Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 7 | 5-17
Tytuł artykułu

Zasady i tryb współdziałania organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji administracyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Policies and Mode of Cooperation of Administration Organs when Making Administrative Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę współdziałania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji. W procesie współdziałania uczestniczą co najmniej dwa organy, z których jeden rozstrzyga indywidualną sprawę w drodze decyzji administracyjnej. Organ współdziałający zajmuje stanowisko w drodze postanowienia. Różna jest moc oddziaływania na postępowanie główne (rozstrzygnięcie) prowadzone przez organ wydający decyzję administracyjną, argumentacji przyjętej w postanowieniu wyrażającym stanowisko w ramach współdziałania. Najdalej posunięta jest ingerencja organu współdziałającego w swobodę organu prowadzącego postępowanie podstawowe w przypadku wymogu uzyskania zgody, bądź współdziałania. W najmniejszym stopniu wiążące jest wyrażenie stanowiska w formie opinii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the problem of cooperation of administrative organs when making decisions. In the process of cooperation take part at least two organs, one of which is adjudicating an individual case as an administrative decision. The cooperating organ plays a role in making ruling. The power of influencing on legal proceeding being conducted by the organ making administrative decision is different. The most developed is interefernce of the cooperative organ into the liberty of the organ conducing the base legal proceeding in the case of requirement of getting acceptance or cooperation. The least binding is making an opinion. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, ze zm.j.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.j.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.j.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 ze zm,).
 • Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.].
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 187 poz. 1577 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz.U. Nr 111, poz. 1196 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej (t.j. Dz.U. Nr 234, poz. 1695 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033).
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. Nr 138, poz. 865).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia i przywrócenia uprawnień kombatanckich oraz zasad przeprowadzania weryfikacji tych uprawnień (Dz.U. Nr 116, poz. 745).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz.U. Nr 72, poz. 753).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz.U. Nr 85, poz. 931).
 • Uchwała (7) NSA z dnia 9 listopada 1998 r., OPS 8/98; ONSA 1999, Nr 1, poz. 7.
 • Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2009 r" II OSK 1792/07, Lex Nr 486226.
 • Wyrok WSA z dnia 20 stycznia 2009 r., II SA/Bd 770/08, Lex Nr 487279.
 • Adamiak B,, Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2007.
 • Prawo budowlane. Komentarz, (red.) Z. Niewiadomski, Warszawa 2007.
 • Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M,, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356261
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.