PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 525-543
Tytuł artykułu

Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce

Warianty tytułu
Instruments of Cluster Development Support in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Klastry są zjawiskiem napędzanym w głównej mierze przez rynek, jednak doświadczenia wielu krajów pokazują, że zastosowanie odpowiedniej polityki władz publicznych ukierunkowanej na klastry (cluster-based policy) działa jak katalizator, przyspieszający i uwalniający potencjał gospodarczy i naukowy poszczególnych regionów, co w konsekwencji przyczynia się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności krajów, na których terenie struktury te są zlokalizowane. W artykule poruszono zagadnienia związane z kształtowaniem się polityki klastrowej w Polsce oraz z zastosowaniem w ramach tej polityki określonych instrumentów mających na celu wspieranie rozwoju struktur klastrowych. Szczególną uwagę poświęcono formom wspierania klastrów w ramach funduszy strukturalnych UE, gdyż stanowią one główne źródło zewnętrznego finansowania struktur klastrowych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The main driver of cluster expansion is current market, however, the experience of many countries clearly shows that one of the most important factors that speed up and release scientist and economic potential of individual regions is appropriate cluster oriented policy provided by the government. This approach is leading to the increase of the level of innovations and competiveness on those areas. Taking all of this into consideration the European Commission recommends EU member states the implementation of policy based on clusters. The paper shows the problems connected with shaping cluster based policy in Poland as well as implementing those instruments so as to promote the development of cluster structures in the country. Special attention has been paid to different forms of cluster promotion within EU structural funds, because they are the main source of external founding of clusters in Poland.(original abstract)
Rocznik
Strony
525-543
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • A Practical Guide to Cluster Development, A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting, London 2004.
 • Benmarching klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 • Boekholt P., Thuriaux B., Public Policies to Facilitate Clusters: Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective, [w:] Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD, 1999.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi, Rekomendacje, nr 11, IBnGR, 2004.
 • Cluster Policies Thematic Report, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2003.
 • Competitive Regional Clusters. National Policy Approaches, OECD Reviews of Regional Innovation, Paris 2007.
 • Creating Links in the Baltic Sea Region by Cluster Cooperation BSR INNONET. Follow-up Report on Cluster Pilot, VINNOVA Report 2010, VINNOVA - Swedish Government Agency for Innovation Systems.
 • Delgado M., Porter M.E., Stern S., Cluster and Entrepreneurship, "Journal of Economic Geography" 2010, 28 May, http://joeg.oxfordjournals.org/content/10/4/495.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., The Triple Helix of University-Industry-Government Relations, A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, EASST Review 1995, vol. 14 (1).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM (2010) 2020, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Firmom, które współpracują ze sobą, łatwiej sięgać po środki unijne, "Rzeczpospolita" z 3.02.2009.
 • Gdula K., Klastry jako szansa dla przedsiębiorczości, [w:] Wspieranie rozwoju klastrów w Polsce i za granicą - doświadczenia i wyzwania, red. M. Dzierżanowski i S. Szultka, IBnGR, Gdańsk 2008.
 • Gregorczyk M., Rząd bierze się do klastrów, "Puls Biznesu" z 9.10.2010.
 • http://www.polskawschodnia.gov.pl
 • Innovation clusters in Europe, A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, DG Enterprise and Industry Report, European Communities, 2007.
 • Instrumenty wspierania klastrów, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl.
 • Jankowska B., Internacjonalizacja klastrów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 5-6.
 • Ketels Ch., Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global Economy, Expert Report no. 30 to Sweden's Globalisation Council, Stokholm 2009.
 • Ketels Ch., European Cluster, [w:] Innovative City and Business Regions, vol. 3: Structural Change in Europe, Bollschweil, Germany: Hagbarth Publications, 2004.
 • Ketels Ch., Memedovic O., From Clusters to Cluster-Based Economic Development, "Int. J. Technological Learning, Innovation and Development" 2008, vol. 1, no. 3.
 • Kierunki rozwoju klastrów w Polsce. Koncepcja klastra, http://www.mg.gov.pl.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 • Klimczak P., Grono lotnicze w województwie podkarpackim, [w:] Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, red. E. Wojnicka, Instytut WSIiZ w Rzeszowie, Warszawa- Rzeszów 2006.
 • Kornat Z., Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej. Dofinansowanie centrów obsługi i polityki rozwoju, "Gazeta Prawna" z 10.06.2009.
 • Kowalski A.M., Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 5-6.
 • Menzel M.P., Fornahl D., Cluster Life Cycles - Dimension and Rationale of Cluster Evolution, "Industrial and Corporate Change" 2009, vol. 19 (1).
 • MG chce rozwijać klastry w Polsce, "Puls Biznesu" z 13.10.2010.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin SA, Warszawa 2009.
 • Miliony na klastry, http://www.egospodarka.pl.
 • Opinia Komitetu Regionów - Klastry i polityka dotycząca klastrów (2008/C 257/12), Dz.Urz. UE z 9.10.2008.
 • Pander W., Stawicki M., Wytyczne i kierunki wspierania klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce w nowej perspektywie finansowej (2007-2013), [w:] Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, Prace Naukowe nr 47, SGGW, Warszawa 2009.
 • Pilarska C., Polityka państwa oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe, nr 8, PTE, Kraków 2010.
 • Polityka klastrowa i udział Polski w Europejskim Aliansie Klastrów PRO INNO EUROPE, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 • Polityka rozwoju klastrów - kształtowanie polityki klastrowej w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, http://www.mg.gov.pl.
 • Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 • Polska. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • Porter M.E., Grona a konkurencja. Nowe programy działania dla firm, państw i instytucji, [w:] Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E, Ketels Ch., Delgado M., Bryden R., Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy, Center for Strategic Research, Moscow 2008.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Program szkoleń promujących clustering, http://www.parp.gov.pl/index/more/32.
 • Science, Technology & Innovation in Europe, 2009 edition, Eurostat Statistical Books, European Communities, Luksemburg 2009.
 • SME Cluster and Network Development in Developing Countries: The Experience of UNIDO, PDS Technical Working Papers Series, Vienna 1999.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • The age of mass innovation, "The Economist" 2007, October 13th.
 • The fading lustre of clusters. A special report on innovation, "The Economist" 2007, October 13th.
 • W kierunku światowej klasy klastrów w Unii Europejskiej - Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 17 października 2008, Komisja Wspólnot Europejskich, COM/2008/ 652, Bruksela 2008.
 • Woźniak A., Strefy ekonomiczne będą działać jeszcze do 2025 r.?, "Rzeczpospolita" z 13.11.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381883
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.