Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 215-229
Tytuł artykułu

Nauka prawa a współczesna administracja publiczna

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Science of Law and Modern Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po czasie przełomów kodyfikacji, nowych standardów, regulacji konstytucyjnych oraz prawa europejskiego współczesna nauka prawa poszukuje pragmatycznych paradygmatów. Pozytywizm chroni się przed swoim "niedomaganiem teoriopoznawczym" nurtem instrumentalizmu, zapożyczonym z ogólnych założeń filozofii nauki, czysty zaś normatywizm prawdopodobnie zanikł, ponieważ na etapie prawnie istotnym zjawisko subsumpcji przekroczyło poważnie ramy i granice logiki formalnej, wspartej na elastycznych nawet metodach interpretacji. Instrumentalizm, który wyrósł w czasach współczesnych jako nowa koncepcja, znajdując zainteresowanie szkół i poznania pozytywistycznego, ma wymiar synergiczny. Przejawia się jako pojęcie konglomeratowe, dość złożone w różnych kulturach prawnych, a niemal aforystycznie staje się szansą na argumentowanie wielu działań prawnie ważnych.(fragment tekstu)
EN
The aim of this research paper is deliberation on the essential problems of existence and functioning of public administration in modern times as well as on some issues of the science administration and administrative law. The description and argumentation cover a wide spectrum of issues relating to the review of contemporary areas of administrative activity as well as to the evolution of administrative structures and systems. A number of new terms, preliminarily developed, is therefore used. One of the features of contemporary legal and political processes is convergence of a global nature, which is a result of broadly understood globalisation, namely the internationalisation of all aspects of social life. Global convergence frequently leads to new standards, deregulation and new regulations. A particular research issue is supranational law, dynamically linked to public law and public administration. The paper looks into the current condition of the science of law and calls for further cognitive studies. These include development of social doctrines and their personification in political and legal life, in particular. Here, the relationships between subjectivity and power are of significant importance. The processes of contemporary social life give rise to complex problems and administration must evolve together with society. It must be able to adapt to new circumstances and create foundations for innovative activities. Innovation and invention are the fundamental goal of administrative actions and functioning of administrative structures. They constitute the principal pillar of progress and development and belong to the most important legal issues of the contemporary world. Centralisation continues to be essential as well. Administration faces an increasing range of tasks. The scale of needs multiplies, which then calls for new regulations and produces new legal issues. Regulation, interpretation of law, public interest, separation of powers, the rule of law, subjectivity and subjective rights are recurring issues and are comparatively manifested in many legal cultures, despite frequently varying phraseology and different levels of advancement in solving new legal problems. Solutions must be sought not only in doctrinal or system variables, but also in the specific variables relating to the organisation, control, supervision, or administrative police, and thus in these concepts and institutions that are fundamental for the science of administration and administrative law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
215-229
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
autor
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.
 • Alter K.J., The European Court's Political Power. Selected Essay, Oxford University Press, Oxferd 2009.
 • Aust A., Handbook of International Law, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Aust A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Barber N.W., The Constitutional State, Oxford University Press, 2010.
 • Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • Bator A., Instrumentalizacja prawa a problem niezgodności i luk w systemie prawa (charakterystyka założeń badawczych), Przegląd Prawa i Administracji, t. 50, Wrocław 2002.
 • Blin O., Institutions européennes, Elipses, Paris 2008.
 • Błaś A., Administracja publiczna w obliczu globalizacji, Przegląd Prawa i Administracji t. 50, Wrocław 2002.
 • Błaś A., Boć J., Complak K., [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998.
 • Błaś A., Niekonstytucyjne koncepcje samorządu terytorialnego, [w:] S. Dolata (red.), Prawo samorządowe i administracyjne, Opole 2000.
 • Boć J., [w:] A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. M. Ziemski, Prawne formy działania administracji, [w:] System prawa administracjnego, t. 5, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Boć J., Administracja publiczna jako organizacja inteligentna, [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Nauka administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2013.
 • Bodvarsson Ö.B., Berg H. van den, The Economics of Immigration. Theory and Policy, Springer-Verlag 2009.
 • Broberg M., Fenger N., Preliminary References to the European Court of Justice, Oxford University Press, 2010.
 • Buchanan D., Huczynski A., Organizational Behavior, Introductory Text, Prentice Hall 1997.
 • Cane P., An Introduction to Administration, Oxford 1996.
 • Carnap R., Empiryzm. Semantyka. Ontologia, Warszawa 2005.
 • Chazel F., Social Structure, [w:] International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2004.
 • Cornu G., Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2007.
 • D'Arcy L., Murray C., Cleave B., The Law and Practice of International Trade, Sweet & Maxwell, London 2000.
 • De Cooker Ch. (red.), Accountability, Investigation and Due Process in International Organizations, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2005.
 • Dicey A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Indianapolis 1982.
 • Dudek D. (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009.
 • Elliot Ch., System Safety and Law. Proceedings of First International Conference on System Safety, London 2006.
 • Eymeri-Douzans J.-M., Pierre J., Administrative Reforms and Democratic Governance, Routledge Taylor & Francis Group, 2011.
 • Fukuyama F., Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Rebis, Poznań 2012.
 • Galetta D.-U., Procedural Autonomy of EU Memeber States: Paradise Lost? A Study on the "Functionalized Procedural Competence" of EU Member States, Springer 2010.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 • Gerber J., International Economics, Pearson, 2011.
 • Goudappel F., The Effects of EU Citizenship, T.M.C. Asser Press, 2010.
 • Graham A., Administracja publiczna w USA, [w:] A. Pawłowska (red.), Administracja publiczna - zagadnienia wstępne, Lublin 1999.
 • Grant T.D., Admission to the United Nations, Leiden-Boston 2009.
 • Gromski W., Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Kolonia Limited, Wrocław 2000.
 • Grzegorczyk M., Prawo kosmiczne, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1973.
 • Habermas J., Strukturalne przeobrażenie sfery publicznej, PWN, Warszawa 2007.
 • Hart H.L.A., Pojęcie prawa, Warszawa 1998.
 • Jacqué J.P., Droit institutionnel de L'Union européenne, Éditions Dalloz, 2006.
 • Jendrośka J., Narzędzia badania prawa administracyjnego, Przegląd Prawa i Administracji, t. 50, Wrocław 2002.
 • Kiczka K., Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym, Kolonia Limited, Wrocław 2013.
 • Lang G., From Association to Accession. How Free is the Free Movement of the Persons in the EU, Eleven International Publishing, 2011.
 • Lipowicz I., Administracja wobec wyzwań globalizacji, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne - część ogólna, Warszawa 2000.
 • Logchamps F., O używaniu pojęć w naukach prawnych, Zeszyty Naukowe UWr, Prawo, 1960, nr 7.
 • Longchamps F., Założenia nauki administracji, Wyd. UWr, Wrocław 1994.
 • MacCormick N., Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford 1978.
 • Maciąg Z.A., Kształtowanie zasady państwa demokratycznego prawnego i socjalnego w Niemczech (do 1949), Białystok 1998.
 • MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, PWN, Warszawa 1996.
 • McGrew A.G., P. Lewis, Globalisation and Nation-States, Cambridge 1992.
 • Opałek K., Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962.
 • Perelman Ch., On Legal Systems, Journal of Social and Biological Systems 7, 1984, nr 4 (October).
 • Pieniążek A., Stefaniuk M., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Pinker S., The Better Angles of Our Nature. The Decline of Violence in History and Its Couses, Viking Penguin, 2011.
 • Placidus J.W., Literatur der Saatslehre - Ein Versuch, Strasburgu 1798.
 • Puszko A., Wpływ przemian cywilizacyjnych na paradygmat administrowania przez prawo, [w:] J. Zimmerman, P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Rabska T., Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, red. T. Rabska, J. Jendrośka, J. Łętowski, Ossolineum, Wrocław 1977.
 • Rawls, J. Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 2009.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
 • Rocher G., Sociology of Law, [w:] International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2004.
 • Souty F., Le droit et la politique de la concurrence de l'Union européenne, Montchrestien 2003.
 • Stahl M., O projekcie zmian ustrojowych samorządu terytorialnego, Administracja. Dydaktyka. Praktyka 2011, nr 4.
 • Studnicki F., Wprowadzenie do informatyki prawniczej, Warszawa 1978.
 • Supernat J., Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013.
 • Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, tłum. M. Król, wstęp J. Baszkiewicz, PIW, Warszawa 1976.
 • Vermeule A., Instrumentalisms, book review, Harvard Law Review 120, 2007, nr 8.
 • Wegner-Kowalska J., Administracja w czasach kryzysu, [w:] J. Zimmerman, P.J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Woleński J., Logiczne problemy wykładni, Warszawa-Kraków 1972.
 • Wójtowicz K., Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
 • Wyrozumska A., Jednostka w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006. Zimmermanna J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389727
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.