Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(39) | 165-181
Tytuł artykułu

Kontrola zarządcza w szkolnictwie artystycznym : część 1 : ogólna charakterystyka kontroli zarządczej oraz samoocena systemu kontroli zarządczej w szkołach artystycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Managerial Control in Artistic Education : (Part I) : Overall Characteristics of Managerial Control and Self-Assessment of the System of Managerial Control at Art Schools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie i analiza relatywnie nowego sposobu weryfikacji działania podmiotów administracji publicznej - kontroli zarządczej, wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Opracowaniu poddane zostały wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród pracowników badanej jednostki (Centrum Edukacji Artystycznej), a także sprawozdania z jednostek podporządkowanych (szkół artystycznych). Samoocena kontroli zarządczej w Centrum Edukacji Artystycznej została przeprowadzona po raz pierwszy w 2012 roku. Pracownicy są jeszcze słabo wdrożeni w ten sposób oceniania swojej pracy oraz działalności jednostki. Jednakże na podstawie zaledwie jednokrotnego badania można wskazać w Centrum Edukacji Artystycznej te punkty, które na przyszłość mogą skutkować poważniejszymi problemami, jak kwalifikacje pracowników, system oceniania pracowników oraz kwestie wynagrodzeń i awansów, przepływ informacji i korespondencji pomiędzy Centrum a jednostką nadrzędną, czas pracy, komunikacja i wzajemne stosunki między pracownikami. Kontrola zarządcza w szkołach artystycznych podległych Centrum Edukacji Artystycznej odbyła się w latach 2011 i 2012. Dała ona możliwość zauważenia i nazwania przez kierowników jednostek problemów wiążących się z działalnością tych podmiotów. Sprecyzowanie problemów sprzyja poszukiwaniu środków zaradczych i stopniowej eliminacji zagrożeń. Analiza wyników kontroli zarządczej w opisywanych podmiotach oraz wdrożenie płynących z niej wniosków pozwolą na lepsze (praktyczne) funkcjonowanie Centrum Edukacji Artystycznej oraz szkół artystycznych, co pozwoli lepiej odpowiadać na społeczne oczekiwania, związane z kształceniem artystycznym dzieci i młodzieży, formułowane zarówno przez samych uczniów i ich rodziców, nauczycieli i rady pedagogiczne, miejscowe społeczności, jak i ludzi kultury, wybitnych przedstawicieli środowiska artystycznego w Polsce. Artykuł ma charakter studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of these considerations is to present and analyse a relatively new way of verification of actions carried out by the public administration entities - managerial control, introduced by provisions of the Act of 27 August 2009 on public finance (Dz.U. No. 157, item 1240 as amended). The study has comprised findings of the questionnaire-based survey carried out among employees of the unit surveyed (the Centre of Artistic Education) as well as reports from the subordinated units (art schools). Self-assessment of the managerial control at the Centre of Artistic Education was carried out for the first time in 2012. Employees are yet poorly introduced in this away of assessment of their work and unit's activities. However, based on only single survey one can indicate at the Centre of Artistic Education those points, which in the future may result in more serious problems, such as employees' qualifications, system of employees evaluation and the issues of remuneration and promotions, flow of information and correspondence between the Centre and the superior unit, working time, communication and mutual relationships between employees. The managerial control at art schools subordinated to the Centre of Artistic Education took place in 2011 and 2012. It enabled noticing and naming by heads of units the problems connected with those entities' activities. Specification of the problems facilitates searching remedies and a gradual elimination of threats. The analysis of managerial control in the described entities and implementation of the conclusions issuing from it will allow a better (practical) functioning of the Centre of Artistic Education and art schools, what will allow a better response to the social expectations connected with artistic education of children and youths, formulated both by pupils themselves and their parents, teachers and pedagogical boards, local communities and cultural personalities, outstanding representatives of the artistic environment in Poland. The article is of the case study nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165-181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Jaskulska A. (2012), Kontrola zarządcza w szkole artystycznej, CENSA, Warszawa.
 • Stoner J.A.F, Wankel C. (1996), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz.U. Nr 226, poz. 2292 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. Nr 238, poz. 1581).
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84).
 • Zarządzenie nr 5 z dnia 30 listopada 2010 r. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie kontroli zarządczej w Centrum Edukacji Artystycznej.
 • http://www.cea.art.pl/
 • http://www.mkidn.gov.pl/
 • Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej CEA za 2012 rok.
 • Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, złożone przez jednostki organizacyjne - szkoły artystyczne podległe MKiDN za 2012 r., wypełniające część B oświadczenia.^
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336931
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.