Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 3, t. 303 Makroekonomia gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej | 23-44
Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju umów o pracę na elastyczność zatrudnienia względem PKB i płac realnych w krajach OECD w latach 2002-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Types of Employment Contracts on the Elasticity of Employment with Respect to GDP and Real Wages in the OECD Countries in 2002-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest elastyczność zatrudnienia, stanowiąca element składowy szerszej koncepcji, a mianowicie elastyczności rynku pracy. Analizy koncentrują się na elastyczności zatrudnienia w gospodarkach krajów OECD w latach 2002-2011. Szczególna uwaga poświęcona jest elastyczności zatrudnienia względem PKB i płac realnych w tych krajach, a zwłaszcza roli rodzaju umów o pracę w kształtowaniu tej elastyczności. Jako podstawowy cel artykułu przyjęto określenie wpływu udziału umów o pracę na czas nieokreślony na kształtowanie się elastyczności zatrudnienia w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu. Argumenty teoretyczne i obserwacje empiryczne pozwalają sformułować hipotezę o U-kształtnej zależności między udziałem pracujących na umowach na czas nieokreślony w ogólnej liczbie pracujących a elastycznością zatrudnienia. Analiza statystyczna prowadzi do wniosku, że w latach 2002-2011 w krajach OECD obserwowano zróżnicowane zmiany poziomu zatrudnienia, PKB i płac realnych. W krajach, w których wystąpiły większe redukcje płac realnych, odnotowano mniejsze dostosowania ilościowe zatrudnienia. Ich zakres był jednak niewystarczający dla zapewnienia całkowitej stabilizacji poziomu zatrudnienia w okresie kryzysu. Wyniki estymacji modelu panelowego dla 28 krajów OECD w latach 2002-2011 potwierdzają hipotezę o istnieniu U-kształtnej zależności pomiędzy elastycznością zatrudnienia względem PKB a udziałem umów na czas nieokreślony w zatrudnieniu ogółem. Estymacja modelu dla dwóch podokresów lat 2002-2007 i 2008-2011 wykazała, że czynnik ten ma wpływ na elastyczność zatrudnienia względem PKB jedynie w warunkach osłabienia koniunktury gospodarczej. W okresie kryzysu większą elastyczność zatrudnienia obserwujemy w krajach o stosunkowo niskim oraz stosunkowo wysokim udziale zatrudnienia na czas nieokreślony w zatrudnieniu ogółem. W przypadku analizowanych krajów OECD w latach 2008-2011 elastyczność zatrudnienia względem PKB przyjmuje wartość minimum przy udziale liczby umów na czas nieokreślony w liczbie umów o pracę ogółem na poziomie 78%. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the elasticity of employment, which is a component of the broader concept, namely labour market flexibility. Analyses are focused on the flexibility of employment in the OECD economies in the years 2002-2011. Particular attention is devoted to the elasticity of employment with respect to GDP and real wages in these countries, and especially the role of the type of employment contracts in shaping of this elasticity. The primary purpose of the article is the determination of impact of the share of permanent employment on the development of elasticity of employment in the OECD countries during the global crisis. Theoretical arguments and empirical observations allow us to formulate the hypothesis of a Ushaped relationship between the share of workers employed on contracts for an indefinite term in the total number of employees and the elasticity of employment. Statistical analysis leads to the conclusion that in the years 2002-2011 in the OECD countries differentiated changes in the level of employment, GDP and real wages were observed. In countries that have experienced greater reductions in real wages, lower quantitative adjustment of employment occurred. However, reductions in real wages were insufficient to stabilize the size of the employment in times of crisis. Panel model estimation results for the 28 OECD countries for the period 2002-2011 confirm the hypothesis of the existence of U-shaped relationship between the elasticity of employment with respect to GDP and the share of contracts for indefinite term in total employment. Estimation of the model for the two sub-periods 2002-2007 and 2008-2011 showed that this factor affects the elasticity of employment with respect to GDP only under conditions of economic downturn. During the crisis, higher elasticity of employment was observed in countries with relatively low and relatively high share of employment for an indefinite term in total employment. In the case of the analyzed OECD countries in the period of 2008-2011 the elasticity of employment with respect to GDP took a minimum value when the share of permanent employment was about 78% of total employment. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adnett N. (1996), European Labour Market. Analysis and Policy, Longman, London.
 • Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, [w:] M. Bednarski, K. W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Borjas G. J. (2005), Labor Economics, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • Bosworth D. L., Dawkins P., Stromback T. (1996), The Economics of the Labour Market, Longman, London.
 • Cahuc P., Zylberberg A. (2004), Labor Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., Wojciechowski W. (2012), Determinanty regionalnych różnic w dynamice liczby pracujących w Polsce w latach 1999-2008, "Gospodarka Narodowa", Vol. LXXX/XXI, Nr 11-12.
 • Ehrenberg R. G., Smith R. S. (2012), Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Elliott R. F. (1991), Labour Economics, McGraw-Hill Book Company, London.
 • Friedman M. (1975), Rola polityki pieniężnej, [w:] A. Szeworski (opr.), Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, PWE, Warszawa.
 • Haberler G. (1947), The General Theory, [w:] S. E. Harris (red.), The New Economics, A. A. Knopf, New York.
 • Keynes J. M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2006), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012a), Determinanty zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2010, [w:] Kwiatkowski E., Kasperkiewicz W. (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 268, Łódź.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012b), Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, "Gospodarka Narodowa", Vol. LXXX/XXI, Nr 11-12.
 • Layard R. (1986), How to Beat Unemployment, Oxford University Press.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991), Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford.
 • Maddala G. S. (2008), Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malul M., Rosenboim M., Tal S. (2011), The Role of Employment Protection During An Exogenous Shock to An Economy, a conference paper.
 • Modigliani F. (1944), Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money, "Econometrica", styczeń, [przedruk w:] H. Hazlitt (red.), The Critics of Keynesian Economics, D. van Nostrand Co., Inc., Princeton - New York 1960.
 • Monastiriotis V. (2006a), Employment flexibility and UK regional unemployment: persistence and macroeconomic shocks, dti Employment Relations Research Series No. 65.
 • Monastiriotis V. (2006b), Macro-determinants of UK regional unemployment and the role of employment flexibility, MPRA Paper No. 44.
 • Pigou A. C. (1933), The Theory of Unemployment, wyd. I, Macmillan and Co. Ltd., London.
 • Rogut A. (2008), Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Samuelson P. A. (1979), Economics, Macmillan, London.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa (I wyd. angielskie 1776).
 • Smith S. (2003), Labour Economics, Routledge, London.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Solow R. M. (1998), What is Labour Market Flexibility? What is it Good For?, "Proceedings of the British Academy" Vol. 97.
 • Standing G. (2000), Elastyczne zatrudnienie i regulacje, [w:] S. Golinowska, M. Walewski (red.), Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, CASE, Warszawa.
 • Tsoulfidis L. (2010), Competing Schools of Economic Thought, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318247
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.