Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 141-153
Tytuł artykułu

Zakończenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Completion of an Administrative Enforcement Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęta została problematyka różnych sposobów, w jakie może zakończyć się administracyjne postępowanie egzekucyjne. Cechą charakterystyczną tego postępowania jest brak odrębnej regulacji procesowej na wypadek całkowitego wykonania obowiązku. W opracowaniu dokonana została ocena takiego stanu prawnego przy uwzględnieniu - z jednej strony - ochrony uprawnień zobowiązanego, a z drugiej - istoty oraz efektywności postępowania egzekucyjnego. Ze względu na charakter prawny tego postępowania istotną rolę odgrywają w nim czynności faktyczne. Z kolei czynności prawne muszą być w ścisły sposób podporządkowane osiągnięciu celu tego postępowania, którym jest wykonanie nałożonego na podmiot zobowiązany obowiązku. (abstrakt oryginalny)
EN
The article tackles the issue of the different ways in which administrative enforcement proceedings may end. The characteristic feature of this proceeding is the lack of a separate regulation in the event of a total performance of the obligation. Such a legal situation has been examined, taking into account on the one hand, the protection of the rights of the obliged person, and on the other hand, the nature and effectiveness of enforcement proceedings. The legal nature of these proceedings requires a special role of the actual actions being taken. Thus legal actions must be undertaken in strict subordination of achieving the goal of this proceeding, this goal being performance of the obligation imposed on the obliged person. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141-153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Skoczylas w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010.
 • B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.
 • H. Pietrzkowski, w: T. Ereciński (red.), K.p.c. Komentarz, t. 4: Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2012.
 • http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/4332 [dostęp: 16.09.2015].
 • J. Jankowski (red.), K.p.c. Komentarz, t. 2: Art. 730-1088, Warszawa 2013.
 • J. Jankowski, Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999.
 • J. Olszanowski, Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, Wrocław 2014.
 • J. Wyporska-Frankiewicz, w: red. J.P. Tarno, Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, Warszawa 2011.
 • J.P. Tarno, Gwarancje procesowe służące zobowiązanemu w egzekucji administracyjnej, "Przegląd Podatkowy" 2009, z. 7.
 • L. Klat-Wertelecka, Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009.
 • L. Klat-Wertelecka, Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, w: red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004.
 • M. Król, Teoretycznoprawna koncepcja prawomocności, Łódź 1992.
 • O. Marcewicz, w: A. Jakubecki (red.), K.p.c. Komentarz, Warszawa 2015.
 • P. Ostojski, Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec, Poznań 2015.
 • P. Ostojski, Podstawa egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych w prawie niemieckim i polskim, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 74, 2012, z. 4.
 • P. Ostojski, W. Piątek, Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Wrocław 2014.
 • P. Pietrasz, w: D.R. Kijowski (red.), U.p.e.a. Komentarz, Warszawa 2015.
 • P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2011.
 • R. Hauser, A. Skoczylas, Instytucja zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009.
 • R. Hauser, Z. Leoński, w: R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2014.
 • R. Hauser, Z. Leoński, w: R. Hauser, A. Skoczylas (red.), U.p.e.a. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, Dz. U. 2014, poz. 650.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. 2001, Nr 137, poz. 1541 ze zm.
 • T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2013.
 • Ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, Dz. U. 2015, poz. 1269.
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, t.jedn.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.
 • Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, poz. 233, poz. 1381.
 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.jedn.: Dz. U. 2014, poz. 1619 ze zm.
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, t.jedn.: Dz. U. 2014, poz. 101 ze zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.jedn.: Dz. U. 2015, poz. 613 ze zm.
 • Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.jedn.: Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.
 • Uzasadnienie projektu ustawy o administracji podatkowej, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3320 [dostęp: 24.09.2015].
 • W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.
 • W. Piątek, Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2015.
 • Wyrok NSA z 16 czerwca 2010 r., II FSK 209/09, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 17 października 2006 r., I OSK 804/06, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 19 października 2012 r., II FSK 492/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 19 października 2012 r., II FSK 492/11, Lex, nr 1227378.
 • Wyrok NSA z 21 listopada 2012 r., II FSK 710/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 25 lutego 2014 r., II FSK 687/12, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 27 czerwca 2013 r., II FSK 2269/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 27 maja 2015 r., II FSK 1469/13, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z 16 czerwca 2014 r., I SA/Bk 212/14, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z 30 listopada 2005 r., I SA/Bd 540/05, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 12 kwietnia 2012 r., I SA/Gl 821/11, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z 14 marca 2012 r., I SA/Gl 174/12, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z 16 stycznia 2015 r., I SA/Po 731/14, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 26 maja 2015 r., III SA/Wa 2821/14, CBOSA.
 • Z. Leoński, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Węzłowe problemy, Poznań 2003.
 • Z. Resich, Przesłanki procesowe, Warszawa 1966.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424580
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.