Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 36 Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami | 141-158
Tytuł artykułu

Kształtowanie modelu biznesu w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo

Warianty tytułu
The Creating of the Business Model in Enterprise with Using of the Process Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym biznesie kluczem do uzyskania powodzenia są przede wszystkim zdolności organizacyjne przedsiębiorstwa, co powinno skutkować przyjęciem i wdrożeniem takiej strategii w przedsiębiorstwie, której zasady działania umożliwią osiąganie powtarzalnych sukcesów i tworzeniu stałych relacji z wybraną grupą klientów. Obserwując zmiany oraz trendy zachodzące w przedsiębiorstwach nastawionych na ciągły rozwój można zauważyć, że zmiany będą następować w kierunku integracji struktur wokół funkcjonujących i wyselekcjonowanych procesów. Przyjęty i zastosowany w przedsiębiorstwie model biznesu wiąże się ściśle z zarządzaniem strategicznym oraz strategią konkurowania i powinien wraz z nią stanowić system zapewniający możliwość konkurowania na wybranych rynkach. Model biznesu jest nowym narzędziem koncepcyjnym, zawierającym zestaw elementów i relacji pomiędzy nimi, który przedstawia logikę działania danego przedsiębiorstwa w określonym biznesie zgodnym z wypracowaną strategią [Jabłoński A., 2013, s. 227]. Systemy zarządzania wdrożone z wykorzystaniem międzynarodowych standardów organizacyjnych w coraz większym stopniu stają się narzędziem realizacji strategii rozwoju dla stosujących je przedsiębiorstw i skutkuje uporządkowaniem oraz systemową działalnością w organizacji przedsiębiorstwa. Zastosowany w przedsiębiorstwie model biznesu oparty na funkcjonującym Zintegrowanym Systemie Zarządzania zapewnia na bieżąco możliwość wykrywania występujących odchyleń oraz wdrożenia odpowiednich środków w celu ich eliminacji, co zostało zaprezentowane w opracowaniu. Systemowe opracowywanie i wprowadzanie działań zapobiegawczych jest uzasadnione przyjętym i funkcjonującym modelem działań w przedsiębiorstwie, uwzględniającym systematyczne zbierane i analizowane opinie od klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
The key to success in modern business are the enterprise organizational skills, that should lead to estabished and implementation of such a strategy in the enterprise which rules of operation shall enable the achievement of repeatable success and are creating sustainable relationships with a select group of customers. Leading the observations of the occuring changes and trends that taking place in companies focused on continuous development, it can be seen that the changes will occur in the direction of integration for functioning of the structures around the selected processes. The established and used in the company's business model is closely related to strategic management and strategy, and should compete with it constitute a system ensuring that competition in selected markets. The business model is a new conceptual tool containing a set of elements and relationships between them, which shows the logic of a company at a specific business in accordance with agreed strategy [Jabłoński, 2013, s. 227]. The management systems that implemented which using international standards organization has to increasingly become a tool for the development strategy for using by companies and will give the results in rearrangement and system activities in the organization of the company. The used in the company's business model is based on a functioning Integrated Management System will provides the ability to detect up to date an occurring deviations and implement appropriate measures in order to eliminate them, as has presented in this article. The system development and introduction of preventive measures is justified in the approved and functioning the model activities in the company, taking into account a systematically collected and analyzed feedback from customers. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Baron E., Benoliel M., Bourne M., Bourne P., Doke D., Hobbs R., Hua W., Hunsaker J., Hunsaker P.L., Lapin R., O'Rourke J.S., Pincus A., praca zbiorowa (2010): The Book of Management. Ten essential skills for achieving high performance, Darling Kindersley Limited, London.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Czapiewski R. (2009), Wykorzystanie systemów zarządzania jakością w kształtowaniu relacji z klientami w sektorze, Uniwersytet Gdański, rozprawa doktorska.
 • Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz M. (2013), Model Biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin S.A. Warszawa 2013.
 • Drucker P. (1968), The Practice of Management, Harper Collins, London 1968.
 • Drucker P. (1994), The Theory of the Business, HBR, Septcmber-October 1994.
 • Edosomwan A., (1995), Integrating Productivity and Quality Management", wyd. 2, Marcel Dekker Inc., New York.
 • Falencikowski T., Dworak J. (2011), Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 13/2011.
 • Gołebiewski T., Dudzik M.T., Lewandowska M., Witek-Hajduk M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
 • Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu. W budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin S.A., Warszawa.
 • Kalinowski T.B. (2010),Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Karaszewski R. (2006), Nowoczesne Koncepcje Zarządzania Jakością, TNOiK, Toruń.
 • Monks J.G. (1982), Operations Management. Theory and Problems, Gonzaga University, McGraw - Hill Book Company.
 • Nogalski B. (2008), Idea strategii "błękitnego oceanu" w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania,[w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, J. Rokita (red), Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Bussines Model Generation, John Willey & Sons New York.
 • Perechuda K. (1998), Zarządzanie zintegrowane a strategie potencjałów rozwoju, [w:]Zarządzanie strategiczne, R. Krupski (red.), Wyd, AE, Wrocław.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 • Strategor, (1997), Zarządzanie Firmą - Strategie Struktury Decyzje. Tożsamość, przeł. K. Bolesta-Kukułka, PWE, Warszawa.
 • Wach K. (2004), Zarządzanie procesami w wybranych koncepcjach zarządzania, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, pod red. M. Romanowskiej, M. Trockiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Wilkinson A., Kupers R. (2014), Przewidywanie przyszłości. Jak planowanie scenariuszowe odmieniło prace nad strategią przedsiębiorstwa, Harvard Bussines Review Polska.
 • Zeman-Miszewska E. (2008), Marketing relacji w regionie/gminie, Studia Ekonomiczne nr 42, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Integrated Management System. Policy Muehlhan Group, Hamburg 2012.
 • Żurawik W. (red.) (2005), Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393375
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.