Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4(42) | 110-132
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie dochodów powiatów ziemskich w latach 2004-2012

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Differentiation of Rural Districts' Incomes in 2004-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie procesów gospodarowania środkami publicznymi jest bardzo ważnym aspektem gospodarki finansowej. Narzędziem weryfikacji wyników gospodarowania środkami finansowymi jest badanie wskaźnikowe. Badane wskaźniki dotyczyły wielkości oraz struktury, zarówno dochodów, jak i relacji ogólnobudżetowych a także ich zmian w badanym okresie. Na podstawie badań wskaźnikowych dokonano oceny sytuacji bieżącej i oceniono możliwości poprawy sytuacji w okresie średnim. W badanym okresie dochody ogółem polskich powiatów ziemskich były coraz wyższe. Wartości charakteryzujące strukturę budżetową okazały się korzystne. W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem nieznacznie, ale sukcesywnie się zwiększał. Z upływem czasu zwiększał się udział dochodów własnych z majątku oraz pozostałych dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów własnych. Świadczy to o rosnącej samodzielności powiatów. Jednocześnie, w badanym okresie zauważyć można rosnącą tendencję udziału dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych. W rezultacie, malejącą tendencję miały udziały z pozostałych dochodów własnych. W większości jednostek powiatowych utrzymywała się korzystna, nierosnąca tendencja, zarówno udziału subwencji w dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak i udziału dotacji celowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o udział dochodów na cele inwestycyjne w dochodach ogółem, wartość tego wskaźnika przez kilka ostatnich lat niekorzystnie się obniżała. Warto tu nadmienić prognozowane odwrócenie tej tendencji. Wyniki badania wskaźnikowego pozwalają stwierdzić, że polskie powiaty ziemskie powiaty działały bardzo ostrożnie i rozważnie, raczej trwając niż pomnażając swojej siły.(abstrakt oryginalny)
EN
Surveying the processes of public funds management is a very important aspect of fi nancial management. Th e index-based survey is a tool of verifi cation of eff ects of fi nancial resources management. Th e surveyed indices related to the volume and structure of incomes and general budget relations as well as their changes in the period in question. On the grounds of index-based surveys, the author assessed the current situation and opportunities for improvement of the situation in the medium term. In the period surveyed, Polish rural districts' total incomes were higher and higher. Th e values describing the budget structure appeared to be favourable. In the period in question, the share of own incomes in total budget's incomes was insignifi cantly but steadily increasing. Over time, there was increasing the share of own incomes from assets and other own incomes in the total amount of own incomes. Th is evidences the growing self-suffi ciency of districts. At the same time, in the period in question, one mat notice the growing trend in the share of incomes originating from personal income tax in own incomes. In result, of the declining trend were the shares in own incomes. In the majority of district units, there was retained the favourable, not growing trend both in the share of subsidies in incomes of local governments' budgets and the share of target-specifi ed subsidies in the local government's budget. As far as it concerns the share of incomes for investments in total incomes, this indicator's value was over a few recent years unfavourably decreasing. It is worthwhile to state here the forecasted reverse of this trend. Th e index-based research fi ndings allow stating that Polish rural districts were acting very cautiously and prudently, rather lasting than augmenting their strengths.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
110-132
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Bibliografia
 • Arendarski R. (2010), Możliwości wykorzystania analiz finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 • Brol R. (red.) (2005), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • D'amelio V., Chmarra M. K., Tomiyam T. (2013), A method to reduce ambiguities of qualitative reasoning for conceptual design applications, Artificial Intelligence for Engineering Design, "Analysis and Manufacturing", No. 27/01.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • Gęsicki Ł., Gęsicki M. (1999), Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, InterFart, Łódź.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difi n, Warszawa.
 • Kendall M.G., Buckland W.R. (1986), Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa.
 • Mackiewicz M. (red.) (2007), Budżet i finanse 2007: poradnik dla samorządów, Municipium, Warszawa.
 • Nowak S. (red.) (1970), Metody badań socjologicznych, PWN, Warszawa.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1997), Statystyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 20).
 • Swianiewicz P. (1997), Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Municipium, Warszawa.
 • Szymczak M. (red.) (1995), Słownik języka polskiego, tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tabin M. (red.) (2004), Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Timofiejuk I., Lasek M., Pęczkowski M. (1997), Miary statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80).
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 • Wieteska S., Wypych M. (2009), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 • http://www.ekonometria.4me.pl/statystyka3.htm
 • http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171330807
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.