Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 238-247
Tytuł artykułu

Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości : na przykładzie podatku od nieruchomości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Fiscal Policy on the Level of Entrepreneurship : on the Property Tax Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba oceny zależności pomiędzy wysokością stawek podatku od nieruchomości a stopniem rozwoju przedsiębiorczości w gminach. Materiał empiryczny do analiz stanowiły wyniki własnych badań dotyczących wysokości stosowanych przez gminy województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego stawek podatku od nieruchomości oraz dane BDL GUS w zakresie danych charakteryzujących poziom przedsiębiorczości. Przeprowadzone badania dowiodły znacznego zróżnicowania stosowanych w gminach stawek podatku od nieruchomości. Najliczniej reprezentowaną grupę tworzyły gminy, w których stawki podatkowe uchwalono w przedziale 70-90% maksymalnych. Wprawdzie zanotowana dla 2010 roku polaryzacja w tym zakresie pomiędzy gminami nie była już tak duża jak trzy lata wcześniej, tym niemniej nadal istniały jednostki stosujące liberalne, jak i skrajnie fiskalne podejście w ustalaniu obowiązującego opodatkowania. Średni wskaźnik przedsiębiorczości obliczony dla wyodrębnionych ze względu na poziom fiskalizmu grup gmin zwiększał się wraz ze wzrostem przeciętnego poziomu opodatkowania aż do poziomu 90% maksymalnych stawek ustawowych, a następnie - w jednostkach o najwyższych podatkach - nieznacznie malał. Dowodzi to braku związku kosztów opodatkowania gruntów i budynków wykorzystywanych w celach komercyjnych ze skłonnością do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Wykonana analiza korelacji nie dała jednoznacznej odpowiedzi wskazującej na zależność pomiędzy uchwalanymi na danym terytorium stawkami podatku od nieruchomości a skłonnością do podejmowania tam działalności gospodarczej. Są inne, ważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców czynniki, które w zdecydowanie większym stopniu determinują decyzje o wyborze lokalizacji działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to assess the relationship between the height of property tax rates and the degree of development in the municipalities. The empirical material accounted the results of own research on the amount of property taxes used by municipalities from Malopolskie, Podkarpackie and Swiętokrzyskie provinces. For characterizing the level of entrepreneurship there were LDB CSO data used. Studies show considerable variation used in municipalities property tax rates. Most numerous group formed communes in the enacted tax rates in the range of 70-90%of maximum. Although observed polarization between the municipalities for 2010 was not as large as three years earlier, however, there were still entities applying liberal and extreme fiscal approach in setting applicable taxation. The average rate of entrepreneurship calculated for separate due to the level of fiscal groups of municipalities increased with the increase in the average level of taxation up to 90% of the maximum statutory rates, and then - in the units with the highest taxes - slightly decreased. This demonstrates there is no link between taxes imposed on land and buildings used for commercial purposes with a propensity to the development of local entrepreneurship. The analysis of the correlation did not give a clear answer indicating the relationship between real estate tax rates on the territory and propensity for making business there. There are definitely other, more important from the point of view of entrepreneurs, factors that determine decisions about choosing a business location. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Cymanow P., 2013, Bilans korzyści i strat wynikających z migracji młodzieży z obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, Warszawa-Poznań-Rzeszów, t. XV, z. 4.
 • Dollinger J.M., 1999, Entrepreneurship. Strategies and Resources, New Jersey: Prentice Hall, Upper Sadlle River.
 • Flieger M., 2009, Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 71(1).
 • Klimska U., 2003, Polityka podatkowa gmin województwa lubelskiego w latach 1992-2001, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1.
 • Płonka A., Wojewodzic T., 2009, Strategie gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2(42).
 • Satoła Ł., 2013, Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010, Zeszyty Naukowe "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 9 (58).
 • Swianiewicz P., 1996, Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Wyd. IBnGR, Warszawa.
 • Sztando A., 1999, Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, "Samorząd Terytorialny" nr 7-8.
 • Wojewodzic T., Płonka A., 2008, Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 65.
 • Woźniak M.G., 2013, Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" z. 30.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317473
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.