Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 20 | 71-82
Tytuł artykułu

Origins and Trends in Development of Comparative Law

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geneza i trendy w rozwoju prawa porównawczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi trzecią (ostatnią) cześć szerszego cyklu o prawie porównawczym jako dyscyplinie naukowej. Jego przedmiotem jest przedstawienie genezy oraz kierunków rozwoju nauki o porównywaniu systemów prawnych w kontekście możliwości zastosowania rezultatów jej badań do działań zmierzających do zbliżania, harmonizacji oraz unifikacji prawa Unii Europejskiej. Na początku dokonano krótkiej analizy językowej, aby nawiązać do przyczyn sporu pomiędzy naukowcami na temat rozumienia pojęcia "prawo porównawcze" (czy "prawo komparatystyczne"), po czym wskazano argumenty pozwalające na uznanie nauki o porównywaniu systemów prawnych jako samodzielnej dyscypliny naukowej, która zajmuje się opisem i objaśnieniem metody prawnoporównaczej. W części historycznej opracowania przedstawiono początki kształtowania się tej nauki, jej prekursorskie ośrodki naukowe i przedstawicieli nauki, którzy tworzyli podstawy nowej dyscypliny naukowej. Natomiast w kolejnej części ukazano nowe wyzwania stojące przed komparatystyką prawniczą, zwłaszcza z uwzględnieniem możliwości zastosowania jej wyników w nowych obszarach. Największym wyzwaniem dla komparatystyki prawniczej jest zarówno budowanie "wspólnego rdzenia", stanowiącego zasób wiedzy prawniczej, który jest oparty na wspólnych zasadach prawa oraz na spójnych konstrukcjach jurydycznych występujących w prawie krajowym państw członkowskich Unii Europejskiej (prawo europejskie w szerokim znaczeniu), jak również możliwość zastosowania rezultatów jej badań do prac nad zbliżaniem oraz unifikacją prawa Unii Europejskiej (w ścisłym znaczeniu), w szczególności dotyczy to działań podjętych w celu przygotowania projektu europejskiego kodeksu cywilnego. Niestety jego realizacja niesie też pewne zagrożenia, w szczególności zwrócono uwagę na zagadnienie braku reprezentatywności wszystkich systemów prawnych przy dokonywaniu wyboru najlepszego rozwiązania. Problem ten może jednak zostać jeśli nie wyeliminowany, to przynajmniej złagodzony, jeśli przedmiotem analizy komparatystycznej będę nie całe systemy, lecz poszczególne instytucje prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is the third (last) part of the wider cycle of comparative law as a scientific discipline. Its object is to present the origins and trends of development of science of comparing legal systems in the context of the applicability of the results of its research to work towards the convergence, harmonization and unification of European Union law. The first point refers to be a short of linguistic analysis to explain the background of dispute among scientists about the meaning of the term "comparative law" (or "comparative law"), then pointed to the arguments allowing the recognition of the doctrine of comparing legal systems as an independent scientific discipline that deals with a description and explanation of the method. In the historical part of this paper, it is presented the beginnings of the formation of the science, its pioneering research centers and representatives of science, who created the basis for a new scientific discipline. However, in the next section shown new challenges facing legal comparison, especially with regard to the applicability of the results in new areas. The biggest challenge for comparative law is both to build a "common core", which is the legal knowledge, which is based on common law principles and coherent juridical structures occurring in the national law of the Member States of the European Union (European law in the broad sense), as well as the possibility of usage of the results of its research work for the unification of the law of the European Union (the strict sense), in particular, to draft a European Civil Code. Unfortunately, its implementation also carries certain risks, in particular, drew attention to the issue of the lack of representativeness of all legal systems in the selection of the best solution. However, this problem can be, if not eliminated, at least mitigated, if the subject of comparative analysis will be not entire systems, but various legal institutions. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Prawo  
EN
Law  
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Strony
71-82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Brodecki Z., Konopacka M., Brodecka-Chamera A., Komparatystyka kultur prawnych, Warszawa 2010.
 • Cruz P., Comparative Law in a Changing World, New York 2007.
 • Faus F.t, Economic analysis of law, in: M. Reimann, R. Zimmermann, Comparative Law, Oxford 2008.
 • Flejterski S., Solarz J.K., Komparatystyka finansów, Warszawa 2014.
 • Garoupa N., Ginsburg T., Economic analysis and Comparative law, in: The Cambridge Companion to Comparative Law, eds. M. Bussani, U. Mattei, Cambridge 2012.
 • Graziano T.K., Die Europäisierung der juristischen Perspektive und der vergleichenden Methode - Fallstudien, "Zeitschriften für Vergleichende Rechtswissenschaft" 2007, Vol. 106.
 • Gutteridge H.C., "Studies in Polish and Comparative Law. Symposium of Twelve Articles", London 1945.
 • Jabłońska-Bonca J., Wstęp do nauk prawnych, Warszawa 1996.
 • Miller R.A., in: R.A. Miller, P.C. Zumbansen, Comparative Law as Transnational Law, Oxford 2012.
 • Örücü E., Enigma of Comparative Law. Variations on Theme for the Twenty-first Century, Leiden-Boston 2004.
 • Reimann M., Comparative law and neighbouring disciplines, in: M. Bussani, U. Mattei, The Cambridge Companion to Comparative Law, eds. M. Bussani, U. Mattei, Cambridge 2012.
 • Reimann M., The Progress and Failure of Comparative Law in second Half of the Twentieth Century, "American Journal to Comparative Law" 2002, No. 50 (671).
 • Szymczak I., Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, Vol. 3 (LXXVI).
 • Schwartze A., Die rechtsvergleichnung, in: Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis, ed. K. Riesenhuber, Berlin 2010.
 • Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
 • Zimmerman R., Roman Law and the Harmonization of Private Law in Europe, in: A.S. Hartkamp, M.W. Hasselink, E.H. Hondius, Ch. Mak, C.E. Perron, Towards a European Civil Code, The Netherland 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357649
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.