Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 34 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty Współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu Problemy zarządzania i marketingu w konkurencyjnym otoczeniu | 9-22
Tytuł artykułu

Brand of The Investment Fund Companies and Risk of an Investment At A Capital Market for an Individual Investor.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Marka towarzystw funduszy inwestycyjnych a ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym dla inwestora indywidualnego.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Inwestorzy indywidualni różnią się pod wieloma względami. Niektórzy traktują inwestycje giełdowe jako sposób na dywersyfikację swoich nadwyżek finansowych, inni jako pełnowymiarową pracę, która powinna zapewnić im bieżące utrzymanie. Dla części inwestorów perspektywą inwestowania jest okres kilku-kilkunastu miesięcy, inni mają perspektywę czasową kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Mimo wielu różnic cechą wspólną wszystkich inwestorów jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym dążeniu do jak najlepszej ochrony zainwestowanego kapitału. Jedną z metod zapewniających osiągnięcie tak zdefiniowanego celu jest dywersyfikacja portfela inwestycji zgodna z teorią Markowitza. Dywersyfikacji inwestycji inwestor może dokonać albo samodzielnie kupując odpowiednio dobrane różne aktywa, albo poprzez zakup udziałów w funduszach inwestycyjnych, które swoją działalność opierają na zasadzie rozproszenia inwestycji. Wyboru określonego funduszu inwestor dokonuje najczęściej w oparciu o postrzeganą markę, przede wszystkim utożsamianą z historycznie osiągniętymi przez fundusz wynikami. W artykule przybliżono problematykę ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym oraz przedstawiono wyniki związane z próbą jego ograniczenia przez zakup udziału lub portfela udziałów w funduszach inwestycyjnych. (abstrakt autora)
EN
Individual investors differ from each other in many aspects. Some of them treat investments in shares of stock as the way to diversify their budget surpluses and other ones as full-time job, which should cover their cost of living. For some investors, investment horizon refers to a period of a few or more than ten months, others invest for a time perspective of more than ten years or even a few dozen years. Despite many differences, it is common for all investors to try achieving as high rate of return as possible, and at the same time, to protect invested capital in the best possible manner. One of the methods, which ensure achieving such goal, i.e. diversification of the portfolio of investments, is compliant with Markowitz theory. The investor may diversify his investment portfolio by himself by buying suitably selected, diversified assets, or he may buy participation units of investment funds, which operations are based on investment diversification. The most often, the investor selects a particular fund based on perceived brand, which is mainly identified by historical results achieved by the fund. This article refers to problems related to risk of investments at a capital market and it presents results associated with an attempt to reduce it by purchasing participation units or portfolio of participation units of the investment funds. (author's abstract)
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Bőschgen H., Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
 • Czyżycki R., Marka instytucji finansowych a jakość udzielanych rekomendacji giełdowych, [w]: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 776, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 31, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Gierałtowska U., Dywersyfikacja równoległa oparta na instrumentach alternatywnych na rynku polskim, [w]: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wrocław 2011.
 • Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 • Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODiDK, Gdańsk 2001.
 • Knight F.H., Risk, uncentainty and profit, Reprinted 2002 by Beard Books, Washington, D.C.
 • Kuziak K., Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 • Markowitz H.M., Porfolio selection efficient diversification of investments, John Wiley & Sohn, Inc., New York, Chapman & Hall, Limited, London 1959.
 • Pfeffer J., Insurance and economic theory, Irving Inc. Homewood, Illinois 1956, according [to]: E. Ostrowska, Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Sharpe W.F., Investors and markets. Portfolio choices, asset prices, and investment advice, Princeton University Press 2007.
 • Sławński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
 • Szkutnik W., Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem badacza i decydenta. Wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.
 • Wawiernia A., Jonek-Kowalska I., Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Williams C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317653
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.