Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 Banki w warunkach niestabilnej gospodarki | 27-39
Tytuł artykułu

Wpływ globalnego kryzysu finansowego oraz zadłużeniowego strefy euro na proces integracji sektora bankowego Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Impact of the Global Financial Crisis and the Euro Zone Debt on the Integration Process of the Banking Sector in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest ocena wpływu globalnego kryzysu finansowego oraz kryzysu zadłużenia strefy euro na proces integracji sektora bankowego UE. Naczelną tezą wysuniętą w pracy jest założenie, iż oba wymienione kryzysy pomimo swych jednoznacznych negatywnych konsekwencji dla gospodarki światowej i unijnej, stały się impulsem wzrostu integracji sektora bankowego UE w sensie instytucjonalnym. Jednym z głównych problemów budowy jednolitego rynku bankowego na terenie UE jest brak zintegrowanego nadzoru bankowego, który obecnie składa się z 27 krajowych organów nadzoru, kierujących się niejednokrotnie własnymi zasadami przy sprawowaniu nadzoru. Natomiast przewodnią zasadą zintegrowanego rynku jest jednakowe traktowanie wszystkich jego uczestników, jak również stosowanie wobec nich tych samych zasad i regulacji. W związku z tym, brak zintegrowanego sektora bankowego jest dużą przeszkodą stojącą na drodze do pełnej integracji sektora bankowego UE. Oba kryzysy zmusiły jednak Unię Europejską do stworzenia nowych przepisów i regulacji w tym względzie. Efektem tego było powstanie nowego modelu nadzoru bankowego UE, czyli Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, oraz projektu tzw. unii bankowej, który choć budzi wiele kontrowersji jako metoda wyjścia z obecnego kryzysu oraz jego formuły prawnej, to jednakże jest słuszny jako koncepcja budowy zintegrowanego sektora bankowego UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The object of this study is the evaluation of the impact of the global financial crisis and the debt crisis of the Euro area on the integration of the EU banking sector. The main thesis in this work is the assumption that both: the global crises as well as the debt one, have become the impulse for increasing of the integration of the EU banking sector in institutional sense, despite their clear negative consequences for the world economy and the EU. One of the main problems of the single banking market in the EU is the lack of integrated banking supervision, which now consists of 27 national, separate supervisory authorities. However, the main principle of the integrated market is the equal treatment of all participants in the market as well as applying to them the same rules and regulations. Therefore not integrated banking supervision is a big obstacle to full integration into the EU banking sector. The global financial crisis and the debt crisis of the Euro area have forced the European Union to create new rules and regulations in this regard. The results are the emergence of a new model of banking supervision, which is the European System of Financial Supervision, and the project of banking union. In spite of being extremely controversial in its current form, the project is the most proper as the concept of building an integrated EU banking sector. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baele L., Ferrando A., Hórdahl P., Krylova E. Monnet C. (2004), Measuring financial integration in the euro area, "Occasional Paper", No. 14, ECB, Frankfurt.
 • ECB (2006), The Contribution of the ECB and the Eurosystem to European Financial Integration, European Central Bank, Monthly Bulletin, Frankfurt.
 • Jurkowska A.M. (2003), Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk.
 • Koczor M., Tokarski P. (red.) (2011), Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2012), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Plan działania na rzecz unii bankowej, COM(2012) 510 finał; Komisja Europejska; Bruksela 12.09.2012.
 • Komisja Europejska (2005), Zielona Księga w sprawie Polityki Usług Finansowych (2005-2010), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 03.05.2005.
 • Niczyporuk P., Talecka A. (2010), Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.
 • Nieborak T. (2008), Aspekty prawne funkcjonowania jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Paluszak G. (2001), Systemy bankowe w procesie europejskiej integracji walutowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
 • Szambelańczyk J. (2011), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318073
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.