Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 13 Prace z zakresu nauk społecznych | 199-214
Tytuł artykułu

Charakter prawny rozstrzygnięcia rektora w sprawie organizowania zgromadzeń na terenie i w lokalu uczelni

Warianty tytułu
The Principles of Holding Assemblies in Buildings and on the Premises of a School of Higher Education - Administrative and Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce korzystania z jednej z podstawowych i naturalnych wolności jednostki w każdym demokratycznym państwie, a mianowicie wolności zgromadzeń. Skupiono się w nim na interesującym zagadnieniu korzystania z tej wolności przez studentów, doktorantów i pracowników uczelni wyższych na terenie i w lokalach tychże jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym o zamiarze zorganizowania zgromadzenia jego organizatorzy zawiadamiają rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. Dotyczy to zarówno zgromadzeń organizowanych na terenie uczelni, jak i w jej lokalu. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie. Sposób zawiadomienia rektora powinien być określony w statucie uczelni. O ile na zorganizowanie zgromadzenia na terenie uczelni wymagane jest jedynie zawiadomienie rektora, o tyle na zorganizowanie zgromadzenia w jej lokalu przepisy wymagają zgody rektora. Rektor odmawia udzielenia zgody lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa. Rozstrzygnięcie rektora w sprawie odmowy udzielenia zgody lub zakazu zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia jest decyzją administracyjną, czyli aktem administracyjnym zewnętrznym, do które znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy k.p.a. Przyjęcie takiego stanowiska zapewnia należytą ochronę przed bezprawną, nadmierną ingerencją w sferę chronionej przez Konstytucję RP wolności zgromadzeń. Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami uczelni za ich przebieg. Na zgromadzenie rektor może delegować swego przedstawiciela. Rektor uczelni albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa. Rektor albo jego przedstawiciel rozwiązuje zgromadzenie decyzją administracyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
This compilation deals with the issue of exercising the right to freedom of assembly which is one of the basic and natural freedoms of an individual in every democratic state. We would like to concentrate on an interesting issue of exercising such freedom by students, doctoral students and university staff in buildings and on the premises of their organizational units. Under the provisions of the Higher Education Act, assembly organizers notify their university chancellor about their intent to hold an assembly at least 24 hours before its commencement date. The above refers to assemblies held both in buildings and on the premises. The chancellor may accept a notification submitted within a shorter time limit in urgent situations. The chancellor must be notified about the assembly in the manner specified in the university statute. Whereas holding an assembly on the premises of the university is subject to notification forwarded to the chancellor, holding an assembly in university buildings requires, under the Act provisions, express consent of the chancellor. In the event the purposes of the assembly or its agenda violate the regulations, the chancellor may refuse his consent or give a ban on organizing and holding an assemble. The chancellor's decision regarding the lack of consent or a ban on organizing and holding an assembly is an administrative decision, i.e. an external administrative act issued under the provisions of the Administrative Procedures Code. Such approach ensures the appropriate protection against unlawful and excessive interference in the right to freedom of assembly guaranteed by the Constitution of the Republic of Poland. The assembly organizer is responsible before the university authorities for any harm done in the course of an assembly. The university chancellor may delegate his own representative to participate in an assembly. After having notified its organizers, the chancellor or his representative may dissolve an assembly if it is conducted with violation of the law. The chancellor or his representative dissolve the assembly by issuing an administrative decision. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Czarny P., Naleziński B., Wolność zgromadzeń, Warszawa 1998.
 • Debbasch Ch., Pontier J.-M., Les constitutions de la France, Dalloz, Paris 1996.
 • Dolnicki B., Rola zakładów administracyjnych w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych obywateli, [w:] Regulacja prawna administracji świadczącej, pod red. K. Podgórskiego, Katowice 1985.
 • Dreiser H., Siebeck M., Grundgesetz. Kommentar, Tubingen 1996.
 • Jarass Hans D., Pieroth B., Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland, Munchen 1997.
 • Juchniewicz J., Kazimierczuk M., Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006.
 • Mizerski R., [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005.
 • Moabito M., Historie constitutionnelle de la France (1789-1958), Montchrestien, Paris 2000.
 • Ochendowski E., Formy działania zakładu, [w:] Studia z zakresu prawa administracyjnego ku czci prof. dra Mariana Zimmermanna, pod red. W. Jaśkiewicza, Warszawa-Poznań 1973.
 • Ochendowski E., Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969.
 • Raucinova P., Sprava na useku skolstva, [w:] P. Skultety, P. Raucinova, J. Toth, Spravne pravo homotne. Osobitna cast, Heureka 2010.
 • Ruczkowski P., Status prawny studenta uczelni niepublicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni", Zeszyt 16, Gdynia 2011.
 • Ruczkowski P., Wolność zgromadzeń jako element demokratycznego państwa prawnego, [w:] Idea ustrojowa a rzeczywistość "IV Rzeczypospolitej", "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", pod red. J. Kornasia, Kraków 2010.
 • Ruczkowski P., Wolność zgromadzeń, [w:] Materialne prawo administracyjne. Część I, pod red. J. Stelmasiaka, P. Ruczkowskiego, Kielce 2010.
 • Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.) Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1969.
 • Sobol E. (red.) Mały słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 1997.
 • Stelmasiak J., Stefaniuk M., Nietypowe zewnętrzne akty administracyjne, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Wrocław 2009.
 • Studziński W., Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, [w:] A. Florczak, B. Bolechowa (red.), Prawa i wolności I i II generacji, Toruń 2006.
 • Wojtowicz K., [w:] B. Banaszak (red.), System ochrony praw człowieka, Kraków 2005.
 • Wróbel A., Wolność zgromadzania się, [w:] M. Chmaj, W. Orłowski, W. Skrzydło, Z. Witkowski, A. Wróbel, Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002, t. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333105
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.