Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 169-179
Tytuł artykułu

O procesie racjonalizacji wydatków publicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
On the Process of Rationalisation of Public Expenditure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cele niniejszego artykułu to pełne wyjaśnienie pojęcia racjonalizacji wydatków publicznych, ustalenie różnic między racjonalizacją wyborów a racjonalizacją kosztów, a ponadto ustalenie, czy każde działanie oszczędnościowe można określić mianem racjonalizacji wydatków publicznych. Autor w szczególności przeanalizował zwrot racjonalizacji w kontekście języka prawnego, prawniczego, potocznego i ekonomicznego oraz zaprezentował proces racjonalizacji wydatków publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is presentation of the term rationalisation of public expenditure, determination of the differences between rationalisation of choices and rationalisation of costs, and furthermore establishment whether each saving act equals to the rationalisation of public expenditure. The author has focused in particular on the analysis of the expression - rationalisation in terms of legal, legalese, colloquial and economic language and present the process of public expenditures rationalisation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
169-179
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • A. Czudec, R. Kata, Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2013, nr 5.
 • A. Jakubowicz, Analiza poziomu wynagradzania nauczycieli na przykładzie powiatu świebodzińskiego, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 11.
 • A. Pomorska, Główne uwarunkowania procesu racjonalizacji wydatków publicznych, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Lublin 2007.
 • A. Pomorska, Racjonalizacja wydatków publicznych jako niezbędny i istotny warunek naprawy finansów publicznych w Polsce, w: I. Czaja-Hilniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków 2012.
 • A. Szewc, Wynalazki pracownicze w prawie polskim, Warszawa 1976.
 • A. Wągrodzka, Koncepcja marketingu terytorialnego a oczekiwania członka wspólnoty samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 12.
 • B. Banaszek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Dz. U. 1993, Nr 26, poz. 117.
 • Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117.
 • Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873.
 • Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150.
 • Dz. U. 2009, Nr 19, poz. 101.
 • Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712.
 • Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721.
 • Dz. U. 2013, poz. 885.
 • Dz. U. 2013, poz. 907.
 • E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, Warszawa 2001.
 • E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka, Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2011.
 • E. Kornberger-Sokołowska, Absorpcja środków Unii Europejskiej a racjonalizacja wydatków publicznych, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, Lublin 2005.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002.
 • Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, red. R. Manteuffel, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984.
 • G. Bieniek, Prawne aspekty racjonalizacji zatrudnienia w warunkach reformy gospodarczej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1982, nr 7.
 • H. Sochacka-Krysiak, Wybrane problemy racjonalizacji wydatków publicznych na finansowanie usług społecznych, w: T. Juja, J. Kotlińska (red.), Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych, Poznań 2007.
 • Inny słownik języka polskiego PWN, P-Ż, red. M. Bańko, Warszawa 2000.
 • J. Gliniecka, Zasada racjonalnego wydatkowania środków publicznych, "Gdańskie Studia Prawnicze" 27, 2012.
 • J. Glumińska-Pawlic, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Katowice 2003.
 • J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, Lublin 2005.
 • J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 2: Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, Lublin 2005.
 • J. Łukasiewicz, Z zagadnień racjonalizacji tworzenia prawa administracyjnego (wybrane uwagi), w: E. Bojanowski (red.), Legislacja administracyjna, Gdańsk 1993.
 • J. Stankiewicz, Problemy racjonalizacji wydatków publicznych i wieloletniego planowania finansowego w aspekcie budżetowania zadaniowego i wieloletnich planów finansowych w Polsce, w: E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego, t. 2: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.
 • J. Stankiewicz, Zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych, w: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne, Warszawa 2008.
 • J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
 • J. Szołno-Koguc, Racjonalność wydatków publicznych a realizacja budżetowej zasady jedności, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, Lublin 2005.
 • J. Uryga, W. Jagielski, I. Bienias, Środki unijne klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Gdańsk 2007.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2006.
 • K. Adamiecki, Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczym, Warszawa 1932.
 • K. Gałuszka, Współpraca jednostek samorządu terytorialnego jako forma racjonalizacji wydatków publicznych, w: A. Pomorska (red.), Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 2006.
 • K. Owsiak, Koncepcja bezpieczeństwa finansów publicznych, w: A. Pomorska (red.), Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 2006.
 • K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005.
 • K. Surówka, M. Kosek-Wojnar, Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych jednostek samorządu terytorialnego, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 2: Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, Lublin 2005.
 • L. Lipiec-Warzecha, Komentarz do art. 44 ustawy o finansach publicznych, Lex/el 2011.
 • M. Du Vall, Racjonalizacja w świetle prawa wynalazczego, Wrocław 1989.
 • M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
 • M. Pypeć, Cele i kryteria racjonalności wydatków publicznych, w: A. Pomorska, M. Pypeć (red.), Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego, Radom 2004.
 • M. Staszków, A. Szewc (red.), Wynalazczość i racjonalizacja: poradnik dla nauczycieli, Katowice 1986.
 • M. Zdebel, Prawno-finansowe ograniczenia w dostępie do kredytów bankowych jako metoda racjonalizacji finansów jednostek samorządu terytorialnego, w: A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu budżetowego i długu publicznego, Warszawa 2011.
 • Nowy słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, red. Z. Dowgiałło, Szczecin 2004.
 • Nowy słownik języka polskiego PWN, red. E. Sobol, Warszawa 2002.
 • O. Lange, Ekonomia polityczna, Warszawa 1978.
 • O. Raban, Racjonalizacja polityki: o związku między demokracją a rządami prawa, tłum. A.M. Baziór, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 76, 2014, z. 4.
 • Orzeczenie GKO z 13 lutego 2003 r., DF/GKO/Odw.-134/170-171/2002, Lex, nr 80068.
 • P. Soszyńska-Purtak, Zasady udzielania zamówień sektorowych poniżej wartości progowej, Lex/el 2012.
 • Postanowienie SN z 4 lipca 2007 r., V KK 419/06, Lex, nr 309729.
 • R. Huterski, Indywidualistyczne podejście do racjonalizacji wydatków publicznych, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, Lublin 2005.
 • S. Owsiak, Metody budżetowania sfery nieprodukcyjnej, Kraków 1983.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, red. L. Drabik, Warszawa 2009.
 • T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych" 1986, z. 26.
 • T. Machelski, Racjonalność ekonomiczna jako podstawa legalności aktów normatywnych organów samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2011, nr 7-8.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych, druk sejmowy nr 1181 Sejmu VI kadencji, www.sejm.gov.pl [dostęp: 20.05.2015].
 • W. Grześkiewicz, Czy samorządowe samodzielne zakłady opieki zdrowotnej są w stanie ograniczyć przyrost zadłużenia, "Finanse Komunalne" 2013, nr 9.
 • W. Misiąg, Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 1: Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrumenty, Lublin 2005.
 • Wyrok NSA z 14 grudnia 2000 r., FSA 2/00, Legalis.
 • Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424626
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.