PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 557-567
Tytuł artykułu

Determinanty wydatków jednostek samorządu gminnego na infrastrukturę społeczną

Autorzy
Warianty tytułu
Determining Factors for Expenses Made by Communal Government Units on Social Infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najistotniejszych aspektów działalności samorządu gminnego jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych z zakresu usług społecznych. Obowiązkiem organów gminnych jest zapewnienie materialnych warunków świadczenia tych usług, czyli zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury społecznej. Jednostki samorządu gminnego są więc zobowiązane do dokonywania wydatków inwestycyjnych w tym zakresie. W praktyce obserwuje się duże zróżnicowanie poziomu wydatków na infrastrukturę społeczną w przekroju gmin. Celem opracowania jest wskazanie czynników wpływających na kształtowanie się tych wydatków. Z rozważań przedstawionych w artykule wynika, że do najważniejszych determinant wydatków inwestycyjnych w sferze usług społecznych należą czynniki: prawne, finansowe, demograficzne, przestrzenne, związane z rozwojem lokalnym i polityczne.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the key aspects of communal government activity is to meet the needs of local communities in the area of social services. It is the duty of communal authorities to secure material conditions for rendering of such services, and it means providing an appropriate social infrastructure. Communal government units are thus obliged to make investment outlays in this area. In reality, large diversity can be observed in the level of social infrastructure expenses among communes. The purpose of this study is to show factors affecting the shape of those expenses. Considerations presented in this paper show that the key determining factors for investment expenses in the area of social services include the following ones: legal, financial, demographic, spatial and political, as well as those linked to local development.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Denek E., Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, [w:] E. Denek (red.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 38, AE, Poznań 2003.
 • Denek E., Turystyka a zadania i źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Gadomski M., Czy biblioteki powinny zmieniać swój status prawny, "Gazeta Samorządu i Admini-stracji" 2008, nr 21.
 • Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Zarys ekonomiki gminy, Norbertinum, Lublin 1999.
 • Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, Monografie i Opracowania nr 512, SGH, Warszawa 2002.
 • Janoś-Kresło M., Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, Monografie i Opracowania nr 554, SGH, Warszawa 2008.
 • Jastrzębska M., Analiza samodzielności finansowej i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, "Finanse Komunalne" 2004, nr 5.
 • Jastrzębska M, Uwarunkowania zaciągania i obsługi długu przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 112, UE, Wrocław 2010.
 • Klisowska I., Gminne zadania ochrony zdrowia, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2008, nr 13.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.
 • Przybylska J., Organizacja i finansowe podstawy działalności samorządowych instytucji kultury w latach 1999-2001 (na przykładzie wybranych teatrów w Poznaniu), [w:] E. Denek (red.), Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 38, AE, Poznań 2003.
 • Przybylska J., Finansowanie działalności kulturalnej w Polsce, AE, Poznań 2007.
 • Sierak J., Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu teryto-rialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, SGH, Warszawa 2008.
 • Szweda-Lewandowska Z., Domy pomocy społecznej. Projekcja zapotrzebowania, "Polityka Społeczna" 2007, nr 5-6.
 • Projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z 15 września 2010 r., http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2477 (15.01.2011).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, DzU 1997 nr 57, poz. 358.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DzU 2002 nr 75 poz. 690, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, DzU 2005 nr 217, poz. 1837.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, DzU 2006 nr 213, poz. 1568, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, DzU 2008 nr 30, poz. 187.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, DzU 2010 nr 161, poz. 1080.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tj. DzU 2007 nr 14, poz. 89, z późn. zm.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. DzU 2004 nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
 • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. DzU 2001 nr 13, poz. 123, z późn zm.
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, DzU 1997 nr 85, poz. 539, z późn. zm.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. DzU 2009 nr 175, poz. 1362, z późn. zm.
 • Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2009, nr 56, poz. 458).
 • Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, DzU 2010 nr 127, poz. 857, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377497
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.