PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 506-515
Tytuł artykułu

Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez samorząd powiatowy w świetle jego zadań (wybrane problemy)

Autorzy
Warianty tytułu
Risk in the Area of Income Collection by Local Government at the Province Level with Regard to its Tasks (Selected Aspects)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zadań samorządu powiatowego jest wiele i są bardzo zróżnicowane (z zakresu infrastruktury społecznej, nieliczne wchodzące w skład infrastruktury technicznej, działalność prewencyjna dotycząca nieprzewidzianych zjawisk zagrażających ludziom i środowisku, działania związane z rynkiem pracy itd.). Gromadzenie dochodów jest związane w bardzo dużym zakresie z ryzykiem zewnętrznym. Nie można też pominąć ryzyka wewnętrznego, szczególnie w odniesieniu do pozyskiwania dotacji celowych i środków UE. System dochodów zdecydowanie ogranicza przy tym możliwości oddziaływania omawianego samorządu na ich kształtowanie oraz na rozwój terenu. Problematyka działalności samorządu terytorialnego wymaga kompleksowych badań, w jakim zakresie wiążą się z tym szczeblem cechy właściwe samorządowi terytorialnemu.(abstrakt oryginalny)
EN
There are plenty of various tasks of local government at the province level (in the area of social and technical infrastructure, preventive activities in the field of unexpected incidents which are dangerous for a local community and an environment, tasks concerning labour market, etc.). There is an enormous external risk exposure in the scope of income collection. The importance of an internal risk also cannot be forgotten. An internal risk is especially connected with special-purpose donations and UE funds. The construction of incomes' system declines the possibilities of local government's influencing its shape and an area development. There is a need for complex studies in the scope of specific characteristic related to a local government at a province level.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Berezowska E., Zarządzanie ryzykiem finansowym przez samorząd województwa, [w:] B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. II Forum Samorządowe, Zeszyty Naukowe US nr 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Denek. E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] E. Denek (red.), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 7, AE, Poznań 2001.
 • Denek E., Kańduła S., Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] B. Filipiak (red.), Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 26/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Gilowska Z., Finansowanie samorządu terytorialnego w warunkach rozszerzenia jego zadań i prze-chodzenia do wieloszczeblowej struktury, "Transformacja Gospodarki" nr 104, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Lublin 2000.
 • Korenik D., Ryzyko w sektorze finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych - kwestie wybrane, [w:] L. Patrzałek (red.), Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1148, AE, Wrocław 2006.
 • Kosek-Wojnar M., Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. II Forum Samorządowe, Zeszyty Naukowe US nr 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Osiński J., Powiat na tle jednostek samorządu terytorialnego w niektórych państwach europejskich, [w:] Kolegium Ekonomiczne, Studia i Prace, Zeszyt Naukowy 3, SGH, Warszawa 2002.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, UE, Wrocław 2010.
 • Sochacka-Krysiak H., Struktura samorządu terytorialnego, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, SGH, Warszawa 2008.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004.
 • Szewczuk A., Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle zróżnicowanych uwarunkowań ich rozwoju, [w:] S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, AE, Poznań 2008.
 • Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jedn. DzU 2007 nr 19, poz. 115 z późn. zm.
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tekst jedn. DzU 2007 nr 14, poz. 89 z późn. zm.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. DzU 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 czerwca l998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. DzU 2001 nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. DzU 2010 nr 80, poz. 526 z późn. zm.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU 2004 nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004 nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377253
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.