Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 25-50
Tytuł artykułu

10 lat polityki spójności w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
10 Years of Cohesion Policy in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony metaanalizie wpływu polityki spójności w ostatniej dekadzie na rozwój w Polsce na podstawie dostępnych danych statystycznych i analiz w kontekście celów rozwojowych stawianych przez politykę spójności. Główna teza głosi, że w omawianym okresie interwencja polityki spójności służyła przede wszystkim poprawie jakości życia. Przyczyn tego upatruje się w mechanizmie tzw. zastępstwa celów, nieformalnego kompromisu oczekiwań głównych beneficjentów oraz łagodzenia wymogów stawianych im przez zarządzających polityką spójności. Na podstawie analizy dostępnych danych i raportów autor dochodzi do wniosku, że główna teza nie została odrzucona. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to a meta-analysis of the Cohesion policy influence on the development in Poland in the last decade. The meta-analysis is based on statistical data and analyses in the context of the Cohesion policy development objectives. The author hypothesizes that in the period, Cohesion policy contributed mostly to the improvement of the quality of life. The reasons of that should be sought in the mechanism of so-called objective replacement, an informal compromise between the expectations of the main beneficiaries, and loosened requirements set by those managing the Cohesion policy. On the basis of the data and reports available, the author confirms the hypothesis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25-50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/reportbarcav0306.pdf [dostęp: 10.03.2012].
 • Boldrin M., Canova F., 2001, "Inequality and convergence in Europe's regions: Reconsidering European regional policies", Economic Policy, nr 16(32), s. 205-253.
 • Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
 • Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html [dostęp: 4.01.2014].
 • Crescenzi R., Rodriguez-Pose A., 2012, "Infrastructure and regional growth in the European Union", Papers in Regional Science, t. 91, nr 3, s. 487-513.
 • Doing Business in 2004, 2003, World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2004 [dostęp: styczeń 2014].
 • EC (European Commission), 2014a, http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/indexen.cfm [dostęp: 22.05.2014].
 • EC (European Commission), 2014b, Investment of jobs and growth. Promoting investment and good governance in EU regions and cities. Sixth report on economic, social and territorial cohesion, Luxembourg.
 • Ederveen S., de Groot H.L.F., Nahuis R., 2006, "Fertile soil for structural funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European Cohesion Policy", Kyklos, t. 59, nr l, s. 17-42.
 • EU (European Union), 2010, Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-2006 financed by the European Regional Development Fund in Objective 1 and 2 Regions. Synthesis Report, Luxembourg.
 • EU (European Union), 2013, Innovation Union Scoreboard 2013, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf [dostęp: 20.02.2014].
 • EU (European Union), 2014, EU Cohesion Funding - Key Statistics, http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/indexen.cfm [dostęp: 24.03.2014].
 • EUROSTAT, Employed persons economic activity, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Employed_persons_economic_activity,_2012.png&filetimestamp=20130523151716 [dostęp: 3.02.2014].
 • EUROSTAT, Employment in high- and medium-high technology manufacturing sectors, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=l&plugin=l&language=en&pcode=tsc00011 [dostęp: 2.02.2014]
 • EUROSTAT, Employment rate, age group 15-64, 2001-2011, (%).png, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Employmentrate,_agegroupl 5-64, 2001-2011_%28%25%29.png&filetimestamp=20121030182934 [dostęp: 29.01.2014].
 • EUROSTAT, Export, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=l&plugin=1&language=en&pcode=tec00110 [dostęp: 14.02.2014].
 • EUROSTAT, GDP at market prices, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:GDP_at_current_market_prices,2001,2010and2011.png&filetimestamp=20121204113534 [dostęp: 28.01.2014].
 • EUROSTAT, GDP PPP (wg parytetu siły nabywczej), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=l&language=en&pcode=tec00114 [dostęp: 3.02.2014].
 • EUROSTAT, GERD, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerd-tot&lang=en [dostęp: 12.02.2014].
 • EUROSTAT, Gini coefficient, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do7dataset-=ilc_di12[dostęp: 19.02.2014].
 • EUROSTAT, Harmonised unemployment rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1[dostęp: 10.02.2014].
 • EUROSTAT, Participation of adults aged 25-64 in education and training..., http://appsso.eurostat.ee.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp: 19.02.2014].
 • EUROSTAT, People at risk of poverty or social exclusion, http://epp.eurostat.ee.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=l&pcode=t2020_50&language=en [dostęp: 19.02.2014].
 • EUROSTAT, Practising physicians, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=l&plugin=l&language=en&pcode=tps00044 [dostęp: 19.02.2014].
 • EUROSTAT, Statistics on employment in high-tech sectors..., http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Statistics_on_employment_inhigh-techsectors,EU-27andselectedcountries,2010.PNG&filetimestamp=20140108103514 [dostęp: 3.02.2014].
 • EUROSTAT, 2011, Science, technology and innovation in Europe. 2011 edition, Luxembourg: Publications Office of the EU.
 • EUROSTAT, 2014, Air pollution, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/database [dostęp: 10.02.2014].
 • EUROSTAT, 2014, Waste treatment, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do7dataset=env_wastrt&lang=en [dostęp: 10.02.2014].
 • F0RSAL.pl, Human Development Index 2013: Polska na 39. miejscu w rankingu rozwoju, http://rn.forsal.pl/branze/edukacja/human-development-index-2013-polska-na-39-miejscu-w-rankingu-rozwoju [dostęp: 29.01.2014].
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., 2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków: Fundacja GAP.
 • Gieorgica J.P. (red.), 2014, Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa.
 • Gorzelak G., 2007, "Polityka spójności Unii Europejskiej: od entuzjazmu do wątpliwości", Opolskie Roczniki Ekonomiczne, t. 27.
 • Gorzelak G., 2014, "Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 5-25.
 • Gorzelak G., Kozak M., 2012, Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of Cohesion policy 2007-2013 Year 2 - 2012 Task 2: Country Report on Achievements of Cohesion policy Poland Version: Final (EvalNet project).
 • GUS BDL (Bank Danych Lokalnych), 2014, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/danej>od-grup.dims?p_id=182195&p_token=0.08649587612921161 [dostęp: 1.02.2014].
 • GUS, 2001, Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa: Zakłady Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS, 2004a, Charakterystyka obszarów wiejskich, Olsztyn: Urząd Statystyczny w Olsztynie.
 • GUS, 2004b, RS W (Rocznik Statystyczny Województw), Warszawa: Zakłady Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS, 2005, Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005, Warszawa: Zakłady Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS, 2012a, Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2000-2010, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13605_PLK._HTML.htm [dostęp: 28.01.2014].
 • GUS, 2012b, Statistical Yearbook of the Regions, Warsaw: Zakłady Wydawnictw Statystycznych.
 • GUS, 2012c, Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa: GUS.
 • GUS, 2013a, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa: GUS.
 • GUS, 2013b, Migracje zagraniczne ludności, Warszawa: GUS.
 • GUS, 2013c, Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny 2010, Olsztyn: Urząd Statystyczny.
 • GUS, 2013d, RS W (Rocznik Statystyczny Województw), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • IBS (Instytut Badań Strukturalnych), 2011, Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Raport końcowy, http://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Raport KorzysciUE_15zrealizacjiPSwV4_06022012x.pdf [dostęp: 5.02.2014].
 • IMD, 2014, https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm [dostęp: 5.05.2014].
 • Jarosz M. (red.), 2013, Polskie bieguny, Warszawa: ISP PAN, Oficyna Naukowa.
 • Jarosz M. (red.), 2014, Polska europejska czy narodowa?, Warszawa: ISP PAN, Oficyna Naukowa.
 • Kierzkowski T. (red.), Jankowska A., Knopik R., 2009, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Komitet Koordynacyjny, 2011, Wnioski z realizacji Polityki Spójności w świetle wyników prac analityczno-ewaluacyjnych okresu 2004-2006, https://www.ewaluacja.gov.pl/Ewaluacja_ex_postNPR/Strony/Ewaluacja_ex_post NPR.aspx [dostęp: 3.05.2014].
 • Komornicki T., Rosik P. (kierowanie zespołem), Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., Regulska E., 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kozak M.W., 2013, "Paradygmat polityki spójności 2014-2020: między zamiarem a rzeczywistością", w: J. Olbrycht, G.T. Grosse, M.W. Kozak, F. Kuźnik, L. Palmen, M. Sapała, J. Woźniak, Wyzwania polityki spójności w Polsce 2014-2020 - opinie ekspertów, Gliwice: Wydawnictwo "Wokół nas".
 • Kozak M.W., 2014, "Deklarowane a rzeczywiste priorytety rozwoju", w: M. Jarosz (red.), Polska europejska czy narodowa?, Warszawa: ISP PAN, Oficyna Naukowa.
 • Kukliński A., Woźniak J. (red.), 2013, Polska w Europie wielu prędkości, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. 6, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Kupiec T., Wojtowicz D., 2012, Ocena wykorzystania środków UE w rozwoju regionu 2004-2013, ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, http://www.strategia.lubelskie.pl/ekspertyzy/RaportKoncowyLubelskiewersja%20ostateczna.pdf [dostęp 2.02.2014].
 • Merton R.K., 1998, hasło "succession of goals", w: D.L. Sills (red.), International Encyclopedia of the Social Sciences, t. 11, New York: MacMillan Co & The Free Press.
 • MG (Ministerstwo Gospodarki), 2013, Polska 2013. Raport o stanie gospodarki, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2013, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Molle W., 2007, European Cohesion Policy, London - New York: Routledge.
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 2010, Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Warszawa.
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 2011 a, Raport Polska 2011. Gospodarka społeczeństwo - regiony, Warszawa.
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 201 lb, Sytuacja makroekonomiczna i trendy rozwojowe w latach 2007-2010, prezentacja, https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty krajowe/Documents/Prezentacja_sytuacja_makroekonomiczna_i_trendy_rozwojowe_w_latach_2007_2010_2007_2011.pdf [dostęp: 3.02.2014].
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 2013, Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Przebieg realizacji w 2012 r., Warszawa (maszynopis w posiadaniu autora).
 • MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), 2014, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, Warszawa.
 • MSiT (Ministerstwo Sportu i Turystyki), 2013, Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011, Warszawa.
 • NSRO, 2007, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, maj, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • OECD, 2013, Education at a glance 2013: OECD indicators, OECD Publishing.
 • OECD, 2014, Education, http://www.oecd.org/education/singapore-and-korea-top-first-oecd-pisa-problem-solving-test.htm [dostęp: 19.05.2014].
 • Olechnicka A., 2012, Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Olechowski A., 2014, "Słowo końcowe", w: J.P. Gieorgica (red.), Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa.
 • PAP, 2014, Rekordowy eksport polskiej żywności, http://rn.onet.pl/biznes/branze/spozywcza,2rkxe [dostęp: 10.05.2014].
 • Pastuszka S., 2012, Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty, Warszawa: Difin.
 • Pieriegud J., 2014, "Analiza barier w wykorzystaniu funduszy unijnych na rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce", w: J.P. Gieorgica (red.), Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa.
 • PISA (Programme for International Students Assessment), 2013, OECD, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm [dostęp: 4.02.2014].
 • RM (Rada Ministrów), 2003, Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Warszawa.
 • RM (Rada Ministrów), 2013, Krajowy Program Reform. Europa 2020. Aktualizacja 2013/2014, Warszawa.
 • RM (Rada Ministrów), 2014, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Warszawa.
 • Rodriguez-Pose A., Fratesi U., 2004, "Między rozwojem a polityką społeczną - europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu 1", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 5-32.
 • Sapir A. (red.), Aghion P., Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati K.D., Vinals J., Wallace H., 2003, An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver, raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej, http://www.umic.pt/images/stories/sapirreport.pdf [dostęp: 24.03.2014].
 • Sługocki W., 2013, Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • UNWTO, 2013, Tourism Highlights. 2013 edition, http://mkt.unwto.org/publication/un- wto-tourism-highlights-2013-edition [dostęp: 3.02.2014].
 • Wojtowicz D., Kupiec T., 2013, "Complementarity between programmes and projects within the regional policy. The case of the Łódzkie voivodship", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 44-63.
 • WTO, 2005, Tourism Highlights. 2005 edition, Madrid.
 • Żuber P., 2013, "Środki UE jako koło zamachowe rozwoju regionalnego czy hamulec zmian? Dylematy u progu nowej perspektywy", w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Polska w Europie wielu prędkości, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. 6, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171336041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.