Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 | 45-55
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce z perspektywy wspólnej polityki rolnej

Warianty tytułu
The Financial Security of Farms in Poland from a Perspective of the Common Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba oceny oddziaływania wspólnej polityki rolnej (WPR) na bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce. W ramach realizacji celu głównego przyjęto dwa zadania robocze: 1) usystematyzowanie podejść teoretycznych i metodycznych dotyczących bezpieczeństwa finansowego (z uwzględnieniem specyfiki gospodarstw rolniczych), 2) rozpoznanie oddziaływania wybranych instrumentów WPR na bezpieczeństwo finansowe tych podmiotów w Polsce. Osią rozważań jest następująca teza: WPR, uwzględniająca w coraz większym stopniu aspekty środowiskowe oraz zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, ukształtowała złożony mechanizm zapewnienia/poprawy bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolniczych kosztem zmniejszonej konkurencyjności międzynarodowej sektora rolnego. Wykorzystano wyniki analiz statystycznych IERiGŻ-PIB, w celu zilustrowania wpływu instrumentów WPR na wybrane wskaźniki bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolniczych. Ponadto wykorzystano dane pierwotne - opinie panelu eksperckiego, tworzonego przez ekonomistów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). W artykule wykorzystano metodę studiów literaturowych, metodę dokumentacyjną oraz opis statystyczny. WPR powinna w większym stopniu kształtować instrumentarium polityki dochodowej, tak aby uwypuklić rolę zarządzających gospodarstwami rolniczymi w podejmowaniu decyzji finansowych, szczególnie związanych z kształtowaniem płynności finansowej i wypłacalności. Co więcej, niezbędny będzie kurs ku aktywizacji rolników do generowania dochodu rolniczego głównie na bazie transakcji rynkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to assess the impact of the Common Agricultural Policy (CAP) on the financial security of farms in Poland. In order to achieve the main aim of paper, two research goals have been set: (1) systematisation of theoretical approaches regarding financial security (including a peculiarity of farms), (2) presentation of the impact of the selected instruments of the CAP on financial security of those entities in Poland. The following thesis was discussed: CAP, focusing more on environmental aspects and sustainable development of rural areas, has formed a complex mechanism in order to ensure/ improve the financial security of farms at the expense of reduced international competitiveness of the agricultural sector. Results of the statistical analyses of IAFE-NRI, illustrates the impact of CAP instruments on selected indicators of financial security of farms. In addition, primary data from opinions of an expert panel, comprising economists of provincial agricultural advisory centres) were used. The article is based on review of literature, documentary methods, as well as descriptive statistics. It concludes that CAP should do more to shape income policy instruments in order to highlight the role of managers of agricultural holdings in financial decision-making processes, particularly related to liquidity and solvency. Furthermore, new steps will require a mobilisation of farmers for agricultural income generated mainly from free-market transactions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45-55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A., 2013: Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w chowie owiec i kóz w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1.
 • Bywalec Cz., 2009: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cheng W.-Y., Su E., Li S.-J., 2006: A Financial Distress Pre-Warning Study by Fuzzy Regression Model of TSE-Listed Companies. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, vol. 2, no. 2.
 • CAP Towards Impact Assesment, 2011: European Commision.
 • Czyżewski A., 2006: Polityka gospodarcza i jej wpływ na kształtowanie cen i dochodów w rolnictwie. [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, M. Jerzak, A. Czyżewski (red.). Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Dahiya S., Saunders A., Srinivasan A., 2003: Financial distress and bank lending relationships. Journal of Finance 58.
 • Duraj A.N., 2012: Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw, s. 79-83. [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Flejterski S., 2007: Metodologia finansów. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Franc-Dąbrowska J., 2006: Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z. 1.
 • Goodwin B.K., Mishra A.K., 2006: Are decoupled farm program payment really decoupled? An empirical evaluation. American Journal of Agricultural Economics, vol. 88.
 • Gruszczyński M., 2012: Empiryczne finanse przedsiębiorstw: mikroekonometria finansowa. Difin, Warszawa.
 • Hill B., 2012: Understanding the Common Agricultural Policy. Earthscan, Oxon.
 • Karbownik L., 2012: Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis - Folia Economica, vol. 267.
 • Kowalski A., 2013: Perspektywy rozwoju rolnictwa europejskiego. [w:] Znaczenie rolnictwa - perspektywa historyczna i międzynarodowa, B. Klepacki, A. Kowalski, F. Tomczak, J. Wilkin, J.St. Zegar (aut.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Kropp J.D., Katchova A.L., 2011: The effects of direct payments on liquidity and repayment capacity of beginning farmers. Agricultural Finance Review, vol. 71, no. 3.
 • Kulawik J. (red.), 2010: Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Kulawik J. (red.), 2012: Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (2). Raport PW nr 46. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Kulawik. J. (red.), 2013: Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (3). Raport PW nr 82. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Mishra A., Holthausen D.M., October 2002: Effect of Farm Income and Off-Farm Wage Variability on Off-Farm Labor Supply. Agricultural and Resource Economics Review, Northeastern Agricultural and Resource Economics Association, vol. 31 (2).
 • Platt H.D., Platt M., 2006: Comparing Financial Distress and Bankruptcy (January 1, 2006). Review of Applied Economics, vol. 2, No. 2. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=876470.
 • Rujoub M.A., Cook D.M., Hay L.E., 1995: Using Cash Flow Ratios to Predict Business Failures. Journal of Managerial Issues, vol. VII, No. 1.
 • Sharma D.S., Iselin E.R., 2003: The Relative Relevance of Cash Flow and Accrual Information for Solvency Assessments: A Multi-Method Approach. Journal of Business Finance & Accounting, vol. 30.
 • Sikorska A. (red.), 2011: Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Raport nr 1 Programu Wieloletniego 2011-2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Sobiecki R., Kowalczyk S., 2011: Europejski Model Rolnictwa - uwarunkowania ewolucji. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 98, z. 3.
 • Soliwoda M., 2014: Podejście behawioralne i eksperyment ekonomiczny w finansach rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1.
 • Szpringer W., 2006: Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozważań światowych oraz rekomendacje dla Polski. CeDeWu, Warszawa.
 • Waszkowski A., 2013: Wielomianowe modele zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, nr 1, tom 4.
 • Why do we need a Common Agricultural Policy? Discussion paper by DG Agriculture and Rural Development, 2009: European Commission, December 2009.
 • Zegar J.St., 2013: Rolnictwo rodzinne w Polsce. Wybrane procesy. [w:] Znaczenie rolnictwa - perspektywa historyczna i międzynarodowa, B. Klepacki, A. Kowalski, F. Tomczak, J. Wilkin, J.St. Zegar (aut.). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zuba M., 2010: Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10 (25).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317781
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.