Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 29 | nr 102 | 9-19
Tytuł artykułu

Rozwój technologii w zakresie utylizacji odpadów komunalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Technology in Regard to Municipal Wastes Utilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój cywilizacyjny oraz stały wzrost konsumpcji przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych, bardzo zróżnicowanych pod względem składu fizycznego i chemicznego. Zróżnicowanie składu zależy głównie od wyposażenia budynków w urządzenia techniczno-sanitarne (głównie sposobu ogrzewania), rodzaju zabudowy, stopy życiowej mieszkańców i wielu innych czynników. Zróżnicowanie właściwości technologicznych odpadów z poszczególnych środowisk często może być tak znaczne, że w istotny sposób rzutuje na wybór metody ich unieszkodliwiania. Wzrastające wymogi w zakresie ochrony środowiska powodują znaczne ograniczenie terenów, na których można lokalizować składowiska odpadów, a wzrost kosztów pozyskiwania terenów pod budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów stwarza konieczność stosowania intensywnych technologii, pozwalających na minimalizację ich ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of civilization and the permanent increase in consumption helps to increase the amount of municipal waste, very different in terms of physical and chemical composition. Variation in composition depends primarily on equipping buildings in technical and sanitary equipment (mainly the way of heating), the type of building, the living standards of the inhabitants, and many other factors. The diversity of technological characteristics wastes from different origins can often be so large that It significantly affects the choice of disposal method. The increasing requirements of environmental protection cause a significant reduction in the areas where you can locate a land fill and increase the cost of acquiring land for the construction of waste disposal facilities necessitates the use of intensive technologies, allowing to minimize the irnegative impact on the environment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Alwaeli M. 2007a. Efektywności ekonomiczne recyklingu odpadów komunalnych. Paliwa z odpadów, 403-408.
 • Alwaeli M. 2007b. Recykling-charakterystyka zakładu recyklingu oraz minimalizacja kosztów produkcji. Paliwa z odpadów, 409-414.
 • Bajorek R., Fijałek Z., Guttman M., Kaim., Kasprzycka-Guttman T., Litwinienko G., Magiel E., Misiewicz I., Myśliński A., Parosa R., Skupińska J., Skupińska K., Wilczura-Wachnik H. 2009. Odpady stale, ciekłe i gazowe. Zapobieganie, powstawanie, utylizacja. Warszawa.
 • Baran S., Turska R. 1999. Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.
 • Beigl P. 2005. Prognozowanie zmian ilości i składu odpadów komunalnych. Mat. VI Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami. Poznań-Licheń Stary. Błaszczyk-Pasteczka A., Żukowski W. 2007.
 • Energetyczne wykorzystanie biogazu. Czasopismo Techniczne Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1, 11-17.
 • Borkiewicz J. 2005. Plazmowa destrukcja. Ekoprofit, 3, 7-11.
 • Dyrektywa Rady z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
 • Fischer T., Krieg A. 2001. Projektowanie i budowa biogazowni. Materiały Międzynarodowej Konferencji Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku. Warszawa.
 • Flis-Bujak M., Baran S., Turski R., Martyn W., Kwiecień J. 1995. Rekultywacja zdewastowanej gleby lekkiej przy wykorzystaniu nawozów niekonwencjonalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 418, 617-622.
 • Iglesias-Jimenez E., Perez-Garcia V. 1993. Citty refuse ccompost as a phosphorus source to overcome the P-fixation capacity of sesquioxide rich soils. Plant and Soil, 148, 115-127.
 • Jagieło E. 2003. Metale ciężkie w wodach powierzchniowych w pobliżu składowiska odpadów komunalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 492, 101-108.
 • Jankowski K. 1997. Możliwość wykorzystania kompostu Dano z odpadów miejskich do nawożenia użytków zielonych. Rozprawy WSRP Siedlce, 48, 1-63.
 • Karpińska A. 2011. Społeczeństwo recyklingu - według ramowej dyrektywy o odpadach. Logistyka odzysku, 1, 64-67.
 • Kotowski W., Marcjasz-Siemiątkowska I. 2003. Wytwarzanie gazów palnych i syntezowanych przez utylizacje odpadów w plaźmie. Gospodarka Paliwami i Energią, 2, 18-22.
 • Korzeń Z. 2001. Ekologistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań.
 • Kozłowska B. 1998. Dlaczego piroliza? Termiczna utylizacja odpadów. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 85-94.
 • Krogulec N. 1997. Kompostowanie odpadów. Gospodarka odpadami, 5, 35-37.
 • Kyć K. 2008. Analiza metod energetycznego wykorzystania odpadów. Materiał Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, 3, 113-120.
 • Ledakowicz S., Stolarek P., Marcinkowski A. 1997. Piroliza frakcji organicznej odpadów komunalnych. III Międzynarodowa Konferencja nt. Spalanie odpadów - technologie i problemy. Szczyrk.
 • Lekan C., Kacperek K. 1990. Ocena wartości nawozowej kompostu z odpadów miejskich ("DONO") w doświadczeniu nawozowym. Pamiętnik Puławski, 97, 187-200.
 • Licznar M., Drozd J., Jamroz E., Liczner S. E., Weber J. 1999. Przemiany makro i mikroskładników w procesie dojrzewania kompostów produkowanych z odpadów miejskich w warunkach kontrolowanych. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 200, 201-205.
 • Licznar M., Weber J., Drozd J., Liczner S. E., Jamroz E. 2000. Właściwości fizyczne gleby piaszczystej nawożonej kompostami z odpadów miejskich - pierwszy rok po nawożeniu. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 211, 223-228.
 • Łatak J. M. 2001. Plazmowy utylizator rozwiązuje problem odpadów. Gospodarka Paliwami i Energią, 11, 26-27.
 • Maćkowiak C., Orzechowska K. 1993. Produkcja skład chemiczny oraz wartość nawozowa kompostu produkowanego z odpadów miejskich w ciągu technologicznym "DANO". Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409, 21-33.
 • Malinowski M., Krakowiak-Bal A., Sikora J., Woźniak A. 2009. Ilości generowanych odpadów komunalnych w aspekcie typów gospodarczych gmin województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 23-25.
 • Meller E., Figaszewska A., Fluda M., Janczewski A., Perwensis K. 2009. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w Szczecinie i Policach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 535, 291-296.
 • Michalcewicz W., Nowak A. 2000. Występowanie promieniowców w powietrzu wokół składowiska odpadów komunalnych w Podańsku. Folia Uniwersitatis Agriculture Stetinensis, 83, 93-98.
 • Mineew M. V., Debreczeni B. 1993. Nawożenie w rolnictwie biologicznym. Wydawnictwo ART. Olsztyn, 26-35.
 • Mocek A., Owczarzak W. 2001. Wpływ składowiska odpadów w Czmoniu na przyległe grunty uprawne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 477, 421-430.
 • Niewiadomski A., Tołoczko W. 2005. Charakterystyka stanu środowiska glebowego w strefie oddziaływania wysypiska odpadów komunalnych w zgniłym błocie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 505, 273-279.
 • Pająk T. 1997. Quasi-pirolityczne technologie spalania odpadów komunalnych. Materiały konferencyjne I Międzynarodowej Konferencji Paliwa z odpadów. Ustroń.
 • Radlak M. 2008. Recykling, czy składowiska. Przyroda Polska 6, 28-29.
 • Rocznik Statystyczny Ochrona Środowiska 2012.
 • Rosik-Dulewska C. 2001. Zawartość składników nawozowych oraz metali ciężkich i ich frakcji w kompostach z odpadów komunalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 477. 467-478.
 • Rosik-DulewskaC. 2011. Podstawy Gospodarki Odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 12-38.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
 • Rutkowska B., Ożarowski G., Łabętowicz J., Szulc W. 2003. Ocena zagrożeń dla środowiska glebowego wynikających z wnoszenia metali ciężkich w kompoście ze śmieci miejskich "Dano". Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493, 839-845.
 • Sądej W., Namiotko A. 2008. Wpływ kompostu z odpadów komunalnych na zawartość kadmu w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 533, 319-328.
 • Sądej W., Namiotko A. 2009. Formy fosforu w kompostach wytwarzanych ze stałych odpadów miejskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 535, 337-379.
 • Skolimowski K. 2005. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych w Warszawie. Mat. VI Międz. Forum Gospodarki Odpadami, Poznań-Licheń Stary.
 • Sobolewski A., Wasilewski R., Stelmach S. 2007. Stałe paliwa wtórne dla energetyki. Paliwa z odpadów VI: 23-28.
 • Stelmach S., Sobolewski A. 1999. Piroliza - alternatywa spalania odpadów komunalnych. Gospodarka Paliwami i Energią, 7, 17-21.
 • Szołtysek J. 2009. Logistyka zwrotna. Biblioteka Logistyka. Poznań, 25-35.
 • Szymańska-Pulikowska A. 2001. Wpływ sposobu eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych na jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 477, 487-492.
 • Szymańska-Pulikowska A. 2003. Odpady komunalne jako źródło metali ciężkich w środowisku przyrodniczym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 492, 391-398.
 • Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014''.
 • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 01.62.628).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
 • Wilk R. 2001. Podstawy niskoemisyjnego spalania. GNOME-PAN, Katowice, 3-10.
 • Whittle A. J., Dyson A. J. 2002. The fate of heavy metals in green waste composting. The Environmentalist, 22, 13-21.
 • Zientek-Varga J. 2011. Co robić ze śmieciami? Może podpowiedzą nam sąsiedzi. Przyroda Polska, 7. 26-27.
 • Żuchowski J., Ratuszyński M. 2003. Problemy techniczno-ekonomiczne pozyskiwania paliwa biogazowego na składowisku odpadów komunalnych w Radomiu. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 10, 6-8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171332501
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.