Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 49 nr 4 Być, mieć czy władać? | 103-117
Tytuł artykułu

Organizacja sieciowa. Perspektywa semantyczna

Autorzy
Warianty tytułu
Network Organization. Semantic Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu wymienia się wiele cech wiedzy naukowej, a najważniejszą jest jej intersubiektywna (międzypodmiotowa) komunikowalność oraz intersubiektywna sprawdzalność. Intersubiektywność stanowi konieczny warunek uznania wiedzy naukowej za racjonalną. Wiedza naukowa musi być zatem przedmiotem komunikacji społecznej, czyli musi nastąpić eksternalizacja (uzewnętrznienie). Jest to możliwe wyłącznie za pośrednictwem znaków, symboli, zwłaszcza znaków językowych. Nauka jako wytwór działalności poznawczej stanowi bowiem przede wszystkim system znakowy (językowy). Warunkiem intersubiektywnej komunikowalności jest to, aby nazwy występujące w zdaniach naukowych były jednoznaczne, wyraźne (jasne) i ostre. Warunkiem tym jest więc współmierność semantyczna (ład językowy), której osiągnięcie jest nie tylko możliwe, ale i konieczne, mimo występowania niewspółmierności teorii. Jednym z terminów, który zdobył popularność w naukach o zarządzaniu w ostatnich kilkudziesięciu latach, jest "organizacja sieciowa". W świetle przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu można sformułować tezę, że termin ten nie spełnia warunków intersubiektywnej komunikowalności.(abstrakt oryginalny)
EN
Scientific knowledge should be characterized by specified features. The most important feature of scientific knowledge is its intersubjective communicability and intersubjective verifiability. As a result, scientific knowledge should be an object of social communication. Therefore, knowledge should be externalized by signs, especially linguistic sings, because science as an effect of cognitive activity is, first of all, a linguistic system. The condition of intersubjective communicability is that terms are unambiguous, clear and precise. In other words, the condition of intersubjective communicability is linguistic order. Nowadays one of the most popular terms in the science of management is network organization. This, however, poses a question: does this term fulfil the conditions of intersubjective communicability? In light of the analysis of the scientific literature, one can suggest the idea that the term does not meet the conditions of intersubjective communicability in a majority of works. The main aim of this paper is to verify above statement.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., Język i poznanie. Wybór pism z lat 1920-1939, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975.
 • Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 • Bremer J., Wprowadzenie do logiki, Wyd. WAM, Kraków 2004.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 • Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 • Dolińska M., Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań, "Organizacja i Kierowanie", 2002, nr 1.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, WN PWN, Warszawa - Wrocław 1997.
 • Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin 2004.
 • Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Guiraud P., Semantyka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
 • Hatch M. J., Teoria organizacji, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Hopej M., Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław - Warszawa, Kraków 2004.
 • Jadacki J. J., Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2002.
 • Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wyd. TN KUL, Lublin 1998.
 • Kądziela S., Struktura organiczna, organizacja wirtualna a sieciowa struktura organizacyjna - różnice i podobieństwa definicji na podstawie porównawczej analizy pojęciowej, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 3.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986.
 • Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Krzyżanowski L. J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. II poprawione, WN PWN, Warszawa 1994.
 • Kuhn T. S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 • Lachur C., Zarys językoznawstwa ogólnego, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 • Lewandowski S., Machińska H., Malinowski A., Petzel J., Logika dla prawników, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Lyons J., Semantyka, t. I, PWN, Warszawa 1984.
 • Łuczyński E., Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Wyd. UG, Gdańsk 2002.
 • Łupicka A., Sieci logistyczne. Teorie. Modele. Badania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Łupicka-Szudrowicz A., Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Macias J., Nowe formy organizacji oparte na wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 11.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Malinowski G., Logika ogólna, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 • Marciniak R., Elementy nauki o organizacji, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2009.
 • Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Milewski T., Językoznawstwo, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Muszyński Z., Komunikacja i znaczenie. Semantyczny aspekt komunikacji, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 • Nieznański E., Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Nowak S., Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Piotrowicz A., Sieciowa struktura przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 11.
 • Podstawy filozofii, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka- Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Radajewski J., Elementy naukoznawstwa i główne kierunki rozwoju nauki europejskiej, Wyd. UŚ, Katowice 1993.
 • Ratajczak-Mrozek M., Istota podejścia sieciowego, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 4.
 • Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 7-8.
 • Rosa G., Komunikacja marketingowa, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005.
 • Santarek K., Szerenos A., Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 12.
 • Skawińska E., Zalewski R. I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Sokołowski S. J., Logika w praktyce organizacyjnej, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2005.
 • Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1996.
 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, red. R. Krupski, M. Przybyła, Ossolineum, Wrocław 1996.
 • Such J., Szcześniak M., Filozofia nauki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2000.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 • Świerczek A., Sieć firm jako podstawa kształtowania organizacji sieciowej, "Przegląd Organizacji", 2006, nr 10.
 • Wiatrak A. P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
 • Widła T., Zienkiewicz D., Logika, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Woleński J., Epistemologia, poznanie, prawda, wiedza, realizm, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2007.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1975.
 • Ziółkowski M., Znaczenie - interakcja - rozumienie, PWN, Warszawa 1981.
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328991
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.