Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 19 | 206
Tytuł artykułu

Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie podzielone zostało na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich omówione zostały zagadnienia związane z rozwojem organizacji i rozwojem pracowników (w szczególności z procesem szkoleniowym). W drugiej zaś przedstawiono analizę i interpretację wyników badań przeprowadzonych na grupie 100 małych i średnich przedsiębiorstw. W rozdziale pierwszym omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla współczesnej gospodarki oraz funkcje, jakie pełnią tego typu organizacje. Przedstawiono w sposób szczegółowy podejścia oraz modele rozwoju organizacji z uwzględnieniem stopnia ich dopasowania do specyfiki podmiotów działających w tym sektorze. Scharakteryzowano kluczowe obszary rozwoju MSP i wskazano zasadnicze kierunki zmian w poszczególnych ich komponentach. Zaprezentowano również wybrane czynniki wpływające na rozwój tych organizacji, występujące w otoczeniu makroekonomicznym, zewnętrznym bliższym oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. Rozdział drugi poświęcono tematyce kapitału ludzkiego oraz szkoleń. Wskazano na znaczenie kapitału ludzkiego jako strategicznego czynnika rozwoju MSP. Omówiono szczegółowo podejścia oraz obszary inwestycji w kapitał ludzki z uwzględnieniem kluczowych kategorii uzyskiwanych zwrotów. W dalszej części rozdziału przedstawiono powiązanie pomiędzy ogólną strategią biznesową a strategią rozwoju pracowników oraz szczegółowo omówiono działalność szkoleniową jako jedną z dominujących form inwestowania w kapitał ludzki. Zaprezentowano znaczenie kultury organizacyjnej dla realizacji procesu szkoleniowego oraz scharakteryzowano poszczególne jego etapy: identyfikowanie i analizę potrzeb rozwojowych, metody i techniki prowadzenia szkoleń, ocenę efektywności szkoleń. Rozdział trzeci zawiera wyniki badań empirycznych dotyczących poziomu realizacji poszczególnych etapów procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Omówiono aktywność podejmowaną w zakresie identyfikowania potrzeb rozwojowych i planowania działań szkoleniowych, wykorzystywane w tym procesie techniki, a także sposoby oceny uzyskiwanych efektów. Podsumowaniem tego rozdziału jest ocena poziomu profesjonalizacji działalności szkoleniowej w badanych małych i średnich przedsiębiorstwach wraz ze wskazaniem najlepszych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów. W ostatnim rozdziale zaprezentowano kompleksowe analizy potwierdzające, jak istotny jest wpływ właściwie prowadzonych szkoleń na rozwój badanych MSP. Zaprezentowano modelowe ujęcie tej zależności oraz wskazano i prześledzono powiązania pomiędzy inwestowaniem w pracowników a uzyskiwanymi przez MŚP wynikami w zakresie rozwoju technologicznego, produktowego, organizacyjnego (procesów wewnętrznych) i finansowego. W zakończeniu przedstawiono w sposób syntetyczny wpływ profesjonalnie prowadzonych szkoleń na całościowy rozwój badanych małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem wszystkich analizowanych obszarów szczegółowych. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
206
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adizes I., Managing Corporate Lifecycles, Adizes Institute Publications, Santa Barbara 2004.
 • Aligning Learning to Strategic Priorities, Chartered Institute of Personnel Development, http://www.cipd.co.uk/hr-resources/research/aligning-learning-strategic-priorities.aspx, 15.01.2012.
 • Andrzejczak A., Od szkolenia do organizacyjnego uczenia się [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. A. Pocztowski i Z. Wiśniewski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Andrzejczak A., Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa 2010.
 • Argyris C., Schon D.A., Organizational Learning II, Addison-Wesley Publishing, Massachusetts 1996.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna a Wolters Kluwer, Kraków 2005.
 • Bącal J., Perspektywa rozwoju ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce [w:] Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, red. O. Konieczny i R. Schmidtke, WYG International, Katowice 2007.
 • Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Bartley S.J., Gołek J.H., Evaluating the Cost Effectiveness of Online and Face-to-Face Instruction, "Educational Technology and Society" 2004, nr 7(4).
 • Becker G.S., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "The Journal of Political Economy" 1962, vol. 70, nr 5.
 • Bee F., Bee R., Training Needs Analysis and Evaluation, Institute of Personnel Management, London 1994.
 • Berliński L., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 • Bławat F., Przetrwanie i rozwój MSP, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 • Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 • Bontis N. i in., The Knowledge Toolbox: A Review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources, "European Management Journal" 1999, vol. 17, nr 4.
 • Boydell T., Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Cameron K., Quinn R.E., Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, "Management Science" 1983, vol. 29, nr 1, January.
 • Churchil N.C., Lewis V.L., The Five Stages of Small Business Growth, "Harvard Business Review" 1983, May-June.
 • Ćwik K., Zachowania strategiczne małych przedsiębiorstw i ich uwarunkowania w aspekcie teoretycznym [w:] Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, red. S. Lachiewicz i M. Matejun, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Davenport T.O., Human Capital, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1999.
 • Dominiak P, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
 • Egan T.M., Baiyin Y., Bartlett K.R., The Effects of Organizational Learning Culture and Job Satisfaction on Motivation to Transfer Learning and Turnover Intention, "Human Resources Development Quaterly" 2004, vol 15, nr 3, Fall.
 • Fabiańska K., Rokita J., Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa, Petex, Katowice 1994.
 • Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa 2008.
 • Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Growth, "Harvard Business Review" 1998, May-June.
 • Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "INFOS" 2008, nr 6 (30).
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki i A. Jaki, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002.
 • Hamblin A.C., Evaluation and Control of Training, McGraw-Hill, London 1974.
 • Hogan R.L., The Historical Development of Program Evaluation: Exploring the Past and Present, "Online Journal of Workforce Education and Development" 2007, vol. II, nr 4.
 • Idenburg P.J., Four Styles of Strategy Development, "Long Range Planning" 1993, vol. 26, nr 6.
 • Isusi I., Competence Development in SMEs - Report, "Observatory of European SMEs" 2003, nr 1, European Commission, Luxembourg.
 • Jabłoński M., Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Janiuk I., Strategiczne dopasowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 • Katou A., The Impact of Human Resources Development on Organisational Performance: Test of Casual Model, "Journal of Behavioral and Applied Management" 2009, vol. 10, nr 3.
 • Kirkpatrick D.L., Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń, Studio Emka, Warszawa 2001.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 • Kostera M., Kształcenie i rozwój personelu, PWE, Warszawa 2001.
 • Kozień E., Wybrane modele rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 577, Kraków 2002.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Lepak D.S., Snell S.A., The Humań Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development, "Academy of Management Review" 1999, vol. 24, nr 1.
 • Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 • Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji - pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji: czynniki, modele, strategia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Matejun M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej) [w:] Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństw, red. K. Piech i M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 • Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Pike S., Roos G., Marr B., Strategie Management of Intangible Assets and Value Drivers in R&D Organisations, "R&D Management" 2005, vol. 35.
 • Piotrowska-Marczak K., Mikołajczyk B., Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 • Pocztowski A., Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 629, Kraków 2003.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska i M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Przybyszewski R., Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Pulliam Phillips P. i in., Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 • Rybak M., Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 • Schultz T.W., Investment in Humań Capital, "The American Economie Review" 1961, vol. LI, March.
 • Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Sowiński T., Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań jakości kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, red. D. Kopycińska, Print Group, Szczecin 2009.
 • Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 • Staniewski M.W., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa 2008.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Strużyna J. i in., Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Strużyna J., Pikiewicz P., Paradoksy wzrostu wartości małej firmy [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki i A. Jaki, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002.
 • Swanson R.A., Human Resources Development and It's Underlying Theory, "Human Resources Development International" 2001, nr 4(3).
 • Szczepaniec M., Jurkiewicz T., Kapitał ludzki i jego akumulacja w MŚP, "Polityka Społeczna" 2009, nr 8.
 • Ścibiorek Z., Inwestowanie w personel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Targalski J., Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomiocznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Trochimiuk R., Możliwości rozwoju zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, red. O. Konieczny i R. Schmidtke, WYG International, Katowice 2007.
 • Tyrańska M., Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 753, Kraków 2007.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, L. Drabik i E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 217 poz. 2125.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173 poz. 1807.
 • Woźniak M.G., Rozwój sektora MSP w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Difin, Warszawa 2011.
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, red. S. Lachiewicz i M. Matejun, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Zasoby ludzkie w firmie - organizacja, kierowanie, ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 • Żuber R., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317189
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.