Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | z. 1 | 121-126
Tytuł artykułu

Rozwój obszarów przyrodniczo cennych - aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne

Warianty tytułu
Valuable Natural Areas Develepment - Social, Economic and Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była próba określenia determinant prowadzenia działalności rolniczej na obszarach przyrodniczo cennych, wraz ze wskazaniem form jej wsparcia. Przedmiotem badań była problematyka związana z rozwojem obszarów przyrodniczo cennych. Ich wytyczanie może służyć realizacji wielu zadań. Głównym celem ich tworzenia jest ochrona istniejących zasobów przyrody. Na obszarach tych ograniczeniu ulega działalność rolnicza oraz gospodarcza. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to present object of the article concerns the aspects of valuable natural areas development. Their delimitation may accomplish many assignments. The conservation of the nature resources is their main object. All over the agricultural and business activity is limited. The article aims to define some of the provisions for agricultural activitys' within valuable natural areas. It allows to indicate some of the financial support for farmers. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
121-126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Andersen E., Baldock D., Bennett H. 2003: Developing a high nature value indicator, Report for the European Environment Agency, Copenhagen. eea.eionet.europa.eu, dostęp 17.2.2013.
 • Cieszewska A. 2008: Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXI, s. 239-250.
 • Chmielewski T.J. 2011: Ewolucja systemu ochrony przyrody w Europie i Polsce, [W:] T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, t. 1, Białystok. s. 127-174.
 • Chmielewski T.J. (red.). 2011: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXI, s. 239-250.
 • Hajduk S. 2011: Obszary prawnej ochrony przyrody a prace planistyczne w gminach województwa podlaskiego, [W:] T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych. Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, t. I, Białystok, s. 32-50.
 • Jalinik M. 2002: Zarządzanie gospodarstwem ekoagroturystycznym na obszarach przyrodniczo cennych, Zesz. Nauk. Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, nr 14, s. 87-88.
 • Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. 2010: Założenia do "strategii zrównoważonego Rozwoju wsi i rolnictwa", s. 32-33.
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej. 2004: FAPA, Warszawa.
 • Łuszczyk M. 2011: Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych, [W:] T. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, t. I, s. 260-276.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2011: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, dostęp 10.02.2013.
 • Radecki W. 1987: Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, Oddział Akademicki PTTK, Kraków, s. 18-19.
 • Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje. 2011: Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa, s. 11-16.
 • System OOŚ, http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2053/System_OOS, dostęp 15.02.2013.
 • Zielińska A. 2007. Etyka środowiskowa a zrównoważone gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, [W:] D. Kopycińska (red.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, Materiały konferencyjne, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 159-166.
 • Zielińska A. 2008. Kapitał ludzki w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, [W:] D. Kopycińska (red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, Szczecin, s. 64-72.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 z 25.04.1979.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.07.1992.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. tekst jedn. z 2008 r., nr 25 poz. 150.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. tekst jedn. z 2012 r., nr 80, poz. 717 z poźn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. tekst jedn. z 2009 r., nr 151 poz. 1220 z poźn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. nr 33, poz. 262 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336239
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.