Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 30 Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse | 159-169
Tytuł artykułu

Datio in Solutum a stosunek prawny zajmowania lokalu bez tytułu prawnego

Autorzy
Warianty tytułu
Datio in Solutum and Legal Relationship of an Occupancy of Flat without the Legal Title
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca przedstawia problematykę instytucji datio in solutum w odniesieniu do stosunku prawnego zajmowania lokalu bez tytułu prawnego. W literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, iż opłaty za lokal w gminnym zasobie mieszkaniowym nie mogą być oznaczony w świadczeniu niepieniężnym z uwagi na limitowane stawki czynszu. W opracowaniu taka teza nie została zaakceptowana. Omówiono natomiast dotychczas wyrażane poglądy w piśmiennictwie i orzecznictwie na temat praktycznego zastosowania datio in solutum w odniesieniu do różnych dziedzin życia gospodarczego, które mogą być również zastosowane w stosunku prawnym zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, uwzględniając jego istotę (naturę) oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie tego prawa. W opracowaniu opisano również kwestie administracyjnoprawne, prawnopodatkowe oraz egzekucyjne odnoszące się do zastosowania instytucji datio in solutum w stosunku prawnym zajmowania lokalu bez tytułu prawnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an issue of institution datio in solutum in respect of legal relationship of an occupancy of flat without the legal title. In the literature of subject was expressed the view that the fee for a flat in the municipal housing resource may not be marked in unfinancial services due to the limited rate of rent. In the article, this assumption has not been accepted. In the development are discussed until now expressed views in the literature and jurisprudence on the practical application of datio in solutum with regard to the various areas of economic life, which may also be applied in relation to legal relationship of an occupancy of flat without the legal title, having regard to its gist (nature) and the socio-economic purpose of this institution. The article also describes issues of administrative law, tax law and executive law relating to the application of datio in solutum in legal relationship of an occupancy of flat without the legal title. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni, doktorant
Bibliografia
 • Bandtkie-Stężyński J. W. (1851), Prawo prywatne polskie, Drukarnia Banku Polskiego, Warszawa.
 • Bossowski F. (1920), Prawo cywilne ziem wschodnich, [w:] Prawo cywilne dzielnic polskich w zarysie, cz. IV, red. F. Zoll, Księgarnia J. Czernecki, Kraków.
 • Celiński D. (2006), Konstrukcja datio in solutum w praktyce notarialnej, Rejent, Kluczbork, 2006 Nr 4.
 • Czachórski W. (1998), Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Czech T. (2008), Stosowanie konstrukcji datio in solutum do wierzytelności hipotecznej, Rejent, Kluczbork, 2008 Nr 10.
 • Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dn. 30.10.2006, BI/4117-071/06 (DDIS, 2006), niepublikowana.
 • Drapała P. (2003), Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), Państwo i Prawo, Warszawa, 2003 Nr 12.
 • Dybowski T. (1981): Świadczenie pieniężne, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, T. III cz. 1, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Gawlik Z. (2010), Komentarz do art. 453 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Tom III. Zobowiązania. Część Ogólna, red. A. Kidyba, Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Giler R. (2002), Datio in solutum, Nowy Przegląd Notarialny, Warszawa.
 • Longchamps de Berier R. (1948), Zobowiązania, Księgarnia Akademicka, Poznań.
 • Łętowska E. (1981), Świadczenie w miejsce wypełnienia, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Panowicz-Lipska J. (2011), Najem, w System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Tom 8, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Piekarski M. (1972), Komentarz do art. 453 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Tom 2, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Pyziak-Szafnicka M. (2006), Wygaśnięcie zobowiązań i roszczenia regresowe, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, T. 5, Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa.
 • Radwański Z. (1981), Najem, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, T. III cz. 2 Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Radwański Z. (2003), Zobowiązania - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rembieliński A. (1989), Komentarz do art. 453, [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1933 r. Kodeks zobowiązań (RPRPKZ, 1933), Dz.U. z 1933 r. Nr 82 poz. 598.
 • Till E. (1897), Prawo prywatne austriackie, tom TV, Wykład nauki o stosunkach zobowiązaniowych, Lwów.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (UKPA, 1960), tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (UKC, 1964), Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (UKPC, 1964), Dz.U. Nr 43 z 1964 r. poz. 296 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (UKRP, 1997), Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (UoDM, 2001), Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 2001 r. o ochronie praw lokatorów (UoOPL, 2001), tekst jednolity - Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UoPDoOS, 1991), tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.
 • Wiśniewski T. (2006), Komentarz do art. 453 k.c., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia zobowiązania, tom 1, red. G. Bieniek, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 • Wyrok SN z dn. 20.04.1946 r. (SN, 20.04.46), OSN 1948 poz. 32.
 • Wyrok NSA z dn. 6 sierpnia 1984 r. II SA 742/84 (NSA, 6.08.84), ONSA 1984 Nr 2 poz. 67.
 • Wyrok SN z dn. 7.03.2002 r., II CKN 934/99 (SN, 7.03.02), Lex 54478.
 • Wyrok SN z dn. 17.04.2002 r., IV CKN 985/00 (SN, 17.04.02), Lex 55487.
 • Wyrok SN z dn. 20.03.2003 r., III CKN 804/00 (SN, 20.03.03), Lex 78896.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dn. 28.05.2004 r., III SA 3355/02 (WSA, 28.05.04), Lex 704264.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dn. 27.04.2005 r., I Sa/Bk 124/04 (WSA, 27.04.05), www.nsa.gov.pl
 • Wyrok SN z dn. 15.09.2005, II CK 68/05 r. (SN, 15.09.05), Lex 479353.
 • Wyrok SA w Poznaniu z 15.02.2006 r., I ACa 1235/05 (SA, 15.02.06), Lex 194534.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dn. 13.04.06 r., IV SA 1214/04 (WSA, 13.04.06), Lex 835028.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 20.06.2006 r., IV SA/Wr 694/05 (WSA, 20.06.06), Lex 887285.
 • Wyrok NSA z dn. 13.04.2007 r., I OSK 214/06 (NSA, 13.05.07), Lex 319405.
 • Wyrok SN z dn. 3.08.2008 r., IV CSK 149/08 (SN, 3.08.08), Lex 453106.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dn. 5.08.2008 r., III SA/Gd 146 (WSA, 5.08.08), Lex 493254.
 • Wyrok SN z dn. 17.12.2008 r., I CSK 100/08 (SN, 17.12.08), Lex 489356.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dn. 12.11.2008 r., I SA/Bk 262/06 (WSA, 12.11.08), Lex 538728
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 28.07.2009 r., II SA/Rz 143/09 (WSA, 28.07.09), Lex 553188.
 • Zoll F. (1922), Rzymskie prawo prywatne (pandekta), Tom TVa, Zobowiązania, Księgarnia J. Czerneckiego, Warszawa-Kraków.
 • Zagrobelny K. (2010), Wygaśnięcie zobowiązania w Podstawy prawa cywilnego, red. E. Gniewek, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zoll F. (1945), Zobowiązania w zarysie, Gebethner i Wolff, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318751
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.