Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | z. 72 | 99-115
Tytuł artykułu

Charakterystyka zmian dostosowawczych w polskim Prawie Bankowym do postanowień Skonsolidowanej Dyrektywy Bankowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska, wraz z pozostałymi 10 krajami, które w maju 2004 roku wstąpiły w szeregi Unii Europejskiej, poczyniła ogromne postępy w zakresie implementacji norm obowiązujących we Wspólnocie do prawa krajowego. Wynikało to nie tylko z obowiązku dostosowania prawa do acquis communitare, ale również z konieczności przygotowania się do nowych warunków funkcjonowania instytucji kredytowych na wspólnotowym rynku finansowym oraz chęci sprostania ogromnej konkurencji, jaka pojawiła się w momencie akcesji. Warunkiem koniecznym funkcjonowania we wspólnocie na "równych prawach" była akceptacja i pełna gotowość do przyjęcia zasad jednolitej licencji, wzajemnego uznania i nadzoru kraju macierzystego. Jak już wspomniano na wstępie, każde niedostosowanie w zakresie ustawodawstwa może rodzić potężne konsekwencje, jeżeli chodzi o wiarygodność krajowego systemu prawnego oraz postrzeganie danego państwa przez inwestorów zagranicznych. Analizując poczynione nowelizacje w polskim Prawie Bankowym oraz stopień analogii wprowadzonych postanowień do norm zawartych w Skonsolidowanej Dyrektywie Bankowej należy stwierdzić, iż Polska pod względem prawnym poczyniła ogromne postępy w procesie dostosowania swojego Prawa Bankowego do Dyrektywy 2000/12/WE stanowiącej kanon funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym Wspólnoty i już w momencie akcesji była przygotowana do realizacji zasad jednolitej licencji, wzajemnego uznania i nadzoru kraju macierzystego. Z przywołanych w artykule przepisów prawa, które zostały uznane za jedne z ważniejszych dla realizacji wymienionych zasad, jedynie zakres stosowania pojęcia instytucji kredytowej rodzi pewne wątpliwości, co do rodzaju podmiotów funkcjonujących na wspólnym rynku finansowym. Termin "instytucja kredytowa" jest terminem szerszym niż ujęta w polskim Prawie Bankowym definicja "banku". Według Dyrektywy 2000/12/WE instytucjami kredytowymi mogą być podmioty, które w myśl polskiego prawa nie są bankami. Jednym z podstawowych zadań decydujących o specyfice bankowej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług obciążających ryzykiem powierzone instytucji kredytowej środki. Szczególnemu nadzorowi powinny być poddane te operacje, które łączą się z udostępnieniem tych środków osobom trzecim. Dlatego też pomimo faktu zaakceptowania przez polskie Prawo Bankowe wspólnotowych limitów koncentracji zaangażowań i chęci wskazania w artykule elementów różniących prawo krajowe od postanowień unijnych, na tę kwestię zwrócono dodatkowo uwagę w niniejszej publikacji, aby zaakcentować ich rolę w procesie prowadzenia działalności bankowej. Nowelizacja dokonana w polskim Prawie Bankowym usunęła podział na zaangażowania kredytowe i zaangażowania kapitałowe, ograniczając w ten sposób finansowanie podmiotów, w których banki mają udziały kapitałowe. Funkcjonujące przed nowelizacją limity były zbyt liberalne dla banków, wobec czego konieczne była implementacja norm Skonsolidowanej Dyrektywy Bankowej. Analizując dokonane zmiany w polskim prawie bankowym- których celem było dostosowanie do przepisów obowiązujących we Wspólnocie - można stwierdzić, iż polskie przepisy prawne odnoszące się do podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym uczyniły polskie instytucje kredytowe równoważnym partnerem w świadczeniu usług bankowych w zjednoczonej Europie i w tym zakresie można wystawić polskiemu Prawu Bankowemu ocenę pozytywną, bowiem już w momencie akcesji zaimplementowaliśmy zapisy zawarte w Dyrektywie 2000/12/WE.(abstrakt autora)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
99-115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady 77/780/EECz dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych o podejmowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kredytowych (OJ Nr L 322 z 17.12.1977).
 • Druga Dyrektywa Rady 89/646/EECz dnia 15 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych o podejmowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kredytowych (OJ Nr L 386 30.12.1989).
 • Dyrektywa Rady 93/6/EECz dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (OJ Nr L 141 11.06.1993).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 936) zm.
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/12/WE z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (OJ Nr L 126 z 26.05.2000).
 • Dobaczewska A., Instytucje nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Jakubiszyn K., Prawo bankowe w Unii Europejskiej i stopień dostosowania prawa polskiego, w: Standardy europejskie, red. Z. Czachór, ALTA, Wrocław 2001.
 • Kosikowski C., Wybrane problemy implementacji prawa integracji w pol-skim prawie finansowym i gospodarczym, w: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mika, TKOiKDom Organizatora, Toruń 1998.
 • Louis J. V., The Community legal order, Luxemburg 1990.
 • Michałowska-Gorywoda K., System prawno instytucjonalny. Mechanizm podejmowania decyzji, w: Unia Europejska, red. L Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002.
 • Nicolaides P., Geveke A., Teuling A. M. den, Skuteczna realizacja polityk w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 2003.
 • Pomorska A., Charakter wspólnotowego prawa bankowego i bariery w procesie dostosowawczym polskiego systemu bankowego, w: Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
 • Zawadzka Z., Systemy bankowe, POLTEXT, Warszawa 1997.
 • Hykawy I., Dyrektywa jako specyficzny środek harmonizacji prawa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, PUG Nr 8-9, 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.