Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 125-142
Tytuł artykułu

Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The condition of human rights protection from the Ombudsman 's perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stan ochrony praw człowieka w Polsce prawie 25 lat po odzyskaniu wolności i 26 lat od utworzenia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga uznania naszych polskich osiągnięć, ale i krytycznej refleksji. Jaki jest dziś właściwie stan naszej wolności i towarzyszących jej praw z perspektywy tego szczególnego organu kontrolującego władzę publiczną, jakim jest RPO?(fragment tekstu)
EN
The article poses a question about the condition of human rights protection in Poland twenty-five years after regaining independence, seen from the perspective of the Ombudsman and after over sixty thousand complaints filed by Polish citizens every year. The overall assessment is rather negative - despite numerous achievements of the first years after transformation, a certain 'loosening of the legislative standards' has recently been observed in the procedural, the systemic, and substantive-legal spheres, as illustrated with examples (e.g. the state compensation). This state of affairs is in contradiction to the constitutional rule and requires an immediate change; thus basic prerequisites for improvement of this condition have been identified. In the final section of the article much attention is paid to the analysis of inadequate realisation of the rule of social justice, safeguarded by the Ombudsman in the name of law. The article ends with a conclusion that it is necessary to free the notion of social justice from the historical burden and restore its first and foremost role in human rights protection. Last but not least, a need is indicated for a stronger control over the government and parliament regarding the quality of the applied law.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125-142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bieńkowska E., Kulesza C., Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw. Geneza, znaczenie i standardy kształtowania instytucji, [w:] L. Mazowiecka (red.), Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2013.
 • Dawidziuk E., Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego. Rozmowy o wartościach, Biuro RPO, Warszawa 2013.
 • Decyzja Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego ws. ustawy reprywatyzacyjnej: http:// www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2001/art,157,15,decyzja-prezydenta-rp-w-sprawie-ustawy-reprywatyzacyjnej.html.
 • Górski M., Opinia w sprawie relacji prawnych pomiędzy projektami ustaw z druków nr 1360 i nr 1455.
 • Granat M., Opinia w sprawie zgodności z art. 8 ust. 1 projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę m.st. Warszawy
 • Gryska P., Rola Rządowego Centrum Legislacji w wykonywaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, [w:] K. Budziłło (red.), Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010.
 • http://wyborcza.pl/1,76842,11873860,Polowe_izby_wytrzezwien_na_Euro.html.
 • Inflacja prawa administracyjnego, red. P.J. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, Biuro RPO, Warszawa 2013.
 • Izby wytrzeźwień w perspektywie Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Izby wytrzeźwień a prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Jakość prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, A. Mikuć, A. Suwałko-Kawałko, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Jeleniewski M.K., Społeczne konsekwencje likwidacji izby wytrzeźwień w Bydgoszczy, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Izby wytrzeźwień a prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Karp J., Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki prawa ustrojowego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
 • Kmieciak Z., Przewlekłość postępowania administracyjnego w świetle ustaleń europejskiego case law, [w:] Analiza i ocena zmian Kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, Wyd. NSA, Warszawa 2012.
 • Knosala E., Matan A., Łaszczyca G., Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Zakamycze, Kraków 1999.
 • Kolarska-Bobińska L., Kucharczyk J., Demokracja w Polsce po dwudziestu latach przemian ustrojowych, [w:] L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, (red.), Demokracja w Polsce 2007-2009, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Kołtun J., Izby wytrzeźwień a prawa człowieka w kontrolach NIK, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Izby wytrzeźwień a prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Krzyżanowska-Mierzewska M., Dysfunkcje administracji publicznej w Polsce w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] I. Lipowicz (red.), Europeizacja administracji publicznej. Zbiór studiów, Wyd. UKSW, Warszawa 2008.
 • Krzyżanowska-Mierzewska M., Kilka uwag o obecności Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w ostatnich latach, [w:] H. Machińska (red.), 60 lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009.
 • Kulesza C., Rola pokrzywdzonego w procesie karnym, Białystok 1995.
 • Laska A., Determinanty interpretacji sprawiedliwości społecznej w dyskursie zmiany systemowej, [w:] Sprawiedliwość społeczna w dyskursie polskiej zmiany systemowej, Toruń 2011.
 • Łagodziński S., Praktyka przyznawania świadczeń z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011.
 • Łączkowski W., Ustrojowe podstawy reprywatyzacji w III Rzeczypospolitej polskiej, [w:] Reprywatyzacja w systemie prawa, Wydawnictwo Senatu RP, Warszawa 1999.
 • Mastalski R., Wpływ orzecznictwa na stosowanie prawa podatkowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 2
 • Mazowiecka L., Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Mazowiecka L., Wyniki badań nad funkcjonowaniem ustawy o kompensacie państwowej, [w:] L. Mazowiecka (red.), Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2013.
 • mln dla Warszawy na odszkodowania już dostępne, Dziennik Gazeta Prawna z 2 stycznia 2014 r., nr 1.
 • Monitoring wizyjny w miejscach pozbawienia wolność. Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji, BRPO, Warszawa 2012.
 • Nalaskowski K., Sposób wykorzystania kompetencji przez Rzeczników w latach 1987-2007. Opracowanie, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, t. 4, Warszawa 2008.
 • Narojek W., Socjalistyczne 'welfare state'. Studium z psychologii społecznej Polski Ludowej, Warszawa 1991.
 • Niewiadomski Z. (red.), Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Opinie dla BAS do druku sejmowego nr 1360 z dnia 20 września 1999 r.: T. Rabska, Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o reprywatyzacji i rekompensatach (druk nr 1360),
 • Pakuła A., W kwestii zastosowalności europejskiego Kodeksu dobrej administracji w funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce, [w:] Z. Janku et al. (red.), Europeizacja administracji publicznej, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Patrzałek A., Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r. art. 8 ust. 1 projektu ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę m.st. Warszawy oraz o rekompensatach (druk 1360);
 • Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2013.
 • Pyka R., Globalizacja - sprawiedliwość społeczna - efektywność ekonomiczna. Francuskie dylematy, Wyd. UŚ, Katowice 2008.
 • Rabska T., Rozważania nad ustrojowoprawnymi podstawami reprywatyzacji, [w:] S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz (red.), Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Lublin 2003.
 • Radziewicz P., Staśkiewicz W., Analiza prawna jakości legislacyjnej rządowych projektów ustaw przygotowanych w latach 2011-2012, Materiały BAS.
 • Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2012 r., http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/raport_kmp_2012.pdf.
 • Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w I kwartale 2012 r., http://www.brpo.gov.pl, Raport Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) w 2009 r.: http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/foto/raport-cpt.pdf.
 • Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytacji w izbach wytrzeźwień przeprowadzanych przez Krajowy Mechanizm Prewencji, BRPO, Warszawa, lipiec 2013.
 • Rządowy projekt ustawy o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób fizycznych przejętych przez Państwo lub gminę miasta stołecznego Warszawy oraz o rekompensatach (druk nr 1360): http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/opisy/1360.htm.
 • Staśkiewicz W., Wpływ polskiego ustawodawcy na porządek prawny RP. Sejm wobec prawa UE 10 lat później, prezentacja z materiałów pokonferencyjnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Suwaj P.J., Transformacja ustrojowa jako 'driving force' przemian administracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe 2012, nr 2 (20).
 • System stanowienia prawa w Polsce. Zielona Księga, Warszawa 2013, http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2375/26/1/fdp_zielona_ksiega.pdf.
 • System stanowienia prawa w Polsce. Zielona Księga, Warszawa 2013.
 • Świątkiewicz J., Europejski Kodeks Dobrej Administracji, BRPO, Warszawa 2007.
 • Trociuk S., Rzecznik Praw Obywatelskich. Komentarz, Lex, nr 7699, 2007.
 • Wiatrowski R., Istota i charakter prawny tak zwanej milczącej interpretacji podatkowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 3.
 • Wronkowska S., Tworzenie prawa w Polsce - ocena i proponowane kierunki zmian. Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1(53).
 • Wronkowska S., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
 • Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciak, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli ws. realizacji i wykorzystania przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, http://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,10553.html.
 • Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, red. A. Doliwa, S. Prutis, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Wystąpienie generalne RPO do Komendanta Głównego Policji z 22 marca 2013 r., syg. RPO/690709/11/II/715 RZ, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/12/690709/1710641.pdf.
 • Wystąpienie generalne RPO do Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 lipca 2013 r., syg. RPO/690709/11/II/715 RZ, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/12/690709/1737890.pdf.
 • Wystąpienie generalne RPO do Prokuratora Generalnego z 19 grudnia 2012 r., syg. RPO/668198/11/II/207.5 RZ, http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2011/02/668198/1690120.pdf.
 • Wystąpienie RPO do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 lutego 2014 r. ws. Zagwarantowania należytej ochrony członkom rodziny zobowiązanym do ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.
 • Zagórski J., Podstawy prawne działalności izb wytrzeźwień w Polsce, Państwo i Prawo 2005, z. 12.
 • Zestawienie statystyczne dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2012 r. dostępne na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, http://www.parpa.pl/images/file/Zestawienia_statystyczne_2012.pdf.
 • Zieliński A., Efektywność sądowej ochrony wolności i praw jednostki w Polsce; M. Dybowski, Dysfunkcjonalność polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz R. Bugaj, Ustrojowa transformacja polskiej gospodarki w latach 1990-2008, [w:] J. Kochanowski, M. Kuruś (red.), Quo vadis Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989-2009, Biuro RPO, Warszawa 2010.
 • Zieliński T., Ombudsman - możliwości i granice skutecznego działania, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX-lecia Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, t. 4, Warszawa 2008.
 • Ziembiński Z., Doktryny sprawiedliwości i ich konsekwencje prawnopolityczne, [w:] Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Ziembiński Z., Zasady sprawiedliwości społecznej a zasady prawa, [w:] Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Żuralska M. (red.), Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VI kadencji, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389573
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.