Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej | 167-181
Tytuł artykułu

Poziom życia ludności w Polsce w ujęciu wojewódzkim : przegląd literatury przedmiotu z okresu 1984-2008

Warianty tytułu
The Standard of Living in Poland from the Voivodeship Perspective : the Review of the Specialist Literature over a Period 1984-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy jako cel sformułowany we wstępie obrano próbę dokonania systematyzacji polskich publikacji wydanych w latach 1984-2008 i dotyczących analizy poziomu życia ludności Polski w układzie wojewódzkim. Aby zrealizować ten cel przeprowadzono studia literaturowe. Oprócz wstępu w pracy zawarto dwa podrozdziały. W pierwszym z nich dokonano przeglądu publikacji z zakresu analizy poziomu życia w układzie byłych 49 województw. W większości prac szczególnie silnie akcentowano fakt istnienia podziału Polski na dwie części, mianowicie: 1) Polska A - obejmująca zachodnie województwa najwyżej i wysoko rozwinięte o wysokim poziomie życia, z wysokim stopniem zurbanizowania, poziomem infrastruktury technicznej i poziomem uprzemysłowienia; Polska B - wschodnia, najsłabiej rozwinięta część kraju, z województwami o niskim poziomie życia, o wielkiej przewadze produkcji rolnej nad innymi dziedzinami wytwórczości. Podrozdział drugi poświęcono analizie opracowań, w których skoncentrowano się na czynnikach, które istotnie oddziałują na kształtowanie się poziomu życia w obecnym podziale terytorialnym na 16 województw. Przede wszystkim nacisk położono na procesy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce w ujęciu regionalnym. W zakończeniu zaznaczono, że systematyzacja z pewnością nie obejmuje całości dorobku polskiej literatury, jaki został opublikowany w latach 1984-2008, dotyczącego oceny poziomu życia i aspektów, które na ten poziom wpływają, jednak pozwala zidentyfikować główne kierunki badań, stosowane metody badawcze oraz obszary zainteresowań polskich badaczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work indicated in the title is to make the review of polish publications edited in the years 1984-2008 about comparison of the standard of living in Polish voivodeships. The work consists of the introduction in which the aim of the work is formulated, two parts and the conclusion. The first part offers the review of the literature on the analysis of the living standard in previous polish territorial division into 49 voivodeships. One of the most important results indicated in majority of works is the existence of the division of Poland into two parts: Western Poland highly industrialized and with high living standard and agricultural Eastern Poland with Iow standard of living. The second part gives the systematization of the papers in which the aspects that have the important effect on the standard of living in current administrative division into 16 voivodeships were examined. One of the main determinant of the living standard which was pointed in most works is the level of socio-economic development. In the final fragment of the paper the short summary of the analysis of the specialist literature is presented. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorantka
Bibliografia
 • Berger K., Zienkowski L. (uwagi analityczne) (1994), Produkt krajowy brutto i dochody ludności według województw w 1992 roku. Część II Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego i poziomu życia ludności, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Bywalec C. (1986), Wzrost gospodarczy a przemiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w latach 1945-1980, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie, nr 70, Drukarnia Narodowa w Krakowie, Kraków.
 • Chojnicki Z., Czyż T. (1991), Struktura poziomu życia w systemie regionalnym Polski, [w:] Biuletyn PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 153, "Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności" pod redakcją Z. Chojnickiego i T. Czyż, Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z. o.o., Warszawa.
 • Churski P. (2008), Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji Z Unią Europejską, Seria Geografia, nr 79, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Czyż T. (2001), Zróżnicowanie regionalne Polski w układzie nowych województw, [w:] Biuletyn PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 197, "Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski" pod redakcją T. Czyż, Warszawa.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Grzega U. (2008), Poziom życia w Polsce i krajach ościennych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Hellwig Z., Ostasiewicz S., Siedlecka U., Siedlecki J. (1994), Studia nad rozwojem gospodarczym Polski. (Analizy taksonometryczne), "Raporty. Studia nad Strategią", nr 21, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Dział Dokumentacji i Wydawnictw, Warszawa.
 • Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J. (1995), Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Dział Dokumentacji i Wydawnictw, nr 27, Warszawa.
 • Jakubowska J., Mierosławska A., (1998), Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego i poziomu życia (lata 1992 i 1995), "Komunikaty Raporty Ekspertyzy", z. 422, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • Kaczmarek T. (2001), Reforma terytorialno-administracyjna Polski - porównanie z krajami Unii Europejskiej, [w:] Biuletyn PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 197, "Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski" pod redakcją T. Czyż, Warszawa.
 • Klamut M. (1991), Dylematy rozwoju regionalnego, "Ekonomista", nr 1, PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Orłowski W.M., Saganowska E., Zienkowski L. (1998), Szacunek produktu krajowego brutto według 16 województw za 1996 i 1997 rok (metoda uproszczona), z. 262, Zakład Badań Statystyczno- -Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Stasiak A. (red.) (1984): Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 126, "Podział administracyjny kraju. Studia. Materiały. Dyskusja, Materiały ekspertyzy: "Ocena obecnego podziału administracyjnego Polski. Część I", Warszawa.
 • Stasiak A. (red.) (1986), Biuletyn Polskiej Akademii Nauk Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 128, "Podział administracyjny kraju. Studia. Materiały. Dyskusja, Materiały ekspertyzy: "Ocena obecnego podziału administracyjnego Polski. Część II", Warszawa.
 • Śmiłowska T. (1997), Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, z. 247, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Śmiłowska T. (1995), Zróżnicowanie poziomu życia i jakości ludności Polski w przekroju terytorialnym, z. 229, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa.
 • Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zeliaś A. (red.) (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318051
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.