Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 3, t. 303 Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej | 109-133
Tytuł artykułu

Zaawansowanie gospodarek opartych na wiedzy w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Advancement of Knowledge-Based Economies in European Union Countries - a Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiedza stanowi istotne źródło postępu technologicznego, ekonomicznego i społecznego. W procesie innowacyjnym wiedza jest podstawowym nakładem niezbędnym do tworzenia innowacji, ale również efektem tego procesu. W procesie tym wiedza, rozumiana jako umiejętności i kompetencje, rozwija się i prowadzi do powstania innowacji. Wydaje się zatem zrozumiałe, że znajdujące się w ostatnich latach w centrum uwagi makroekonomii pojęcie "gospodarki opartej na wiedzy" jest tożsame z terminem "gospodarki innowacyjnej", a ocena stanu zaawansowania gospodarki wiedzy odpowiada w znacznym stopniu analizie poziomu innowacyjności tej gospodarki. Pomiar gospodarki opartej na wiedzy (GOW), podobnie jak i analiza poziomu innowacyjności gospodarki, stanowi poważne wyzwanie dla ekonomistów. Warto zauważyć, że w przypadku większości metod pomiaru gospodarki opartej na wiedzy wykorzystuje się syntetyczny miernik tej gospodarki, skonstruowany w oparciu o wiele zmiennych opisujących stan jej zaawansowania. Celem artykułu jest próba oceny stanu zaawansowania gospodarek opartych na wiedzy w krajach Unii Europejskiej w oparciu o syntetyczny miernik (indeks) tej gospodarki, skonstruowany z wykorzystaniem analizy czynnikowej, w roku 2011. W badaniu zwrócono szczególną uwagę na pozycję Polski w opracowanym rankingu. Do budowy indeksu wykorzystano obszerną bazę danych Eurostatu opisujących gospodarkę opartą na wiedzy. Z uwagi na niekompletność danych analiza została ograniczona do 24 krajów Unii Europejskiej, wyłączono z niej Cypr, Maltę i Luksemburg. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge is an essential source of technological, economic and social progress. In innovation processes knowledge is treated as a basic input used to create innovations and also as an output of these processes. Then knowledge, understood as skills and competences in innovation process, leads to creating innovations. It seems obvious that the popular in recent years notion "knowledge-based economy" can be identified with the term "innovative economy", so an assessment of knowledge-based economy development corresponds with an analysis of economy innovativeness. Measurement of knowledge-based economies and an analysis of the innovativeness level of individual economies are a kind of challenge for economists. In most measurement methods of such economies a summary index, built on the ground of many variables, is used. The aim of the article is to assess the advancement of knowledge-based economies in European Union countries in 2011. To estimate the development of that phenomenon the summary knowledge-based economy index was built on the basis of factor-analysis. An extensive range of Eurostat variables was used to build the index. In the research special attention was paid to Poland's place in the prepared ranking. Because of data incompleteness Cyprus, Malta and Luxemburg were excluded from the analysis. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Cairncross F. (1997), The Death of Distance - How the Communications Revolution will Change our Lives, Orion Publishing Group, London.
 • Castells M. (1998), The Rise of the Network Society, Blackwell Publ., Oxford.
 • Country Readiness Assessment Report. Towards a Knowledge-Based Economy. Concept, Outline, Benchmarking and Indicators (2002), United Nations Economic Commission for Europe, Geneva.
 • Dahlman C., Anderson T. (red.), (2000), Korea and the Knowledge-Based Economy, Making the Transition. Information Society, OECD, World Bank Institute.
 • Drucker P. F. (1993), Post-Capitalist Society, Harper Business, New York.
 • Drucker P. F. (1994), The Age of Social Transformation, "The Atlantic Monthly", November.
 • Dworak E. (2012), Gospodarka oparta na wiedzy. Ocena, uwarunkowania, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • European Innovation Scoreboard 2002 (2002), European Commission, December.
 • European Innovation Scoreboard 2007 (2008), Comparative Analysis of Innovation Performance, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT) and the Joint Research Centre (Institute for the Protection and Security of the Citizen) of the European Commission.
 • European Innovation Scoreboard 2008 (2009), Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, Enterprise and Industry, January.
 • Florczak W. (2010), Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 2.
 • Gorzelak G., Olechnicka A. (2003), Innowacyjny potencjał polskich regionów, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hejduk I. K., Korczak J. (red.), (2006), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Industry for Growth in The New Millenium (2000), UNIDO, Vienna.
 • Innovation Union Scoreboard 2011 (2012), Pro Inno Europe, European Union.
 • Jasiński L. J. (2009), Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006), Ministerstwo Gospodarki. Departament Rozwoju Gospodarki, 19 sierpnia, Warszawa.
 • Kleer J. (2003), Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2/22.
 • Kleer J. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe czy przyczynowe, referat na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, listopad, Warszawa.
 • Knowledge Assessment Methodology (2007), http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM.
 • Knowledge Assessment Methodology (2012), http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM.
 • Kodama F. (1995), Emerging Patterns of Innovation: Sources of Japan's Technological Edge, Boston.
 • Kołodko G. (2010), Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Koźmiński A. K. (2002), Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?, [w:] G. W. K o ł o d k o (red.), Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, WSPiZ, Warszawa.
 • Kukliński A. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kukliński A. (red.), (2001), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI w., Wyd. Rewasz, Warszawa.
 • Lundvall B. A. (1992), National Systems of Innovation, Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Printer Publisher, London.
 • Lundvall B. A., Foray D. (1995), The Knowledge-based Economy: From the Economics of Knowledge to the Learning Economy, Contribution a la conference international La connaissance dans la dynamique des organizations productives, Aix-en-Provence, 14-15 Septembre.
 • Lundvall B. A., Johnson B. (1994), The Learning Economy, "Journal of Industry Studies", Vol. 1, No. 2.
 • Machlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • Mączyńska E. (2009), W poszukiwaniu gospodarczego ustroju równowagi, [w:] E. Mączyńska (red.), Polska transformacja i jej przyszłość, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Madej Z. (2006), Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa.
 • Malarska A. (2005), Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPPP Polska, Kraków.
 • Measuring a Knowledge-Based Economy and Society - An Australian Framework (2002), Discussion Paper, Australian Bureau of Statistics, August.
 • Nauka i technika 2007 (2007), GUS, Warszawa.
 • Neef D. (1998), The Knowledge Economy, Butterworth Heinemann, Boston.
 • Neef D., Siesfeld G. A., Cefola J. (1998), The Economic Impact of Knowledge, Butterworth Heinemann, Boston.
 • Ostasiewicz W. (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Piątkowski M. (2002), Infrastruktura instytucjonalna "nowej gospodarki" a rozwój krajów postsocjalistycznych, [w:] G. W. Kołodko, M. Piątkowski (red.), "Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 • Piech K. (2006), Rozwój gospodarek wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście Strategii Lizbońskiej, [w:] E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Piech K. (2007), Knowlegde Economy and the Long-term Growth - are There any Relations?, [w:] K. Piech (red.), Knowlegde and Innovation Processes in Central and East European Economies, The Knowlegde & Innovation Institute, Warszawa.
 • Piech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: kierunki pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Porat M. U. (1977), The Information Economy, US Department of Commerce - Office of Telecommunications, Washington, D.C.
 • Porwit K. (2001), Komentarz do tekstu Antoniego Kuklińskiego "Ku polskiej trajektorii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI w., KBN, Warszawa.
 • Readiness for the Networked World (2002), Harvard University.
 • Regional Assessment Report. Towards a Knowledge-Based Economy (2002), United Nations, United Nations Economic Commission for Europe, New York and Geneva.
 • Rodrigues M. J. (red.), (2002), The New Knowledge Economy in Europe, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 • Rooney D., Hearn G., Ninan A. (2005), Handbook on the Knowledge Economy, Edward Elgar, Cheltenham, UK. Northhampton, MA, USA.
 • Smith K. (2002), What is the Knowledge Economy. Knowledge Intensity and Distributed Bases, Discussion Paper, series 2002-6, The UN University, INTECH, Maastricht.
 • Stec M. (2009), Innowacyjność krajów Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 • The Creative Society 21st Century. OECD Forum for Future (2000), Paris.
 • The Knowledge-Based Economy (1996), OECD, Paris.
 • Thurow L. (2000), Building Wealth: The New Rules for Individuals, Companies and Nations in a Knowledge-Based Economy, Harper Business, New York.
 • Walesiak M., Gatnar E. (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.
 • Welfe W. (red.), (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Witkowska J., Wysokińska Z. (2006), Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Woroniecki J. (2001), Nowa gospodarka. Miraż czy rzeczywistość? Doktryna - praktyka - optyka OECD, [w:] W. Welfe (red.), Społeczeństwo oparte na wiedzy, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Zakrzewska M. (1994), Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWN, Warszawa.
 • Zienkowski L. (2003), Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?, [w:] L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zienkowski L. (2004), Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki?, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Żelazny R. (2006), Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - diagnoza stanu według Knowledge Assessment Methodology 2006, [w:] E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.), Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318649
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.