Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 30 Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse | 79-95
Tytuł artykułu

Kondycja finansowa gmin na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012

Warianty tytułu
Financial Condition of Gminas in the Example of Rural Świętokrzyski of Provinces in 2007-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorząd, aby mógł aktywnie spełniać swą rolę w kształtowaniu warunków dla życia i gospodarowania społeczności lokalnych, musi być wyposażony w odpowiednie zasoby finansowe, adekwatne do ustawowo narzuconych zadań. System finansowy powinien gwarantować odpowiednią do zadań ilość środków, możliwość swobodnego nimi dysponowania, a przede wszystkim powinien zabezpieczać stabilność dochodów. Kondycja finansowa jest zjawiskiem złożonym, stąd odpowiednim sposobem jego badania wydało się stworzenie zmiennej syntetycznej, agregującej szereg determinant i symptomów tego zjawiska. Celem opracowania jest ocena kondycji finansowej gmin oraz pokazanie w tym zakresie możliwości wskaźnika syntetycznego, uwzględniając dane pozyskane z banku danych lokalnych GUS. Syntetyczny miernik przyjmuje wartości z przedziału [0;1]. O kondycji finansowej gmin świadczy, między innymi, zdolność do: wykonywania zadań, osiągania równowagi budżetowej, a także powiększania majątku. Analiza potwierdziła zróżnicowanie gmin województwa świętokrzyskiego pod względem poziomu kondycji finansowej, wielkości wydatków bieżących, inwestycyjnych czy dochodów własnych. Pozwoliła ona wyróżnić gminy o wysokim poziomie kondycji finansowej, o średnim poziomie kondycji finansowej oraz o niskim poziomie. Poziom dochodów ogółem i dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca we wszystkich gminach wykazywał tendencję wzrostową, co należy uznać za zjawisko pozytywne. Był to jednak niski poziom. (abstrakt oryginalny)
EN
Government is actively fulfill its role in shaping the conditions for the life and economy of local communities must be provided with adequate financial resources and adequate to the tasks imposed by law. The financial system should provide the appropriate amount of resources to the tasks, the ability to freely dispose of them and, above all, should secure stable income. Financial condition is a complex phenomenon, hence the appropriate way of exploring it seemed to create a synthetic variable, an aggregate number of determinants and symptoms of this phenomenon. The Aim of this paper is to evaluate the financial health of communities, and to show the range of possibilities in the synthetic indicator, taking into account the data obtained from the database of local CSO. Synthetic measure takes values from the interval [0, 1]. The financial condition of municipalities provide, among other things, the ability to perform the tasks of achieving a balanced budget, as well as an asset. The analysis confirmed the diversity of communities Voivodship in terms of financial strength, the size of current expenditure, capital or income of their own. Let it stand municipalities with high levels of financial health, the financial condition of the average level and low level. The level of total income and own income per one inhabitant in all municipalities showed an upward trend, which should be regarded as positive. But it was a low level. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Adamiak J. (2005), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2010 r., US w Lublinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_budzety2010p.pdf (dostęp 12.06.2013)
 • Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I. (2013), An attempt to determine the functional area of warsaw with the use of the measure of relative development level and Hellwig's measure, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 12 (1) 2013, 5-15.
 • Dworakowska M., Dochody uzupełniające w budżetach gmin w świetle aktywnego poszukiwania renty, www.sgh.waw.pl/inne/kwartalnikkes/MDworakowskaZeszytKES12.pdf (dostęp 06.06.2013).
 • Dylewski M. (2003), Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym, FNUS, Szczecin.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziekański P. (2012), Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich, [w:] ZN, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 99 (2012), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Dziurbejko T. (2006), Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Klepacki B., Kusto B. (2009), Ocena kondycji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego; Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 77; www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr77_s127.pdf (dostęp 08.07.2013).
 • Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Korenik D., Korenik S. (2004), Podstawy finansów, WN PWN, Warszawa.
 • Nargiełło J. (2006), Zdolność kredytowa jako element potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 3(25); www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2006_3_nargiello.pdf (dostęp 04.08.2013).
 • Nargiełło J. (2007), Pomiar i czynniki wpływające na kondycję finansowa gmin, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, IERiGŻ-PIB, nr 528, Warszawa.
 • Ofiarski Z. (2002), Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Ossowska L., Ziemińska A. (2010), Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18) 2010; www.jard.edu.pl/pub/7_4_2010_pl.pdf (dostęp 14.07.2013).
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sobczyk A. (2010), Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81.
 • Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE, Wrocław.
 • Zalewski A. (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 • Zarzecki J. (2008), Solidarność społeczna w finansowaniu gminnego samorządu terytorialnego, [w:] Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. D.A. Hałaburda, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318725
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.