Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 10 | 5-14
Tytuł artykułu

Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie sądów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Protection of Personal Interests in Court Jurisprudence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na kanwie wybranych orzeczeń sądów autor rozważa zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych. Analizuje, jakie przepisy prawa chronią dobra osobiste takie jak: prawo do ochrony życia prywatnego, prawo do wolności myśli, sumienia, prawo do wyrażania opinii i wolności słowa. Na podstawie orzecznictwa sądów i poglądów doktryny podejmuje próbę określenia czym są dobra osobiste, kiedy dochodzi do ich naruszenia. Wskazuje okoliczności wyłączające bezprawność ich naruszenia. Sygnalizuje także, jakie roszczenia przysługują w przypadku naruszenia dóbr osobistych i co sąd ustala w procesie o naruszenie dóbr osobistych. Autor prezentuje pogląd, że sprawiedliwość w ochronie dóbr osobistych realizuje się przez mądre stosowanie prawa, które ma odpowiedni fundament aksjologiczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses issues related to the protection of personal interests against the background of selected court decisions. He analyses which provisions protect personal interests such as: the right to privacy, the right to freedom of thought, freedom of conscience, the right of expressing opinions and freedom of speech. On the basis of court jurisprudence and the doctrine he attempts to define what personal interests are when it comes to their violation and indicates the circumstances excluding the illegality of their violation. He indicates also which claims are available in the event of infringement of personal interests and what the court determines in the trial on infringement of personal interests. The author holds the view that justice in the protection of personal interests is realized by wise application of the law, which has an adequate axiological foundation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-14
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (Dz. U. Nr 9, poz. 49).
 • Wyrok ETPC z dnia 8 lipca 1986 r. w sprawie Lingens przeciwko Austrii, Seria A, nr 103.
 • Wyrok ETPC z dnia 23 września 1994 r. w sprawie Jersild przeciwko Danii, Seria A, nr 298.
 • Wyrok SN z dnia 6 października 1969 r., I CR 305/69, Lex 6576.
 • Wyrok SN z dnia 16 stycznia 1976 r., OSNCP 1976, nr 11, poz. 25.
 • Wyrok SN z dnia 10 czerwca 1977 r., II CR 187/77, Lex 7947.
 • Orzeczenie SN z dnia 19 października 1989 r., II CR 419/89, OSP 1990, nr 11-12, poz. 377.
 • Wyrok SN z dnia 11 marca 1997 r., III CKN 33/97, OSNC 1997, nr 6-7, poz. 93.
 • Wyrok SN z dnia 28 maja 1999 r., I CKN 16/98, OSNC 2000, nr 2, poz. 25.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 października 1999 r., I ACa 658/99, niepubl.
 • Wyrok SA w Katowicach z dnia 4 listopada 1999 r., I ACa 536/99, niepubl.
 • Wyrok SN z dnia 28 września 2000 r., V KKN 171/98, niepubl.
 • Wyrok SN z dnia 20 czerwca 2001 r., I CKN 1135/98, OSNC 2002, nr 2, poz. 23.
 • Wyrok SN z dnia 26 października 2001 r., V CKN 195/01, Lex 53107.
 • Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2003 r., I CKN 1391/00, Lex 78315.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 29 września 2006 r., VI ACa 212/06, niepubl.
 • Borrego J., Wszechmocny punkt ósmy, "Gość Niedzielny" 2010, nr 9.
 • Casini C., Państwo prawa, "Ethos" 1993, nr 21-22.
 • Jasudowicz T., Wolność religii - wybór materiałów - dokumenty - orzecznictwo, Toruń 2001.
 • Krukowski J., Warchałowski K., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000.
 • Laun A., Obrona życia ochroną państwa prawa, "Ethos" 1993, nr 21-22.
 • Leszczyńki L., Pojęcie klauzuli generalnej, "Annales UMCS. Sectio G" 1991, vol. XXXVIII, t. 12.
 • Nagórny J., Posłannictwo chrześcijan w świecie, Lublin 1998.
 • Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka, wybór i opracowanie, Zakamycze 2006.
 • Pisuliński J., Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997.
 • Radwański Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2003.
 • Safjan M., Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2002, nr 1.
 • Sobczak J., Prawo prasowe - podręcznik akademicki, Warszawa 2000.
 • Szymański T., Jędrejek G., Ochrona uczuć religijnych w prawie polskim, Warszawa 2002.
 • Wojciszke A., Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów Konstytucji i Kodeksu Cywilnego, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2000, t. IV.
 • Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2010, "L'Osservatore Romano" 2010, nr 3-4.
 • Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1988.
 • Cyceron M.T., O państwie. O prawach, Kęty 1999.
 • Cyceron M.T., Wybór pism naukowych, Warszawa 2002.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Metzger B., Coogan M., Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1996.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Częstochowa 2008.
 • Popularna encyklopedia powszechna, Kraków 1994, t. III.
 • Popularna encyklopedia powszechna, Kraków 1997, t. XVIII.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350071
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.