Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 99-111
Tytuł artykułu

Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Obligation to Apply a Pro-European Interpretation as a Directive of a Systemic Interpretation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba analizy toczącej się w polskiej nauce prawa dyskusji dotyczącej relacji pomiędzy wykładnią prounijną a wykładnią systemową. Dominująca w polskiej jurysprudencji opinia na temat statusu wykładni prounijnej określa ją jako jedną z dyrektyw wykładni systemowej. Sięgając do podstawowych pojęć teoretyczno prawnych, analizując modele dokonywania wykładni prounijnej proponowane przez doktrynę prawa europejskiego oraz te proponowane przez polską teorię prawa autor dochodzi do wniosku, że nie sposób zaklasyfikować wykładnię prounijną jako jedną z dyrektyw wykładni systemowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to attempt to analyse the debate in Polish jurisprudence about the relationship between the pro-EU interpretation and the systemic interpretation. The prevailing opinion about the status of the pro-EU interpretation in Polish jurisprudence is that it is one of the rules of the systemic interpretation. Reaching the basic notions of the theory of law and analysing the models for implementing the pro-EU interpretation proposed by the doctrine of European law and that put forward by Polish theory, of law the author comes to the conclusion that is not possible to classify the pro-EU interpretation as a directive of interpretation of the systemic interpretation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99-111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Bator, A. Kozak, Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją, w: S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005.
 • A. Godek, Zastosowanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa do rozstrzygania spraw ze stosowaniem przepisów unijnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 73, 2011, z. 1.
 • A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.
 • A. Kustra, Kolizje norm konstytucyjnych i wspólnotowych w ujęciu teoretycznoprawnym, "Europejski Przegląd Sądowy" 2007, nr 5.
 • A. Łazowski, Proeuropejska wykładnia prawa przez polskie sądy i organy administracji jako mechanizm dostosowania systemu prawnego do acquis communautaire, w: E. Piontek (red.), Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • A. Madeja, Wykładnia prounijna w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego (1997-2005), "Studia Iuridica Toruniensia" 8, 2011.
 • C. Mik, Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej, w: S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005.
 • Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864.
 • J. Dudzik, Wykładnia przepisów krajowych jako metoda implementacji - pośrednia skuteczność dyrektyw, w: L. Leszczyński (red.), Wykładnia prawa - odrębności w wybranych gałęziach prawa, Lublin 2006.
 • J. Helios, Pojmowanie wykładni prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, Wrocław 2002.
 • J. Leszczyński, O charakterze dyrektyw wykładni prawa, "Państwo i Prawo" 2007, z. 3.
 • J. Maśnicki, Kontrola konstytucyjności instrumentów implementujących prawo pochodne Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" 2015, z. 6.
 • K. Działocha, Podstawy prounijnej wykładni RP, "Państwo i Prawo" 2004, z. 11.
 • K. Kowalik-Bańczyk, Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego, "Europejski Przegląd Sądowy" 2005, nr 3.
 • K. Łuczak, Metody wykładni prawa krajowego a wykładnia zgodna z prawem unijnym (w orzecznictwie sądów administracyjnych), "Państwo i Prawo" 2011, z. 1.
 • K. Oplustil, O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek, "Przegląd Prawa Handlowego" 2009, z. 9.
 • K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.
 • L. Morawski, Spory o wykładnię, wykład wygłoszony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2011 r., www.wpia.uw.edu.pl.
 • L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2014.
 • M. Kamiński, Konstruowanie wzorca legalności decyzji administracyjnej na podstawie prawa UE przez polskie sądy administracyjne cz. II, "Europejski Przegląd Sądowy" 2011, z. 5.
 • M. Kisielowska, Multicentryczność systemu norm prawa administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 5.
 • M. Koszowski, Dwa modele wykładni prounijnej, "Studia Europejskie" 2012, z. 3.
 • M. Koszowski, Dwa modele wykładni prounijnej, "Studia Iuridica Lublinensia" 2012, nr 18.
 • M. Koszowski, Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem Unii Europejskiej po uwzględnieniu zmian spowodowanych wejściem w życie Traktatu z Lizbony, "Studia Prawa Prywatnego" 2012, z. 2(25).
 • M. Koszowski, Wykładnia prowspólnotowa w ujęciu teoretycznoprawnym, "Przegląd Legislacyjny" 2009, nr 3.
 • M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
 • P. Zawirska, M. Zwolińska, Proeuropejska wykładnia pojęcia przejścia zakładu pracy - kryterium tożsamości, "Monitor Prawa Pracy" 2010, nr 8.
 • S. Biernat, Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich, w: C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Toruń 1998.
 • S. Sołtysiński, Dostosowanie prawa polskiego do wymagań Układu Europejskiego, "Państwo i Prawo" 1996, z. 4.
 • S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
 • T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009.
 • T. Koncewicz, Sędziowski obowiązek interpretacji prawa krajowego w zgodzie z prawem wspólnotowym, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 6.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli 16 grudnia 1991 r., Dz. U. 1994, Nr 11, poz. 38 ze zm.
 • W. Postulski, Sądy państw członkowskich jako sądy wspólnotowe, w: A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Kraków 2005.
 • W. Rowiński, Dyskusja nad modelem wykładni prounijnej w polskiej nauce prawa, "Adam Mickiewicz University Law Review" 2012, z. 1.
 • Wyrok TK z 21 kwietnia 2004 r., K 33/03, OTK ZU A/4 (66), poz. 31.
 • Wyrok TK z 27 maja 2003 r., K 11/03, OTK ZU A/5 (58), poz. 43.
 • Wyrok TK z 28 stycznia 2003 r., K 2/02, OTK-A 2003, nr 1, poz. 4, Dz. U. 2003, Nr 24, poz. 202.
 • Wyrok TS z 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 - Sabine von Colson i Elizabeth Kamann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen, ECR 1984.
 • Wyrok TS z 13 listopada 1990 r., w sprawie C-106/89 - Marleasing SA v. La Comercial International de Alimentacion SA, ECR 1990.
 • Wyrok TS z 15 kwietnia 2008 r. w sprawie C-268/06 - Impact v. Minister for Agriculture and Food i inni, ECR 2008/4B/I-02483.
 • Wyrok TS z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-378/07 - Kiriaki Angelidaki i inni v. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis i Charikleia Giannoudi, Georgios Karabousanos i Sofoklis Michopoulos v. Dimos Geropotamou, pkt 199, www.eur-lex.europa.eu.
 • Wyrok TS z 24 stycznia 2012 r. w sprawie C-282/10 - Maribel Dominguez v. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, www.eur-lex.europa.eu.
 • Wyrok TS z 4 lipca 2006 r. w sprawie C-212/04 - Konstantinos Adeneleri inni v. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), ECR 2006/7A/I-06057, t. 111.
 • Wyrok z 29 marca 2012 r., I PK 150/11, Lex, nr 1167736.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424572
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.