Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(39) | 56-78
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia jako komponent i narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Insurance as a Component and Tool of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizując mikroekonomiczne znaczenie ubezpieczenia, najczęściej eksponuje się jego rolę jako instrumentu zarządzania ryzykiem w organizacji. Jednak złożona i wielowątkowa charakterystyka tego narzędzia sprzyja poszukiwaniu nowych wymiarów i konotacji ubezpieczenia. Obserwacja tendencji występujących na polskim rynku ubezpieczeń prowadzi do wniosku, iż istnieje wiele nierozpoznanych i możliwych do wykorzystania w praktyce czynników wzrostu popytu na ubezpieczenia, stanowiących jednocześnie dźwignię rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Identyfikacja i analiza społecznych aspektów metody ubezpieczenia upoważnia do postrzegania programów ochrony ubezpieczeniowej jako efektywnego atrybutu działań z zakresu CSR w przedsiębiorstwie, co w konsekwencji może przyczynić się do wzrostu popytu na rynku ubezpieczeń. Wykorzystanie ubezpieczeniowych instrumentów zarządzania ryzykiem, które równocześnie będą należały do katalogu "dobrych praktyk" w przedsiębiorstwie będzie więc efektem świadomego podejścia do ryzyka, profesjonalnego zaprojektowania ochrony ubezpieczeniowej oraz umiejętnego wyeksponowania społecznych atutów programu ubezpieczeniowego w kontekście korzyści, które mogą odnieść poszczególne grupy interesariuszy. Beneficjentami programów ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa są wszyscy interesariusze: właściciele, kadra menadżerska, pracownicy, dostawcy, odbiorcy, klienci, użytkownicy środowiska naturalnego.(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)
EN
When analysing the microeconomic importance of insurance, the most often exposed is its role as an instrument of risk management in an organisation. However, a complex and multi-aspect characteristics of this tool enables search for new insurance dimensions and connotations. The observation of the trends occurring in the Polish insurance market leads to the conclusion that there are many not recognised and possible for use in the practice factors of growth of demand for insurance, being at the same time a lever for insurance market development. The identification and analysis of the social aspects of the insurance method entitles to perceive the insurance protection programmes as an effective attribute of measures in the field of CSR at an enterprise, what, in consequence, may contribute to growth of demand in the market for insurance. The use of insurance instruments of risk management, which, at the same time, will belong to the catalogue of good practices at an enterprise, will therefore be an effect of the conscious approach to the risk, professional designing of insurance cover and a skilful exposure of the social assets of the insurance programme in the context of benefits that may be gained by individual groups of stakeholders. Beneficiaries of the enterprise's insurance programmes are all stakeholders: owners, managerial staff, employees, suppliers, customers, clients, and natural environment users. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56-78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Banasiński A. (1996), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Bernatt M., Bogdanienko J., Skoczny T. (red.) (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Boni M. (1999), Świat biznesu - Niezależne instytucje życia obywatelskiego - Reformy społeczne, Business Leaders Forum w Polsce, materiały na konferencję pt. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, 28.01.1999.
 • Chrissides G.D., Kaler J.H. (1999), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gasińska M. (2009), Management Liability and Insurance, (w:) Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (red.), Risk Management. Concepts. Models. Issues, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Gasińska M. (1997), Socjalne zobowiązania pracodawców w tradycji i współczesności ustroju pracy, Biuletyn IGS, nr 1-4.
 • Gasińska M. (2003), Ubezpieczenie jako metoda zarządzania przez pracodawcę ryzykiem wypadku przy pracy, (w:) Ubezpieczenia w Polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
 • Griffin R.W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hadyniak B., Szumlicz T. (2010), Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe, (w:) Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 • Handschke J. (1998), Funkcje i zasady ubezpieczeń dospodarczych, (w:) Sangowski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Holly R. (2004), Rola ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw średnich małych i mikro, "Businessman Magazine", nr 1(154).
 • Iwko J., Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), "Rozprawy Ubezpieczeniowe", Zeszyt nr 14(1).
 • Jedynak P. (2001), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Jedynak P. (1999), Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Jęksa Z. (1999), Ubezpieczenie majątku i zysku firmy, Poltext, Warszawa.
 • Kowalewski E. (2006), Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Toruń.
 • Łazowski J. (1998), Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Lex Wydawnictwo Prawnicze Sopot (adaptacja i redakcja naukowa W.W. Mogilskiego, wydania z 1934 r.).
 • Maśniak D. (2003), Ubezpieczenia ekologiczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze.
 • Męcina J. (2011), Standardy w stosunkach pracy i dialog społeczny a społeczna odpowiedzialność biznesu, (w:) Bernatt M., Bogdanienko J., Skoczny T. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 • Michalik L., Seliga D. (2001), Ubezpieczenia finansowe, (w:) Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń. Tom II - Produkty, Poltext, Warszawa.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pazio N.M. (2001), Publicity jako wspomaganie zarządzania marketingiem w firmie ubezpieczeniowej, (w:) Aktualne problemy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo IOSP PW, Warszawa.
 • Piotrowski J. (1966), Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, KiW, Warszawa.
 • Próchniak E. (2001), Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców, O.W. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Reps S., Reps J. (2000), Ubezpieczenia majątkowe przedsiębiorców, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sangowski T. (red.) (1998), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Szubert W. (1987), Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa.
 • Szumlicz T. (2005a), Metoda ubezpieczenia - Interpretacja społeczna, (w:) Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty ubezpieczenia, Warszawa.
 • Szumlicz T. (2010), W kierunku społecznej polityki ubezpieczeniowej, (w:) Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sangowski T. (red.) (1998), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Saga Printing, Poznań.
 • Bartman K. (2013), Elastyczny rynek pracy szkodzi nie tylko pracownikom, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/elastyczny-rynek- pracy-szkodzi-nie-tylko-pracownikom/ [dostęp: 04.12.2013].
 • Bieńkiewicz M. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczosci i Zarządzania, Working Papers No 2/2008, http/www.eedri.pl/pdf/95. pdf [dostęp: 04.12.2013].
 • Dittmajer M., Błażejowska B. (2013), HANZA BROKERS Sp. z o.o. UBEZPIECZENIE OC ARCHITEKTÓW, http://www.mazowiecka.iarp.pl/doc/szkolenie_ac_prezen- tacja.pdf [dostęp: 04.12.2013].
 • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu (2013), http://www. pzu.pl/produkty/gwarancja-ubezpieczeniowa-nalezytego-wykonania-kontraktu [dostęp: 04.12.2013].
 • Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku (2013), http://www.pzu.pl/produkty/gwarancja-ubezpieczeniowa-wykonania-zobowiazan-z-tytulu-usuwania-i-likwidacji- negatywnych-skutkow-w-srodowisku-oraz-szkod-w-srodowisku [dostęp: 04.12.2013].
 • Konwencja nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego (2013), http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k102. html [dostęp: 04.12.2013].
 • Kowalewski E. (red.) (2013), Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/PIU_UMK_ ubezpieczenia%20obowiazkowe_raport.pdf [dostęp: 04.12.2013].
 • PPE w formie ubezpieczeniowej opartej na umowie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, http://www.pzu.pl/produkty/pracowniczy-program-emerytalny [dostęp: 04.12.2013].
 • Sprzeniewierzenie - ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez pracowników, http://www.mentor.pl/_46,sprzeniewierzenie_ubezpieczenie_szkod_wyrzadzonych_przez_pracownikow [dostęp: 04.12.2013].
 • Szarfenberg R. (2013), Prawo do zabezpieczenia społecznego, http://rszarf.ips.uw.edu. pl/pdf/pdzs.pdf [dostęp: 5.11.2013].
 • Ubezpieczenie D&O, http://www.b-i-k.pl/oferta/ubezpieczenie-do/ [dostęp: 14.12.2013].
 • Ubezpieczenia dla firm, Atena, http://www.polisa.waw.pl/index.php?dzial=oc [dostęp: 14.12.2013].
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych (D&O) - Ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych (Elite IV), http://www.acegroup. com/pl-pl/for-businesses-brokers/do.aspx [dostęp: 14.12.2013].
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, https://www.ergohestia.pl/korporacje/produkty/mienia/ubezpieczenie-od-ognia-i-innych-zdarzen-losowych.html [dostęp: 14.12.2013].
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki, http://www.mentor. pl/_44,d_o_ubezpieczenie_odpowiedzialnosci_czlonkow_wladz_spolki [dostęp: 14.12.2013].
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia, http://www.tuz.pl/oc-dzialalnosci-gospodarczej [dostęp: 04.12.2013].
 • Wachowiak P. (2012), Jak prowadzić dialog z interesariuszami?, "E-mentor" nr 1(43), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/898 [dostęp: 25.09.2013].
 • Więckowska B. (2013), Źródła dochodów a składkowanie na ubezpieczenie społeczne, http://www.zus.pl/seminariaprognozy/seminariaprognozy/3.%20%C5%BA- r%C3%B3d%C5%82a%20dochod%C3%B3w%20a%20sk%C5%82adkowanie.pdf [dostęp: 04.12.2013].
 • Zalecenie nr 67 MOP z 1944 r. dotyczące zabezpieczenia dochodu, http://www.mop. pl/doc/html/zalecenia/z067.html [dostęp: 04.12.2013].
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336225
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.