrównoważonego rozwoju oraz raporty zintegrowane skłania do refleksji. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, w Unii Europejskiej, a także w wybranych krajach Europy i świata, na tle, których autorzy dokonali próby sformułowania uwag de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of sustainable development is reflected in nearly all economic sectors which, along with the global advancement of new technologies, are developing at a very quick pace. Sustainable development is not an obstacle to this continued progress, but rather a call to maintain reason and moderation in order to reconcile areas of key importance to the humanity, that is economic growth and balanced distribution of profits. Owing to the widespread reach of this idea and to its presence in the development strategies of organisations in the business and non-profit sector, sanctioning reporting within this field, similarly to reporting financial data, seems like the natural consequence. Although reporting non-financial data and publication of integrated reports is becoming an increasingly common practice, undertaken by a growing number of organisations, the scale of this phenomenon invites the conclusion that it is still in its early stages. Numerous organisations publish such reports on their own initiative, as they are aware of the tangible advantages brought by such conduct. Still, many do not do it, probably due to lack of knowledge regarding all the important interrelations between financial and non-financial results, as well as due to insufficiently developed legal regulations pertaining to this area. Both the European Union and highly developed countries see the need and the advantages stemming from the complex legal regulation of this sphere, which is manifested in concrete legal acts. Although Poland too has regulations pertaining to this issue, the still low percentage of entities which publish reports on sustainable development and integrated reports, inspires reflections. Owing to this, the authors have reviewed legal regulations binding in Poland, in the European Union and in some selected countries in Europe and worldwide, based on which they have attempted to formulate a few de lege ferenda postulates. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105-117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • A. Bocian, Implementacja idei zrównoważonego rozwoju w procesie globalizacji, w: B. Poskrobka (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • A. Wencel, Komentarz do art. 49 ustawy o rachunkowości, w: E. Walińska (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, wyd. 3, Lex, Warszawa 2013.
 • B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Gdańsk 1998.
 • B. Piontek, Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Bytom 2002.
 • CorporateRegister.com; 2012 Global Winners&Reporting Trends; http://www.corporateregister.com/crra/help/CRRA-2012-Exec-Summary.pdf [dostęp: 29.11.2013].
 • Czwarta Dyrektywa Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, wydana na podstawie art. 54 ust 3 pkt g) Traktatu (78/660/EWG), Dz. Urz. L 222 z 14 sierpnia 1978 r., ze zm.
 • Danish Commerce and Companies Agency, Reporting on corporate social responsibility - an introduction for supervisory and executive boards, Danish Commerce and Companies Agency 2009, http://samfundsansvar.dk/file/318919/reporting_corporate_social_responsibility_may_2009.pdf [dostęp: 26.03.2014].
 • Doskonalenie zasad rachunkowości gospodarczej i środowiskowej, http://cordis.europa.eu/result/rcn/91586_pl.html?isPermaLink=true [dostęp: 16.10.2015].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. L 182 z 26 czerwca 2013 r.
 • Dz. U. 2004, Nr 96, poz. 959.
 • Global Reporting Initative, Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Wersja 3.09, 2006, http://www.globalreporting.org/rosourcelibrary/GRI-G3-Polish-Reporting-Guidelines.pdf [dostęp: 16.10.2015].
 • http://seg.org.pl/pl/node/2130 [dostęp: 26.09.2014].
 • http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/udostepnianie-informacji-pozafinansowych-w-raportach.jhtml [dostęp: 28.11.2013].
 • Institut RSE Management; The Grenelle II Act in France: a milestone towards integrated reporting; Paris 2012, http://www.capitalinstitute.org/sites/capitalinstitute.org/files/docs/Institut RSE The grenelle II Act in France June 2012.pdf [dostęp: 26.03.2014].
 • Integrated Reporting. Performance insight through Better Business Reporting, nr 1, KPMG 2011, http://www.sustainabilitysa.org/Portals/0/Documents/road-to-integrated-reporting.pdf [dostęp: 26.03.2014].
 • KPMG International, KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011, http://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/corporate-responsibility2011.pdf [dostęp: 26.03.2014].
 • Ministry of Enterprise, Energy and Communications; Guidelines for external reporting by state-owned companies, http://www.government.se/content/1/c6/09/41/25/56b7ebd4.pdf [dostęp: 26.03.2014].
 • Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl, Brazylijska giełda rekomenduje raportowanie ESG; http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index.php/klasy-aktywow/przeglad/akcje-aktualnosci/463nowe-rekomendacje-gieldy-brazylijskiej-ws-raportowania-esg.html [dostęp: 20.11.2013].
 • Parlament Europejski i Rada, dyrektywa 2003/51/WE z 18 czerwca 2003 r., Dz. Urz. WE L 178 z 17 lipca 2003 r.
 • R. Bujalski, Unia Europejska wprowadza nową dyrektywę rachunkową, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ue-wprowadza-nowa-dyrektywe-rachunkowa [dostęp: 20.10.2014].
 • R. Eccless, M. Krzus, One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, Canada 2010.
 • R. Sroka, A. Grzymisławski, A. Kustra, Wytyczne w zakresie ujawniania danych pozafinansowych przedsiębiorstw, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Accreo Taxand i Akademię Górniczo-Hutniczą, Warszawa 2012.
 • R. Sroka, J. Kondraciuk, Komisja Europejska rozszerza obowiązki sprawozdawcze spółek, w: Transparentność w obszarze ESG, jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, Warszawa 2013.
 • R. Sroka, Znaczenie raportowania społecznego spółek giełdowych, w: Analiza ESG spółek w Polsce. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Accero Taxand, Warszawa 2013.
 • R.G. Ross, What does it mean to be business-driven? (Part 1), "Business Rules Journal" 3(5) 2002, http://www.BRCommunity.com/a2002/b103a.html [dostęp: 26.09.2014].
 • Raportowanie CSR - Ankieta KPMG. Edycja 2013, https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublication/Documents/mobile/Raportowanie-CSR.pdf [dostęp: 15.10.2015].
 • Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem skarbu państwa, Analiza przygotowana dla rządowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Warszawa 2011, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/RaportowanieESG_pp_ssp_2011.pdf [dostęp: 16.10.2015]. Raportyspoleczne.pl; Biblioteka Raportów, http://www.raportyspoleczne.pl/biblioteka_raportow/ [dostęp: 22.10.2014].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259.
 • Siódma Dyrektywa Rady w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EWG), Dz. Urz. L 193 z 18 lipca 1983 r.
 • United Nations General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly 66/288. The future we want, 11 September 2012, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= A/RES/66/288 [dostęp: 15.10.2015].
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994, Nr 121, poz. 591.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171425518
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.